Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Дата на приемане 04/08/2014
Брой/година Държавен вестник 67/2014

 


УКАЗ № 209

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., приет от ХLІI Народно събрание на 4 август 2014 г.

Издаден в София на 8 август 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди таблицата числото „2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;

б) в колона 3 на ред І „ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;

в) в колона 3 на ред 1 „Здравноосигурителни приходи“ числото „2 795 160“ се заменя с „3 020 160“;

г) създава се ред 1.3:

„1.3. Допълнителни трансфери от централния бюджет        225 000.“

2. В ал. 2:

а) в текста преди таблицата числото „2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;

б) в колона 3 на ред ІІ „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „2 823 110“ се заменя с „3 048 110“;

в) в колона 3 на ред 1 „Разходи“ числото „2 820 020“ се заменя с „3 045 020“;

г) в колона 3 на ред 1.1 „Текущи разходи“ числото „2 520 104“ се заменя с „2 745 104“;

д) в колона 3 на ред 1.1.3 „Здравноосигурителни плащания“ числото „2 472 462“ се заменя с „2 697 462“;

е) в колона 3 на ред 1.1.3.7 „лекарствена терапия при злокачествени заболявания“ числото „145 000“ се заменя със „170 000“;

ж) в колона 3 на ред 1.1.3.8 „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ“ числото „1 017 128“ се заменя с „1 217 128“.

Заключителни разпоредби

§ 2. Извършените промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение по бюджета на НЗОК.

§ 3. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1:

а) в ал. 2:

аа) в раздел II „РАЗХОДИ“, т. 4.1.1 числото „70 000,0“ се заменя със „120 000,0“;

бб) в раздел II „РАЗХОДИ“, т. 4.1.2 числото „790 000,0“ се заменя със „740 000,0“;

б) в ал. 5, т. 5 числото „150 000“ се заменя със „100 000“.

2. Член 55 се изменя така:

„Чл. 55. (1) Утвърждава трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.1 в размер 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет.

(2) Утвърждава разходите, максималните размери на новите задължения за разходи по чл. 4 – 46 и трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.4, 1.5 и 1.6 в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се разпределят, както следва:

1. средства в размер на 225 000 хил. лв. се предоставят като допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на намаление на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на съответните първо­степенни разпоредители с бюджет по чл. 4 – 46 и по трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4, 1.5 и 1.6;

2. остатъкът от средствата от 10 на сто, след намалението със сумата по т. 1, се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет.

(3) Ограничението по ал. 1 и 2 не се отнася за средствата по стандарти за финансиране на дейностите в средното образование, здравеопазването, културата, социалните грижи, общинската администрация, функция „Отбрана и сигурност“ в общините и средствата за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

(4) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 2, с изключение на Националната здравноосигурителна каса, в едномесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ уведомяват министъра на финансите за извършените промени по показателите по бюджетите им, произтичащи от ал. 2, съгласно приложение № 7а, при условия и по ред, определени от министъра на финансите.“

3. Създава се приложение № 7а към чл. 55, ал. 4:

„Приложение № 7а към чл. 55, ал. 4

(в лева)КОД
БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ


СУМА

по чл. 55, ал. 2


В т.ч.

по чл. 55, ал. 2, т. 1


0200


1


Администрация на президента


544 450


266 000


0300


2


Министерски съвет


7 191 000


3 511 000


0400


3


Конституционен съд


202 250


99 000


4000


4


Омбудсман


221 300


108 000


1000


5


Министерство на финансите


27 031 850


13 199 000


1100


6


Министерство на външните работи


9 904 640


4 836 000


1200


7


Министерство на отбраната


99 806 750


48 733 000


1300


8


Министерство на вътрешните работи


97 665 800


47 688 000


1400


9


Министерство на правосъдието


17 481 950


8 536 000


1500


10


Министерство на труда и социалната политика


9 971 777


4 869 000


1600


11


Министерство на здравеопазването


37 919 100


18 515 000


1700


12


Министерство на образованието и науката


19 028 185


9 291 000


1800


13


Министерство на културата


4 075 182


1 990 000


1900


14


Министерство на околната среда и водите


4 294 715


2 097 000


2000


15


Министерство на икономиката и енергетиката


11 999 115


5 859 000


2100


16


Министерство на регионалното развитие


20 654 160


10 085 000


2200


17


Министерство на земеделието и храните


16 812 438


8 209 000


2300


18


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


24 242 205


11 837 000


2500


19


Министерство на младежта и спорта


5 711 765


2 789 000


2800


20


Министерство на инвестиционното проектиране


2 451 220


1 197 000


3000


21


Държавна агенция „Национална сигурност“


10 967 350


5 355 000


3200


22


Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия


347 850


170 000


3300


23


Комисия за защита от дискриминация


195 000


95 000


3400


24


Комисия за защита на личните данни


231 650


113 000


3700


25


Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество


528 050


258 000


3800


26


Национална служба за охрана


3 223 200


1 574 000


3900


27


Национална разузнавателна служба


1 707 700


834 000


4100


28


Национален статистически институт


1 777 280


868 000


4200


29


Комисия за защита на конкуренцията


323 895


158 000


4300


30


Комисия за регулиране на съобщенията


768 405


375 000


4400


31


Съвет за електронни медии


127 375


62 000


4500


32


Държавна комисия за енергийно и водно регулиране


382 730


187 000


4600


33


Агенция за ядрено регулиране


581 930


284 000


4800


34


Държавна комисия по сигурността на информацията


425 950


208 000


5300


35


Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“


3 917 655


1 913 000


8100


36


Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


127 500


62 000


4700


37


Комисия за финансов надзор


1 019 490


498 000


8300


38


Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори


106 305


52 000


8200


39


Централна избирателна комисия


163 650


80 000


8600


40


Държавна агенция „Технически операции“


4 153 050


2 028 000


8500


41


Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства


151 400


74 000


0500


42


Сметна палата


1 486 350


726 000


6100


43


Българска национална телевизия


6 365 350


3 108 000


6200


44


Българско национално радио


4 114 600


2 009 000


6300


45


Българска телеграфна агенция


399 250


195 000


 


 


ОБЩО:


460 802 817


225 000 000 


§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 4 август 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5403