Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Дата на приемане 12/02/2015
Брой/година Държавен вестник 14/2015

 


УКАЗ № 24

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, приет от ХLIІI Народно събрание на 12 февруари 2015 г.

Издаден в София на 18 февруари 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 26 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 6 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма съгласно“ се заменят с „министъра на икономиката, създадена със“.

§ 2. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. (1) Износ, внос и трансфер от и за територията на Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложение № 1 се извършва при спазване на изискванията на този закон и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба само когато:

1. крайният потребител се намира на територията на Република България или на територията на друга държава участничка, и

2. крайната употреба е за целите, описани в чл. 6, ал. 1, т. 2.

(2) Забранява се реекспорт на химически вещества от приложение № 1.

(3) Износ, реекспорт и внос на химически вещества от приложение № 2 се извършва при спазване на изискванията на този закон и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба само когато крайната употреба е за цели, които не са забранени от конвенцията.

(4) Износ и реекспорт на химически вещества от приложение № 2 се извършва само когато крайният потребител се намира на територията на друга държава участничка.

(5) Внос на химически вещества от приложение № 2 се извършва само когато вносът е от държава участничка.

(6) Износ, реекспорт и внос на химически вещества от приложение № 3 се извършва при спазване на изискванията на този закон и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба само когато крайната употреба е за цели, които не са забранени от конвенцията.

(7) Трансфер от и за територията на Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложения № 2 и 3 се извършва само когато крайната употреба е за цели, които не са забранени от конвенцията.

(8) При трансфер от и за територията на Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложения № 2 и 3 българското физическо или юридическо лице е длъжно в 7-дневен срок преди извършването на трансфера да представи в Междуведомствената комисия документи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на икономиката.

(9) Междуведомствената комисия може да изисква допълнителна информация по този член.“

§ 3. В чл. 11 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма съгласно“ се заменят с „министъра на икономиката, създадена със“.

§ 4. В чл. 12, т. 13 думите „представя в Министерския съвет“ се заменят с „изготвя и публикува“.

§ 5. В останалите текстове на закона думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.) в чл. 424, ал. 2, букви „б“ и „в“ думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 7. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г.) в чл. 6е, ал. 1 думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се заменят със „заместник-министър на икономиката“.

§ 8. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 56 и 93 от 2012 г. и бр. 9 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 9. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 10. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 11. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 12. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 13. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 14. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г. и бр. 12 от 2015 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 15. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „заместник-министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“, „министъра на икономиката“ и „заместник-министърът на икономиката“.

§ 16. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10е:

а) в ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“;

б) в ал. 2, т. 1 думите „Министерството на транспорта“ и „Министерството на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на земеделието и храните“.

2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 17. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 83 от 2013 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 18. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 23 и 82 от 2009 г. и бр. 61 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 22, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

2. В § 11 от заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 19. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г. и бр. 8 и 12 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 20. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 21. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г., бр. 35 и 61 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 41, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.

2. В § 8 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 22. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г. и бр. 38 от 2012 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 23. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 26а, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 24. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 25. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г. и бр. 12 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 35б, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

2. В чл. 52, ал. 1, т. 6 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 26. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 27. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 28. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 14а, ал. 1, т. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 29. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 30. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 9а, ал. 4 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 31. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 107 от 2014 г.) в чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 32. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 7, ал. 5, т. 11 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 33. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9, ал. 4 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма“.

2. В чл. 10, ал. 1, т. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката“.

3. В чл. 117а, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката“.

4. В чл. 135, ал. 1:

а) в т. 2 думите „и министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката и министърът на енергетиката“;

б) в т. 12 думите „и министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката и министърът на енергетиката“.

5. В чл. 141, ал. 2 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката“.

6. В чл. 190, ал. 1 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката“.

7. В чл. 201, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката“.

§ 34. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в чл. 18, ал. 4 след думите „Министерството на земеделието и храните“ се добавя „Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката“.

§ 35. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г. и бр. 53 от 2014 г.) в чл. 2, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 36. В Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г. и бр. 107 от 2014 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 37. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г.) в чл. 10, ал. 3, т. 1 думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ и „заместник-министър на инвестиционното проектиране“ се заменят съответно със „заместник-министър на икономиката, заместник-министър на туризма“ и „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“.

§ 38. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.) в чл. 52б, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма“.

§ 39. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г.) в чл. 44, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 40. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“, а думите „министърът на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“ се заменят съответно с „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

§ 41. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

2. В чл. 23а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

3. В § 1 от допълнителните разпоредби думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката“.

§ 42. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 43. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на енергетиката“.

2. В чл. 6, т. 2:

а) в текста преди буква „а“ думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката“;

б) в буква „д“ думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на енергетиката“.

§ 44. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

§ 45. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 8, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката“.

2. В чл. 9в, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката и министъра на енергетиката“.

§ 46. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 87, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 47. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката“.

§ 48. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 89, ал. 4 думите „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министърът на икономиката“.

2. В чл. 90а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 49. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 27, т. 8 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

2. В чл. 114, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката“.

§ 50. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 51. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 127, ал. 3 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 52. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г.) в чл. 8, ал. 3 думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се заменят със „заместник-министър на икономиката, заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на туризма“.

§ 53. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 26, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:

а) в раздел II „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“:

аа) точка 7 се отменя;

бб) създава се т. 19:

„19. „Безконтактни мултиплексорни вериги“ – ЕООД, София“;

б) в раздел IX „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма“:

аа) наименованието се изменя така: „IX. Министерство на икономиката“;

бб) точки 9 и 12 се отменят;

вв) създава се т. 23:

„23. „Летище Стара Загора“ – ЕАД, Стара Загора“;

в) в раздел XII „Министерство на вътрешните работи“ т. 1 се отменя;

г) създава се раздел XIII:

„XIII. Министерство на енергетиката

1. „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, София

2. „Минпроект“ – ЕАД, София“.

§ 54. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

§ 55. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

§ 56. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

§ 57. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

§ 58. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

§ 59. В Закона за ограничаване изменението на климата (ДВ, бр. 22 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката“, думите „Министерството на инвестиционното проектиране“ се заличават, а думите „Министерството на регионалното развитие“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.

2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката, министъра на икономиката“, а думите „министъра на инвестиционното проектиране“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

3. В чл. 10 думите „Министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министърът на енергетиката“.

4. В чл. 12, ал. 1, т. 4 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.

5. В чл. 19, ал. 3 и 5 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката“.

6. В чл. 59, ал. 4 думите „Министерството на инвестиционното проектиране“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.

7. В § 19 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката“, а думите „министъра на инвестиционното проектиране“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

§ 60. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 61а, ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

2. В чл. 61б, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

§ 61. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“, „министъра на енергетиката“ и „заместник-министър на енергетиката“.

§ 62. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министъра на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „Министерството на енергетиката“.

§ 63. Процедурите по Закона за подземните богатства, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на енергетиката.

§ 64. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 1 след думите „заместник-министър на икономиката“ се добавя „заместник-министър на финансите“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 февруари 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1130