Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта
Дата на приемане 05/12/2014
Брой/година Държавен вестник 105/2014

 


УКАЗ № 289

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, приет от ХLIІI Народно събрание на 5 декември 2014 г.

Издаден в София на 12 декември 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.)

§ 1. Член 10а се изменя така:

„Вноски за социално отговорно поведение

Чл. 10а. (1) Организаторите на хазартни игри са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение в размер, както следва:

1. за организатори на онлайн залагания – 50 000 лв.;

2. за организатори на игри в игрално казино – 10 000 лв.;

3. за всички останали организатори на хазартни игри – 5000 лв.

(2) Приходите от годишни вноски по ал. 1 постъпват по бюджета на Държавната комисия по хазарта.

(3) Вноските по ал. 1 се внасят в срок до 31 март на текущата година, а организаторите на хазартни игри, получили лиценз след тази дата, внасят годишните вноски в 30-дневен срок от датата на получаване на лиценза. За невнесените в срок вноски се дължи лихва в размер на законната лихва.

(4) По бюджета на Държавната комисия по хазарта се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за:

1. предпазване на младите хора от хазарт;

2. превенция и лечение на хазартна зависимост;

3. провеждане на социално отговорна реклама и маркетинг.

(5) По предложение на министъра на здравеопазването, министъра на младежта и спорта и министъра на финансите Министерският съвет приема наредба, с която определя:

1. условията, реда и начина за разходване на средствата по ал. 4;

2. условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектни предложения за дейности по ал. 4;

3. изискванията към дейността и отчетността на лицата с одобрени за финансиране проекти за дейности по ал. 4;

4. условията и реда за контрол върху изпълнението на проектите, финансирани със средствата по ал. 4.“

§ 2. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 3. В чл. 22, ал. 1, т. 10 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.

§ 4. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За разглеждане на документи по подадени искания за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи, за издаване на лицензи по този закон, с изключение на лицензи за онлайн залагания, за издаване на удостоверения с вписани промени по издадени лицензи, както и за извършване на други административни услуги, се събират държавни такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.“

2. В ал. 2 след думите „подадени искания“ се добавя „за издаване на лицензи или за извършване на промени по издадени лицензи“.

3. В ал. 3 след думите „хазартни игри –“ се добавя „традиционна лотария, томбола, моментна лотария“, а след думата „лото“ се добавя „бинго, кено и техните разновидности“.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За хазартните игри, които се облагат с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, се събират само таксите по ал. 1.“

§ 5. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Хазартните игри по ал. 1, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра, може да се организират и онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.“

2. Алинея 3 се отменя.

§ 6. В чл. 44, ал. 2 думите „министъра на инвестиционното проектиране“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

§ 7. В чл. 47д думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 8. В чл. 55, ал. 4 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.

§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „заверена от съответната приходна администрация в потвърждение на платения данък“ се заличават.

2. В ал. 5 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.

§ 10. В чл. 60, ал. 5 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.

§ 11. В чл. 62, ал. 3 след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.

§ 12. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 14:

„14. когато организаторът на хазартни игри не плати в срок годишната вноска по чл. 10а.“

§ 13. В чл. 92 ал. 3 се изменя така:

„(3) Неплатените в срок годишни вноски за социално отговорно поведение, държавни такси и лихви за забава подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземанията се издава от председателя на Комисията.“

§ 14. В чл. 105 се създава ал. 3:

„(3) На организатор на хазартни игри, който наруши чл. 10, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.“

§ 15. В § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба след думите „към сървър“ се добавя „на Комисията и“.

Заключителни разпоредби

§ 16. До 28 февруари 2015 г. Министерският съвет разработва концепция за облагането на хазартните игри, придружена с оценка за въздействието, и внася в Народното събрание необходимите законодателни промени.

§ 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8672