Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
Име на законопроекта Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
Дата на приемане 16/07/2014
Брой/година Държавен вестник 62/2014

 


УКАЗ № 181

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, приет от ХLІI Народно събрание на 16 юли 2014 г.

Издаден в София на 23 юли 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

Член единствен. Денонсира Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 55 от 2003 г.).

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 16 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4889