Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за висшето образование
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за висшето образование
Дата на приемане 24/07/2014
Брой/година Държавен вестник 66/2014

 


УКАЗ № 198

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за висшето образование, приет от ХLIІ Народно събрание на 24 юли 2014 г.

Издаден в София на 30 юли 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54 от 2014 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 63 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 63 от 2013 г.) в § 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „2012/2013 г.“ се поставя запетая, а думите „и 2013/2014 г.“ се заменят с „2013/2014 г. и 2014/2015 г.“.

2. В ал. 3 след думите „2012/2013 г.“ се поставя запетая, а думите „и 2013/2014 г.“ се заменят с „2013/2014 г. и 2014/2015 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 24 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5171