Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация
Дата на приемане 25/03/2015
Брой/година Държавен вестник 26/2015

 


УКАЗ № 49

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, приет от ХLIIІ Народно събрание на 25 март 2015 г.

Издаден в София на 27 март 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 23 и 39 от 2011 г., бр. 38 и 58 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)

§ 1. Член 9 се изменя така:

„Чл. 9. В производство за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен.“

§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 17:

„17. Признакът „пол“ по чл. 4, ал. 1 включва и случаите на промяна на пола.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2220