Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Дата на приемане 27/03/2014
Брой/година Държавен вестник 33/2014

 


УКАЗ № 69

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, приет от ХLIІ Народно събрание на 27 март 2014 г.

Издаден в София на 9 април 2014 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г.)

§ 1. Членове 20а, 20б, 20в, 20г, 20д и 20е се отменят.

§ 2. Член 67а се отменя.

§ 3. В чл. 69, ал. 1, т. 4 думите „чл. 67а“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 4. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г. и бр. 22 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 23а, ал. 2 т. 3 се отменя.

2. В чл. 34а, ал. 2 т. 3 се отменя.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 27 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Михаил Миков

2220