Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Дата на приемане 26/11/2014
Брой/година Държавен вестник 98/2014

 


УКАЗ № 280

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., приет от ХLІII Народно събрание на 26 ноември 2014 г.

Издаден в София на 26 ноември 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2013 г.; изм., бр. 67 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в текста преди таблицата числото „3 048 110“ се заменя с „3 148 110“;

б) в колона 3, на ред ІІ „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „3 048 110“ се заменя с „3 148 110“;

в) в колона 3, на ред 1 „Разходи“ числото „3 045 020“ се заменя с „3 145 020“;

г) в колона 3, на ред 1.1 „Текущи разходи“ числото „2 745 104“ се заменя с „2 845 104“;

д) в колона 3, на ред 1.1.3 „Здравноосигурителни плащания“ числото „2 697 462“ се заменя с „2 797 462“;

е) в колона 3, на ред 1.1.3.5 „здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели“ числото „527 000“ се заменя с „552 000“;

ж) в колона 3, на ред 1.1.3.6 „здравноосигурителни плащания за медицински изделия“ числото „82 000“ се заменя с „92 000“;

з) в колона 3, на ред 1.1.3.6.2 „прилагани в болничната медицинска помощ“ числото „64 000“ се заменя със „74 000“;

и) в колона 3, на ред 1.1.3.7 „лекарствена терапия при злокачествени заболявания“ числото „170 000“ се заменя със „185 000“;

к) в колона 3, на ред 1.1.3.8 „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ“ числото „1 217 128“ се заменя с „1 267 128“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., както следва:III.


БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II)


-100 000 


3. Създава се ал. 4:

„(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., както следва:IV.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


100 000 


Заключителни разпоредби

§ 2. Извършените промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение по бюджета на НЗОК.

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 ноември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8358