Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Дата на приемане 18/06/2014
Брой/година Държавен вестник 54/2014

 


УКАЗ № 154

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 юни 2014 г.

Издаден в София на 24 юни 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 20 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 6 след думата „национални“ се поставя запетая и се добавя „регионални и местни“.

§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като средствата са за сметка на държавния бюджет.“

2. В ал. 2 след думите „Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто“ се добавя „и военнопострадалите по смисъла на чл. 4, т. 1 и 4“.

3. В ал. 4 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2“.

4. В ал. 5 след думите „министъра на отбраната“ се добавя „министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика“.

§ 3. В чл. 16 след думите „15 дни“ се добавя „веднъж годишно“ и думата „веднъж“ се заменя с „общо два пъти“.

§ 4. В чл. 17 се създава ал. 4:

„(4) Придружител на военноинвалид с увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ може да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на правоимащия, включително и когато не го придружава.“

§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата по чл. 226м от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за непосредствено осъществяване на тяхната общественополезна патриотична дейност.“

Заключителни разпоредби

§ 6. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 68, ал. 3, т. 3 след думата „военноинвалиди“ се добавя „и военнопострадали“.

2. В чл. 70, ал. 2 след думата „военноинвалиди“ се поставя запетая и се добавя „и военнопострадали“.

3. В чл. 95, ал. 6, т. 3 след думата „военноинвалиди“ се добавя „и военнопострадали“.

§ 7. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 18 и 35 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 37, ал. 4 думите „пострадали при или по повод отбраната на страната“ се заличават и след думата „военноинвалиди“ се поставя запетая и се добавя „военнопострадали“.

2. В чл. 40, ал. 2 след думата „военноинвалидите“ се поставя запетая и се добавя „военнопострадалите, които не са здравно осигурени по друг ред“ и думите „при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба“ и запетаята след тях се заличават.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 юни 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4317