Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 25/07/2014
Брой/година Държавен вестник 66/2014

 


УКАЗ № 199

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от ХLIІ Народно събрание на 25 юли 2014 г.

Издаден в София на 30 юли 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 47а, ал. 5 след думите „приложения № 1 и 2“ се добавя „както и по ал. 4“.

§ 2. В приложение № 1 към чл. 47а „Списък на спортните обекти и съоръжения с национално значение“ се създават т. 18 и 19:

„18. Открити спортни обекти и съоръжения – игрища за видове спорт, Закрит спортен комплекс за обучение и тренировки и Многофункционална спортна зала – на територията на Националната спортна академия „Васил Левски“ – София.

19. Водна учебна спортна база на Националната спортна академия „Васил Левски“ – гр. Несебър.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 25 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5184