Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за собствеността
Дата на приемане 18/12/2014
Брой/година Държавен вестник 107/2014

 


УКАЗ № 297

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността, приет от ХLIІI Народно събрание на 18 декември 2014 г.

Издаден в София на 23 декември 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за собствеността (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 и 105 от 2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 57 и 105 от 2011 г.)

§ 1. В § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г. и бр. 105 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „държавни и общински имоти“ се заменят с „имоти – частна държавна или общинска собственост“, а думите „31 декември 2014 г.“ се заменят с „31 декември 2017 г.“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) В срок до 30 юни 2015 г. Министерският съвет представя на Народното събрание план за действие, съдържащ всички необходими мерки, които следва да бъдат предприети от съответните държавни и местни органи на власт, с оглед спазването на срока по ал. 1.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2014 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9050