Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
Дата на приемане 18/12/2014
Брой/година Държавен вестник 107/2014

 


УКАЗ № 298

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от ХLIІI Народно събрание на 18 декември 2014 г.

Издаден в София на 23 декември 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 1 ал. 3 се отменя.

§ 2. Член 20а се отменя.

§ 3. В чл. 34б, ал. 1 думите „спазване на принципа на финансова обвързаност“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 18 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9051