Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Дата на приемане 18/06/2014
Брой/година Държавен вестник 54/2014

 


УКАЗ № 153

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет от ХLIІ Народно събрание на 18 юни 2014 г.

Издаден в София на 24 юни 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г. и бр. 15, 68 и 70 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 18, ал. 5, изречение второ думите „В 7-дневен срок“ се заменят с „В срок 7 работни дни“.

§ 2. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България и са регистрирани по този закон;“.

2. Създава се т. 3:

„3. лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България.“

§ 3. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „юридически лица“ се добавя „по чл. 27, ал. 2, т. 2“;

б) в т. 4 и т. 5, букви „а“ и „б“ думите „на чл. 28, ал. 1, 3, 4“ се заменят с „на чл. 28, ал. 1 и 3“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) В случаите на предоставяне на посреднически услуги по заетостта временно или еднократно в Република България лицата по чл. 27, ал. 2, т. 3 предварително уведомяват за това министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 28, ал. 8.“

§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) думите „въз основа на“ се заменят със „след“;

б) създава се изречение второ: „Действието на регистрацията е безсрочно.“

2. В ал. 2 думите „по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.

3. В ал. 3, т. 2 след думата „търсещи“ се добавя „да наемат“.

4. Алинея 4 се отменя.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице издава на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, което се вписва в регистър.“

6. В ал. 6 т. 3 се отменя.

7. В ал. 7 думите „по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.

8. В ал. 8 се създава т. 5:

„5. условията и реда за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България.“

§ 5. В чл. 30б, ал. 1 след думите „Агенцията по заетостта“ се поставя запетая, думите „чрез териториалното поделение“ се заменят с „представлявана от нейния изпълнителен директор или упълномощено от него длъжностно лице“ и се поставя запетая.

§ 6. В чл. 41а ал. 3 се изменя така:

„(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа наетото лице по ал. 1 по съответната професия или занаят и притежава минимум 5 години професионален опит по същата професия или занаят или квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години професионален опит по същата професия или занаят.“

§ 7. В чл. 55г ал. 3 се изменя така:

„(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа наетото лице по ал. 1 по съответната професия или занаят и притежава минимум 5 години професионален опит по същата професия или занаят или квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години професионален опит по същата професия или занаят.“

§ 8. В чл. 72, ал. 5 думите „и за работа като преподавател в средно или висше училище“ се заличават.

§ 9. В чл. 76, ал. 1, т. 1 след думите „извършва работа“ се поставя запетая и думите „или се упражнява професия“ се заменят с „упражнява се професия или се извършва посредническа дейност“.

§ 10. В чл. 79, ал. 2 думите „на лице по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „на лице по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.

§ 11. В чл. 81, ал. 1 след думите „услуги без регистрация“ се добавя „или без предварително уведомяване“.

§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 43:

„43. „Временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта“ е предоставянето на услугите по чл. 26, т. 1, 2, 4 и 5 от лице, което има право да предоставя посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в която е законно установено, и предоставя тези услуги еднократно или за период до 6 месеца в рамките на една календарна година на територията на Република България, без да се установява.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 13. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема необходимите изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение № 12614 на Върховния административен съд от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2011 г. и бр. 83 от 2013 г.).

§ 14. Удостоверенията, издадени преди влизането в сила на закона, запазват валидността си за срока, за който са издадени.

§ 15. Агенцията по заетостта подновява издадените удостоверения за извършване на посредническа дейност по наемане на работа въз основа на писмено заявление от страна на регистрираните лица, подадено в срок до три месеца преди изтичане на тяхната валидност.

§ 16. Започналите процедури за регистрация се довършват по реда на този закон.

§ 17. Параграф 3, т. 2 и § 11 влизат в сила в срок три месеца от влизането в сила на този закон.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 18 юни 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4316