Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Име на законопроекта Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Дата на приемане 19/12/2014
Брой/година Държавен вестник 107/2014

 


УКАЗ № 300

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., приет от ХLIІI Народно събрание на 19 декември 2014 г.

Издаден в София на 23 декември 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 633 205,5 хил. лв., както следва:
П О К А З А Т Е Л И


Сума (в хил. лв.)


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


9 633 205,5


1. Осигурителни приходи


7 277 461,0


1.1. Осигурителни вноски


4 569 630,6


1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


2 707 830,4


2. Неданъчни приходи


12 010,0


2.1. Приходи и доходи от собственост


6 463,0


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


5 242,0


2.3. Други неданъчни приходи


305,0


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 065,0


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


342 560,0


5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


2 002 239,5 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 9 629 267,0 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


9 629 267,0


 1. Разходи


9 622 117,0


1.1. Пенсии


8 392 990,0


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


8 010 526,1


1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет


339 304,4


1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


2 355,4


1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги)


40 804,1


1.2. Социални помощи и обезщетения


1 157 650,0


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


71 330,5


1.3.1. Разходи за персонал


48 489,6


1.3.2. Издръжка


16 097,4


1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции


550,0


1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


106,0


1.3.5. Капиталови разходи


6 087,5


1.4. Отбрана и сигурност


75,0


1.5. Разходи за лихви


71,5


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина


71,5


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


-


2. Предоставени трансфери


7 150,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 150,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


3 938,5


ФИНАНСИРАНЕ


-3 938,5


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


-3 938,5


Наличност в края на периода


- 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 6 191 503,2 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


6 191 503,2


1. Осигурителни приходи


6 190 853,1


1.1. Осигурителни вноски


3 483 022,7


1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


2 707 830,4


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


650,1 

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 8 009 533,3 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


8 009 533,3


1. Разходи


8 009 533,3


1.1. Пенсии


8 008 917,4


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


7 968 166,7


1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ


2 355,4


1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги)


38 395,3


1.2. Социални помощи и обезщетения


615,9 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-1 818 030,1 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 341 509,9 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


341 509,9


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


341 509,9 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 341 520,3 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


341 520,3


1. Разходи


341 520,3


1.1. Пенсии


341 509,9


1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет


339 304,4


1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги)


2 205,5


1.2. Социални помощи и обезщетения


10,4 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


-10,4 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 138 336,3 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


138 336,3


1. Осигурителни приходи


138 336,3


1.1. Осигурителни вноски


138 336,3 

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 54 345,0 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –

ВСИЧКО


54 345,0


1. Разходи


49 995,0


1.1. Пенсии


42 562,7


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


42 359,4


1.1.4. Издръжка (пощенска такса, ДДС и други финансови услуги)


203,3


1.2. Социални помощи и обезщетения


7 432,3


2. Предоставени трансфери


4 350,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване


350,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


83 991,3 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 743 531,3 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


743 531,3


1. Осигурителни приходи


743 531,3


1.1. Осигурителни вноски


743 531,3 

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 800 761,6 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


800 761,6


1. Разходи


797 961,6


1.2. Социални помощи и обезщетения


797 961,6


2. Предоставени трансфери


2 800,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


2 800,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-57 230,3 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 205 140,3 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


205 140,3


1. Осигурителни приходи


204 740,3


1.1. Осигурителни вноски


204 740,3


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


400,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 351 629,8 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


351 629,8


1. Разходи


351 629,8


1.2. Социални помощи и обезщетения


351 629,8 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)


-146 489,5 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 013 184,5 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


2 013 184,5


2. Неданъчни приходи


12 010,0


2.1. Приходи и доходи от собственост


6 463,0


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


5 242,0


2.3. Други неданъчни приходи


305,0


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


-1 065,0


5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства


2 002 239,5 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 71 477,0 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –

ВСИЧКО


71 477,0


1. Разходи


71 477,0


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


71 330,5


1.3.1. Разходи за персонал


48 489,6


1.3.2. Издръжка


16 097,4


1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции


550,0


1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


106,0


1.3.5. Капиталови разходи


6 087,5


1.4. Отбрана и сигурност


75,0


1.5. Разходи за лихви


71,5


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина


71,5


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


- 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

 


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


1 941 707,5


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


-1 941 707,5


Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)


-3 938,5


Наличност в края на периода


1 937 769,0 

Чл. 8.(1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:

1.минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласноприложение № 1;

2.минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:

а)до 5400 лв. – 420 лв.;

б)от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;

в)от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г)над 7500 лв. – 550 лв.;

3.минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 лв.;

4.максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.

(2)Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.

(3)За лицата извън посочените вчл. 4, ал. 3, т. 1,2и4отКодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът поал. 1, т. 2, буква „а“.

Чл. 9.Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст почл. 68, ал. 1отКодекса за социално осигуряванеза 2015 г.:

1.от 1 януари до 30 юни – 154,50 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 157,44 лв.

Чл. 10.Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 г. – 7,20 лв.

Чл. 11.Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете почл. 53, ал. 1и2отКодекса за социално осигуряванеза 2015 г. – 340 лв.

Чл. 12.Определя се размер на еднократната помощ почл. 13готКодекса за социално осигуряванепри смърт на осигурено лице за 2015 г. – 540 лв.

Чл. 13.Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2015 г. съгласноприложение № 2.

Чл. 14.(1)За 2015 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2)Определя се максимален размер на гарантираните вземания почл. 22, ал. 2ичл. 23, ал. 2отЗакона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателяза 2015 г. – 1200 лв.

(3)Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите почл. 13отЗакона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4)Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласноприложение № 3.

Чл. 15.Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2015 г. съгласноприложение № 4.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1.Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извънКодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

§ 2.За 2015 г. не се отчислява общ резерв на фондовете почл. 18отКодекса за социално осигуряване.

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27, 35 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите „наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец“ и запетаята след тях се заличават;

бб) точка 6 се отменя;

вв) в т. 7 след думите „неперсонифицирани дружества“ се добавя „и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон“;

б) алинея 2 се отменя.

2. В чл. 4а, ал. 6, т. 1 думите „и 2“ се заличават.

3. Създава се чл. 4б:

„Избор на осигуряване

Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.

(2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(5) Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет.“

4. В чл. 5:

а) алинея 7 се изменя така:

„(7) Осигурителят е длъжен по искане на осигуреното лице, на негов представител и/или на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.“;

б) създава се нова ал. 11:

„(11) Документите по ал. 10 се обработват и предават за сметка на осигурителите. В случаите, когато се прекратява дейността на търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е държавата или община, и няма възможност обработването и предаването на документите да се извърши за сметка на дружеството, средствата се осигуряват от министерството или общината, които упражняват правата на едноличния собственик на капитала.“;

в) досегашните ал. 11, 12 и 13 стават съответно ал. 12, 13 и 14.

5. В чл. 6:

а) в ал. 1:

аа) създава се нова т. 4:

„4. за фонд „Пенсии“ за лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б:

a) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 20,8 на сто;

б) 40,8 на сто за лицата по чл. 69;“

бб) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7;

б) в ал. 8, изречение второ след думата „осигуряване“ се добавя „и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд“;

в) в ал. 10, т. 1 думите „и 2“ се заличават;

г) в ал. 11 думите „и 2“ се заличават;

д) създава се ал. 15:

„(15) Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.“

6. В чл. 7:

а) в ал. 1 думите „и 2“ се заличават;

б) в ал. 8 след думата „Осигурителите“ се добавя „и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство“.

7. В чл. 9, ал. 1, т. 1 и 5 думите „и ал. 2“ се заличават.

8. В чл. 20, ал. 2, т. 5 запетаята след думата „книжки“ и думите „изплащателни картони“ се заличават.

9. В чл. 33, ал. 5, т. 11 след думите „социалното осигуряване“ се добавя „при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт“.

10. В чл. 36:

а) в ал. 1 се създава т. 12:

„12. определя с решение изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за съответната календарна година; решението не подлежи на обжалване.“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Членовете на Надзорния съвет не получават възнаграждение за участието си в заседания на съвета.“

11. В чл. 40 ал. 4 се изменя така:

„(4) Длъжностното лице по ал. 3 издава разпореждане за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато:

1. са обжалвани актове на органите на медицинската експертиза;

2. са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението;

3. не са предоставени данни за издадените болнични листове и решенията по обжалването им в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12.“

12. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите „18 календарни месеца“ се заменят с „24 календарни месеца“.

13. В чл. 54а, ал. 1, т. 3 думите „по чл. 4“ се заменят с „по този кодекс или законодателството на друга държава“.

14. В чл. 54г, ал. 1 думите „чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование“ се заменят с „нормативен акт“.

15. В чл. 54д:

а) в ал. 1, т. 1 думите „по чл. 4“ се заменят с „по този кодекс или законодателството на друга държава“;

б) алинея 2 се отменя;

в) в ал. 3 думите „до 7 дни“ се заменят с „до 7 работни дни“.

16. В чл. 54е:

а) в ал. 3 след думите „пенсия за ранно пенсиониране“ се добавя „в Република България, или пенсия за старост в друга държава“;

б) алинея 5 се отменя.

17. В чл. 54з, ал. 1 думата „ежемесечно“ се заменя с „ежедневно“.

18. В глава четвърта, раздел ІV се създава чл. 54м:

„Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.

(2) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.“

19. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „и 2“ се заличават.

20. В чл. 56, ал. 2 след думата „причинило“ се добавя „временна неработоспособност“.

21. В чл. 66 т. 3 се отменя.

22. В чл. 70а:

а) в ал. 1 думите „ал. 1, 2“ се заменят с „ал. 1“;

б) в ал. 4 думите „и 2“ се заличават.

23. В чл. 74:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Една трета от осигурителния стаж по ал. 1, т. 2, 3 и 4 трябва да е действителен.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „една година“ се добавя „действителен“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4.

24. В чл. 75, ал. 2 навсякъде след думите „чл. 68“ се добавя „ал. 1“.

25. В чл. 82, ал. 1 след думите „както и над тази възраст“ се поставя запетая и се добавя „ако учат и“.

26. В чл. 94 ал. 2 се отменя.

27. В чл. 95, ал. 2, изречение трето думата „възстановява“ се заменя с „възобновява“.

28. В чл. 98:

а) в ал. 2 изречение пето се изменя така: „Ако върху пенсията има наложени запори по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, парични обезщетения и помощи, други публични вземания и частни вземания.“;

б) в ал. 5 думите „датата на инвалидизиране и срок на инвалидността“ се заменят с „причинната връзка, датата на инвалидизиране, срока на инвалидността и на чуждата помощ“;

в) в ал. 6 думите „Административния съд – София“ се заменят със „съответния административен съд“;

г) в ал. 8 след думите „над 50 на сто“ се поставя запетая и се добавя „а социалната пенсия за инвалидност се определя в размера по чл. 90а, ал. 2 при определен процент трайно намалена работоспособност повече от 71 на сто“.

29. В чл. 100:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) В случай че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват.“

30. В чл. 101:

а) в ал. 1, т. 4а след думите „социална пенсия за старост“ се поставя запетая и се добавя „социална пенсия за инвалидност“;

б) в ал. 3а изречение второ се заличава.

31. В чл. 114, ал. 2 след думите „чл. 54е“ се добавя „и чл. 54м, ал. 2“.

32. В чл. 115, ал. 1, изречение първо думата „отнася“ се заменя с „отнасят“.

33. В чл. 117 ал. 4 се изменя така:

„(4) Разпорежданията за пенсии, отпуснати по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, както и разпорежданията по чл. 98, ал. 2 за същите лица могат да се обжалват пред управителя на Националния осигурителен институт в тримесечен срок, съответно за разпорежданията по чл. 98, ал. 2 – в 14-дневен срок от получаването им. Решението се изготвя в срока и по реда на ал. 3.“

34. В чл. 124:

а) в ал. 1 думите „чл. 137, ал. 4 и“ се заличават и накрая се добавя „с изключение на лицата, които се осигуряват във фонд „Пенсии“ по реда на чл. 4б“;

б) в ал. 2 след думата „договор“ се поставя точка и текстът до края се заличава;

в) създава се ал. 3:

„(3) Осигурителният договор се прекратява от първо число на месеца, следващ месеца на избора, ако лицето е избрало да се осигурява само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.“

35. В чл. 125, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“.

36. В чл. 127:

а) в ал. 1 накрая се добавя „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“;

б) в ал. 3 след думите „1 януари 1960 г.“ се добавя „за периодите, през които са се осигурявали в универсален пенсионен фонд“;

в) създават се ал. 6, 7 и 8:

„(6) Средствата от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“, се превеждат във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в 6-месечен срок от датата, на която лицето е направило избора. Искането за превеждане на средствата се прави от Националния осигурителен институт.

(7) При определяне на размера на пенсията на лицето, избрало да се осигурява по реда на чл. 4б във фонд „Пенсии“, индивидуалният коефициент по чл. 70 не се намалява по реда на ал. 3.

(8) Редът и начинът за превеждане на сумите по ал. 6 се определят с акт на Министерския съвет.“

37. В чл. 137:

а) в ал. 3 думите „три месеца“ се заменят с „една година“;

б) алинея 4 се изменя така:

„(4) Лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по ал. 3, се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.“

38. В чл. 168:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“;

б) в ал. 2 думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“.

39. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:

а) създава се т. 4а:

„4а. „Индексът на потребителските цени“ по чл. 100 е индексът, който е приложен при съставяне на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.“;

б) създава се т. 12:

„12. „Действителен стаж“ е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.“

40. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 4 навсякъде думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“;

б) в § 4б:

аа) в ал. 5 навсякъде думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“, а думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“;

бб) в ал. 6 думите „2014 г.“ се заменят с „2015 г.“, а думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“;

в) в § 6б:

аа) досегашният текст става ал. 1;

бб) създава се ал. 2:

„(2) През 2015 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.“;

г) създават се § 22с и 22т:

„§ 22с. Отпуснатите с начална дата до 31 декември 2014 г. пенсии по чл. 82, ал. 1 на лица, които са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст, продължават да се плащат до определените им срокове.

§ 22т. Социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани на основание заличеното изречение второ на чл. 101, ал. 3а, продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати.“

§ 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г. и бр. 1 и 98 от 2014 г.) се създава чл. 235а:

„Чл. 235а. (1) Който наруши разпоредбите на акта на Министерския съвет по чл. 103а, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.

(2) Ръководител на лечебно заведение, който наруши задълженията си по организацията на дейността за предоставяне на данни в регистъра по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване, установени в наредбата по чл. 101, ал. 7 от този закон, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. за всеки отделен случай. При повторно извършване на същото нарушение глобата е в двоен размер от първоначално наложената.

(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт, а наказателните постановления се издават от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт или от оправомощено от него длъжностно лице.“

§ 5. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г. и бр. 19 и 53 от 2014 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 93 се създава т. 29:

„29. „Задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери“ са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а „задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в особено големи размери“ са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.“

2. Създава се чл. 255б:

„Чл. 255б. (1) Който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като:

1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице;

2. не подаде декларация;

3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;

4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите;

5. унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати;

се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на орган по приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

(3) Когато задълженията за задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

(4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 – лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.

(5) Работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване, не носи наказателна отговорност по ал. 1 – 4, включително и за подбудителство и помагачество.“

§ 6. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 83а, ал. 1 след числото „255“ се добавя „255б“ и се поставя запетая.

§ 7. В Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ДВ, бр. 26 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 2 думите „и 2“ се заличават.

2. В чл. 5, ал. 2 думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.

§ 8. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 18, 35, 53 и 54 от 2014 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 1 думите „и 2“ се заличават.

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, т. 5, буква „б“, т. 18 и 31, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 19 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

 

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2015 г.

(при налагане на административно увеличение 4,4 на сто за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата от началото на 2015 г. 360,00 лв.)Поре-

ден номер


Иконо-

мичес-

ки дей-

ности (ном. А31)


Иконо-

мичес-

ки дей-

ности

(код по НКИД)


Наименование на икономическа дейност


Ръко-

води-

тели


Спе-

циа-

листи


Техни-

ци и

при-

лож-

ни

спе-

циа-

листи


Помо-

щен

адми-

нистра-

тивен

персо-

нал


Персо-

нал,

зает с

услуга

за насе-

лението,

търго-

вията и

охра-

ната


Квалифи-

цирани

работници

в селското,

горското,

ловно-

то и

рибно-

то сто-

панство


Ква-

лифи-

цирани

работ-

ниции

срод-

нина

тях

занаят-

чии


Машин-

ни опе-

ратори

и мон-

тажници


Профе-

сии,

неизиск-

ващи специал-

на ква-

лифи-

кация


 


 


 


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


А


01, 03 без 1.49


Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство


929


682


613


580


436


485


556


662


383


2.


А


02


 Горско стопанство


780


546


491


469


416


416


468


510


360


3.


А


1,49


Отглеждане на други животни (пчеларство)


676


634


603


530


426


426


499


426


360


4.


В


05


Добив на въглища


850


696


660


475


411


360


660


599


441


5.


В


06


Добив на нефт и природен газ


809


649


631


422


422


360


583


536


422


6.


В


07


 Добив на метални руди


865


719


637


457


394


360


630


544


408


7.


В


08.11


Добив на строителни материали


659


519


471


485


485


360


563


519


485


8.


В


08.11


Добив на декоративни скални материали


633


499


453


393


393


360


542


499


393


9.


В


08.11


Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти


662


522


474


411


411


360


567


522


411


10.


В


08.12


Добив на трошен камък, чакъл и пясък


832


691


597


439


409


360


549


549


409


11.


В


08.12


Добив на глина и каолин


857


711


614


452


419


360


564


564


419


12.


В


08.9 и 09


Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива


665


524


476


413


413


360


570


524


413


13.


C


10.1 без 10.12, 10.2


Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия


988


718


572


468


364


360


447


437


364


14.


C


10.12


Производство и преработка на месо от домашни птици


1060


910


780


560


380


430


460


580


390


15.


C


10.3


Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия


853


677


556


470


364


360


480


480


374


16.


C


10.4


Производство на растителни и животински масла и мазнини


941


848


614


499


458


360


458


458


374


17.


C


10.5


Производство на мляко и млечни продукти


1017


671


541


510


468


360


468


468


382


18.


C


10.6


Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


1100


940


835


445


385


360


535


655


380


19.


C


10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82


Производство на хлебни и тестени изделия; производство на други хранителни продукти


800


560


560


440


365


360


450


505


410


20.


C


10.81 и 10.82


Производство на захар; производство на какао, шоколадови и захарни изделия


1100


905


840


600


380


360


590


620


385


21.


C


10.9


Производство на готови храни за животни


990


900


800


600


370


430


620


620


390


22.


C


11 без 11.05, 11.06 и 11.07


Производство на напитки


778


605


519


360


360


360


360


410


360


23.


C


11.05 и 11.06


Производство на пиво и малц


790


670


595


433


420


360


495


470


420


24.


C


11.07


Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води


900


760


690


485


360


360


455


469


360


25.


C


12


Производство на тютюневи изделия


926


902


632


498


407


360


428


498


360


26.


C


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


884


603


577


463


360


360


380


374


360


27.


C


14 без 14.3


Производство на облекло


837


622


598


454


383


360


413


400


374


28.


C


14.3


Производство на други трикотажни изделия


920


657


598


526


400


360


413


413


400


29.


C


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


811


551


536


442


360


360


360


360


360


30.


C


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


550


430


390


360


360


360


400


390


360


31.


C


17


 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


795


590


530


380


360


360


490


410


360


32.


C, J


18, 58 и 59


 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


451


407


384


360


360


360


362


360


360


33.


C


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


1579


1173


926


677


790


360


858


866


498


34.


C


20


Производство на химични продукти


779


608


445


360


360


360


438


423


360


35.


C


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


779


608


445


360


360


360


438


423


360


36.


C


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


550


386


364


360


360


360


386


360


360


37.


C


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


740


600


560


360


360


360


540


540


360


38.


C


24 без 24.5


Производство на основни метали


750


520


500


360


360


360


460


460


360


39.


C


24.5


Леене на метали


740


520


500


360


360


360


420


440


360


40.


C


25 без 25.4


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


700


480


450


360


360


360


400


400


360


41.


C


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


690


590


510


380


380


380


500


490


380


42.


C


27


 Производство на електрически съоръжения


690


590


510


380


380


380


500


490


380


43.


C


28 без 28.11; 25.4


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; производство на въоръжение и боеприпаси


800


550


500


360


360


360


480


470


360


44.


C


28.11


Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни


920


600


600


470


360


360


510


500


360


45.


C


29, 30


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили


930


620


550


360


360


360


550


450


360


46.


C


31


Производство на мебели


560


425


400


360


360


360


390


390


360


47.


C


32 без 32.5,33


Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


632


428


407


360


360


360


360


362


360


48.


C


32.5


Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (дейности в зъботехнически лаборатории)


832


624


364


364


364


360


416


468


360


49.


D


35.1


Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия


930


730


690


400


360


360


580


550


360


50.


D


35.2; 49.5


Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; тръбопроводен транспорт


1308


902


858


520


451


360


627


691


451


51.


D


35.3


Производство и разпределение на топлинна енергия


820


625


595


370


360


360


450


500


360


52.


Е


36, 37


Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


730


645


580


420


390


400


485


420


360


53.


E


38 без 38.12 и 38.22; 39


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


745


451


438


360


360


360


396


362


360


54.


E


38.12 и 38.22


Събиране на опасни отпадъци; обработване и обезвреждане на опасни отпадъци


955


790


710


560


535


360


600


560


545


55.


F


41, 42 без 42.11 и 42.22, 43


Строителство на сгради; строителство на съоръжения; специализирани строителни дейности


740


600


560


360


360


360


540


540


360


56.


F


42.11


Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти


825


650


590


425


360


360


590


590


360


57.


F


42.22


Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи


650


525


495


360


360


360


365


420


360


58.


G


45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


1150


950


840


590


500


400


550


540


440


59.


G


46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки


826


524


438


360


360


360


360


409


360


60.


I


55, 56, 79


Хотелиерство; ресторантьорство; туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


905


780


610


495


440


360


550


540


400


61.


H


49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт


Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; товарен железопътен транспорт; складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт


892


791


650


416


416


360


458


541


416


62.


H


49.3, 49.4


Друг пътнически сухопътен транспорт; товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване


756


582


516


360


360


360


431


431


360


63.


H


50


Воден транспорт


905


827


706


449


397


360


458


509


397


64.


H


51


Въздушен транспорт


1075


988


806


501


513


381


522


580


454


65.


H


52, без железопътен транспорт


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)


929


871


680


415


415


360


480


415


415


66.


H


53


Пощенски и куриерски дейности


470


460


390


360


360


360


375


360


360


67.


J


60, 61


Радио- и телевизионна дейност; далекосъобщения


835


731


627


480


480


360


524


524


417


68.


K


64, 65, 66


Финансови и застрахователни дейности


1422


902


677


498


362


360


407


520


360


69.


J, L, M, N


62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82


Дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; операции с недвижими имоти; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности


902


587


473


360


360


360


362


384


360


70.


N


80


Дейности по охрана и разследване


759


530


437


360


360


360


360


360


360


71.


M


72


Научноизследователска и развойна дейност


603


433


386


362


360


360


360


360


360


72.


O


84


Държавно управление


445


360


360


360


360


360


360


360


360


73.


P


85


Образование


614


516


433


360


360


360


360


360


360


74.


Q


86 без 86.1, 75


Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); ветеринарномедицинска дейност


936


598


385


360


360


416


360


360


360


75.


Q


86,1


Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)


1196


884


582


468


374


437


447


447


360


76.


Q


87, 88


Медико-социални грижи с настаняване; социална работа без настаняване


360


360


360


360


360


360


360


360


360


77.


R


90, 91, 92, 93


Култура, спорт и развлечения (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)


590


407


360


360


360


360


360


360


360


78.


S, T


95, 96, 97


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги; дейности на домакинства като работодатели


468


385


364


362


360


360


385


364


360


79.


S, U


94 без 94.91, 99


Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); дейности на екстериториални организации и служби


802


564


417


360


360


360


386


360


360


80.


R


93,12


Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)


 


 


528


 


 


 


 


 


 


81.


 


 


Централен кооперативен съюз


640


560


500


400


380


390


400


415


360


82.


Q


86 без 86.1


Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


624


478


395


 


 


 


 


 


 


83.


Q


86,1


Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)


988


 


 


 


 


 


 


 


 


84.


Q


86,1


Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)


686


634


624


 


 


 


 


 


 


85.


S


94.91


Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)


 


360


 


 


 


 


 


 


  

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.

Приложение № 2 към чл. 13

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „ТЗПБ“ 2015 г.
Код КИД 2008


Наименование на икономическа дейност КИД 2008


Осигурителна вноска (%)


1


2


3


02


Горско стопанство


1,1


05


Добив на въглища


1,1


07


Добив на метални руди


1,1


08


Добив на неметални материали и суровини


1,1


09


Спомагателни дейности в добива


1,1


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


1,1


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


1,1


20


Производство на химични продукти


1,1


24


Производство на основни метали


1,1


30


Производство на превозни средства, без автомобили


1,1


33


Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


1,1


38


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали


1,1


39


Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


1,1


41


Строителство на сгради


1,1


42


Строителство на съоръжения


1,1


43


Специализирани строителни дейности


1,1


49


Сухопътен транспорт


1,1


50


Воден транспорт


1,1


01


Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности


0,9


12


Производство на тютюневи изделия


0,9


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


0,9


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


0,9


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


0,9


25


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


0,9


31


Производство на мебели


0,9


35


Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива


0,9


52


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта


0,9


06


Добив на нефт и природен газ


0,7


10


Производство на хранителни продукти


0,7


11


Производство на напитки


0,7


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


0,7


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


0,7


27


Производство на електрически съоръжения


0,7


28


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение


0,7


32


Производство, некласифицирано другаде


0,7


36


Събиране, пречистване и доставяне на води


0,7


37


Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


0,7


46


Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,7


53


Пощенски и куриерски дейности


0,7


61


Далекосъобщения


0,7


68


Операции с недвижими имоти


0,7


74


Други професионални дейности


0,7


79


Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


0,7


81


Дейности по обслужване на сгради и озеленяване


0,7


84


Държавно управление


0,7


90


Артистична и творческа дейност


0,7


92


Организиране на хазартни игри


0,7


93


Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих


0,7


99


Дейности на екстериториални организации и служби


0,7


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


0,5


18


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители


0,5


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


0,5


29


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета


0,5


51


Въздушен транспорт


0,5


59


Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


0,5


60


Радио- и телевизионна дейност


0,5


71


Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи


0,5


72


Научноизследователска и развойна дейност


0,5


77


Даване под наем и оперативен лизинг


0,5


78


Дейности по наемане и предоставяне на работна сила


0,5


80


Дейности по охрана и разследване


0,5


82


Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност


0,5


85


Образование


0,5


86


Хуманно здравеопазване


0,5


87


Медико-социални грижи с настаняване


0,5


88


Социална работа без настаняване


0,5


91


Други дейности в областта на културата


0,5


03


Рибно стопанство


0,4


14


Производство на облекло


0,4


45


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт


0,4


47


Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,4


55


Хотелиерство


0,4


56


Ресторантьорство


0,4


58


Издателска дейност


0,4


62


Дейности в областта на информационните технологии


0,4


63


Информационни услуги


0,4


64


Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


65


Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


66


Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането


0,4


69


Юридически и счетоводни дейности


0,4


70


Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението


0,4


73


Рекламна дейност и проучване на пазари


0,4


75


Ветеринарномедицинска дейност


0,4


94


Дейности на организации с нестопанска цел


0,4


95


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи


0,4


96


Други персонални услуги


0,4


97


Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал


0,4


98


Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление


0,4 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4

БЮДЖЕТ на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

(в хил. лв.)
Показатели


Бюджет 2015 г.


І. ПРИХОДИ


10 000,0


Приходи от вноски


0,0


Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК


10 000,0


Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви


0,0


ІІ. РАЗХОДИ


1 729,3


Обезщетения и помощи за домакинствата


1 255,2


Разходи за гарантирани вземания на работници и служители


1 255,2


Разходи за дейността


150,0


Разходи за дейността, извършени по чл. 13 ЗГВРСНР


150,0


Разходи за заплати и възнаграждения на персонала


25,4


Други възнаграждения и плащания на персонала


36,8


Осигурителни вноски от работодатели


236,7


Издръжка


25,2


III. ТРАНСФЕРИ


0,0


ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК


8 270,7


V. ФИНАНСИРАНЕ


-8 270,7


Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)


-6 000,0


Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+)


0,0


Наличност по сметка от предходна година


1 852,4


Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)


2 000,0


Наличност по срочни депозити към края на годината (-)


-2 000,0


Остатък към края на периода (-)


-4 123,1 

Приложение № 4 към чл. 15

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

(в хил. лв.)