Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания
Дата на приемане 11/02/2016
Брой/година Държавен вестник 16/2016

 


УКАЗ № 28

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, приет от ХLIІI Народно събрание на 11 февруари 2016 г.

Издаден в София на 19 февруари 2016 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:

„(1) При условията и по реда на този закон и в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания се насърчава и развива научноизследователската дейност с доказана значимост и международно признание, която включва научни изследвания, свързани със:

1. създаването на нови научни знания;

2. българската история, език, култура и национална идентичност;

3. насърчаване на технологичния трансфер и развитието на природните, техническите, хуманитарните и обществените науки и иновациите;

4. решаването на важни проблеми в областта на икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси, човешките ресурси, сигурността, отбраната и здравето.“

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Насърчаването“ се добавя „и развитието“, а думите „научни продукти“ се заменят с „научни резултати“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Финансовото стимулиране на научните изследвания се осъществява по начин, който гарантира ефективност и прозрачност на разходването на публичните средства.“

3. В ал. 3 след думата „Насърчаването“ се добавя „и развитието“

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „и от Националната програма за реформи на Република България, приета с решение на Министерския съвет“.

2. В ал. 2:

а) в т. 3 думата „насърчава“ се заменя със „създава условия за“;

б) в т. 5 думата „подпомага“ се заменя със „създава условия за“;

в) в т. 6 думата „насърчава“ се заменя с „осигурява“.

3. В ал. 4 думите „Министерският съвет“ се заменят с „Министерството на образованието и науката чрез национални програми“.

§ 4. В чл. 7, ал. 1 накрая се добавя „както и с Националната програма за реформи по чл. 6, ал. 1“.

§ 5. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:

„(2) Фонд „Научни изследвания“ има за цел да подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания в съответствие със:

1. Европейската рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации;

2. Националната стратегия за научни изследвания;

3. Националната програма за реформи по чл. 6, ал. 1;

4. рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и международни инициативи;

5. Европейската и националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура.“

§ 6. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. При условия и по ред, определени в правилника на фонд „Научни изследвания“, изпълнителният съвет провежда конкурс и председателят на изпълнителния съвет сключва договор за управление с управителя на фонда.“

§ 7. В чл. 22 се създава т. 13:

„13. разходи за покриване на собствения принос на висши училища и научни организации за участие в международни програми и проекти, свързани с научни изследвания.“

§ 8. В чл. 23, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. финансира проекти на научни организации и на висшите училища на базата на проектнопрограмен принцип;

2. финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти в определените в Националната стратегия за научни изследвания научни направления;“.

§ 9. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. размер на минималното и максималното финансиране на отделни проекти;“.

2. Създават се т. 5, 6, 7 и 8:

„5. критерии за допустимост на кандидатите и дейностите;

6. режим на държавна помощ, по която се отпуска финансирането;

7. критерии и показатели за оценка;

8. допълнителни изисквания към кандидатите и техните проекти, когато има такива.“

§ 10. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 5 се изменя така:

„5. „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й.“

2. Точка 7 се изменя така:

„7. „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й.“

3. Създава се т. 9:

„9.„Фундаментални научни изследвания“ са изследвания, включващи експериментална или теоретична работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се има предвид каквото и да било пряко практическо приложение или използване.“

Заключителна разпоредба

§ 11. Министърът на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите, привежда в съответствие с този закон правилника на фонд „Научни изследвания“ в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 11 февруари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1145