Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
Дата на приемане 06/02/2015
Брой/година Държавен вестник 12/2015

 


УКАЗ № 15

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, приет от ХLIІI Народно събрание на 6 февруари 2015 г.

Издаден в София на 10 февруари 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. държавното подпомагане на земеделските стопани, включително земеделските производители;“.

2. Точка 4 се отменя.

3. В т. 6 думите „схемата за единно плащане на площ“ се заменят със „схемите за директни плащания“.

§ 2. В чл. 2, т. 4 думата „екологичното“ се заменя с „биологичното“.

§ 3. В чл. 2б, ал. 2 думата „рибарство“ се заменя с „морско дело и рибарство“.

§ 4. В чл. 2г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

2. В ал. 3 след думите „2007 – 2013 г.“ се добавя „и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ и думите „одобрява“ и „изпълнява“ се заменят съответно с „одобряват“ и „изпълняват“.

3. В ал. 4, изречение второ думите „в два национални ежедневника и“ се заличават.

§ 5. Създава се чл. 2д:

„Чл. 2д. (1) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се определя с решение на Министерския съвет.

(2) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. може, след одобрение от министъра на земеделието и храните, да делегира чрез договор част от функциите си по прилагане на програмата на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.“

§ 6. В чл. 4 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 7. Член 5 се отменя.

§ 8. В чл. 7, ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 9. В чл. 8, ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 10. Член 9а се изменя така:

„Чл. 9а. Министърът на земеделието и храните издава наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания, както и наредби по прилагането на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства.“

§ 11. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. (1) Министерството на земеделието и храните създава Система за съвети в земеделието, която включва Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието и храните и лицата, одобрени за участие по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. За целите на обезпечаваната от нея дейност, по ред, определен от министъра на земеделието и храните, Системата за съвети в земеделието се подпомага от научните институти към Селскостопанската академия и специализираните висши училища в Република България.

(2) Системата за съвети в земеделието обхваща предоставянето на земеделските стопани на съвети съгласно чл. 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1306/2013“.

(3) Предоставянето на съвети от Националната служба за съвети в земеделието се финансира от националния бюджет, по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и от други финансови източници.

(4) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа база данни за лицата, които предоставят съвети на земеделските стопани. Условията и редът за събиране и съхранение на базата данни се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

(5) В базата данни по ал. 4 се включват Националната служба за съвети в земеделието и лицата по ал. 1. Министерството на земеделието и храните осигурява на потенциалните бенефициенти списък на лицата, включени в базата данни, съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.“

§ 12. Член 10а се изменя така:

„Чл. 10а. Общинските съвети предоставят при условия и по ред, определени от тях, не по-малко от 50 на сто от търговската площ на общинските пазари, предназначени за продажба на земеделски продукти, за ползване от регистрирани земеделски стопани, организации на производители, асоциации на организации на производители и групи производители при продажба на произведена от тях земеделска продукция.“

§ 13. Член 10е се отменя.

§ 14. Член 10ж се отменя.

§ 15. Член 10з се отменя.

§ 16. Член 10и се отменя.

§ 17. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

2. Алинея 3 се отменя.

3. В ал. 4 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 18. В чл. 11а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика и приема, проверява и взема решение по заявки за плащане по схеми и мерки на Общата политика по рибарство;“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Информацията, свързана с плащания от европейските земеделски фондове и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, се публикува и оповестява в съответствие с правилата на законодателството на ЕС за прозрачност и защита на личните данни.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Алинея 2 не се прилага в случаите, когато информацията е необходима в изпълнение на Закона за държавните помощи.“

§ 19. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „и ал. 3“ се заличават;

б) в т. 3 думата „частни“ се заличава;

в) в т. 5 думата „екологичното“ се заменя с „биологичното“ и след думата „отглеждането“ се добавя „на животни“;

г) точка 12 се отменя;

д) в т. 13 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и на пазари на производители“;

е) създава се нова т. 15:

„15. създаване и развитие на къси вериги на доставки и местни пазари;“

ж) досегашната т. 15 става т. 16.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „земеделски производители на непреработена и преработена земеделска продукция“ се заменят със „стопани“, а думите „и ал. 3“ се заличават;

б) точки 2 и 6 се отменят.

3. В ал. 6 накрая се добавя „в съответствие с правото на Европейския съюз“.

4. В ал. 7 накрая се добавя „или въз основа на подадени заявления за подпомагане или административни актове, издадени по повод подадени заявления за подпомагане“.

§ 20. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 за изпълнение на дейностите по чл. 12 въз основа на схеми и мерки за подпомагане.“

§ 21. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 думата „производители“ се заменя със „стопани“;

б) точки 5, 10 и 11 се отменят.

2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и дейността му като Разплащателна агенция“.

3. В ал. 3 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 22. В чл. 15 думите „т. 1, 3 и 5“ се заменят с „т. 1 и 3“.

§ 23. В чл. 16 думите „по Програмата САПАРД и“ се заличават.

§ 24. В чл. 18, ал. 2, изречение трето накрая се поставя запетая и се добавя „като най-малко двама от тях са заместник-министри“ и в изречение четвърто думите „икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „икономиката“.

§ 25. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 6 след думата „доплащания“ се добавя „и за преходна национална помощ“.

2. В ал. 3 думите „2/3 от всички“ се заменят с „3/4 от присъстващите“.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Решенията на управителния съвет се публикуват на интернет страниците на фонда и на Министерството на земеделието и храните на следващия ден след тяхното приемане.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 26. В чл. 20а се създават ал. 3 и 4:

„(3) Изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за вземане на решения и/или сключване на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.

(4) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност.“

§ 27. В чл. 26, ал. 4 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 28. В чл. 27, ал. 2 след думата „мерки“ запетаята се заличава и се добавя „за подпомагане“, а думите „изцяло финансирани от държавния бюджет“ се заличават.

§ 29. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и на заявките за плащане“;

б) създава се т. 5:

„5. електронна база данни.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Електронната база данни по ал. 2, т. 5 включва данните от системите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 и от външни бази данни.“

3. В ал. 4, т. 1 думите „т. 1 и 4“ се заменят с „т. 1, 4 и 5“.

§ 30. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистри на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Регистрите на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане съдържат данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика, за подадените заявки за плащане и за отпуснатата помощ.“

§ 31. В чл. 32, ал. 2 след думите „заявления за подпомагане“ се добавя „по схемите за директни плащания“.

§ 32. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ накрая се добавя „или от кадастралната карта и регистрите към нея“.

2. В ал. 2 думите „цифрови ортоизображения с дигитализирани физически блокове“ се заменят с „цифрова ортофото карта за територията на страната“.

3. В ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. географските данни и идентификационните кодове и начин на трайно ползване на физическите блокове;

2. други цифрови географски и атрибутивни данни за определени територии и площи от страната, които са от значение за админис­трирането на схеми и мерки за подпомагане.“

§ 33. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Площи в добро земеделско състояние“, който включва площите в добро земеделско състояние“ се заменят с „Площи, допустими за подпомагане“, който включва площите, допустими за подпомагане“, а думите „чл. 40, ал. 3“ се заменят с „чл. 40“.

2. В ал. 2 думите „Площи в добро земеделско състояние“ се заменят с „Площи, допустими за подпомагане“.

3. В ал. 3 след думата „одобрява“ се добавя „и изменя“ и думите „по ред, определен“ се заменят с „при условия и по ред, определени“.

4. В ал. 4 се създава изречение второ: „За подпомагане като постоянно затревени площи могат да се декларират и площи извън слоя „Постоянно затревени площи“.“

5. В ал. 5 думите „Площи в добро земеделско състояние“ се заменят с „Площи, допустими за подпомагане“.

§ 34. В чл. 33б се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Забраняват се преобразуването и разораването на площите, включени в слой „Постоянно затревени площи“, от техните собственици и ползватели.

(2) Министърът на земеделието и храните може в срок до 1 март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване в друг вид земеделски площи или разораване на постоянно затревени площи, включени в слой „Постоянно затревени площи“, извън обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, които са негова собственост, при условие че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ. Редът за разрешаване на преобразуване или разораване на постоянно затревени площи се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.“

2. В ал. 4 думите „тази площ в постоянно пасище“ се заменят с „постоянно затревената площ“.

§ 35. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. Системата за идентификация и регистрация на животните се привежда в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО за идентификация и регистрация на животните.“

§ 36. В чл. 35 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Националната агенция за приходите предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ необходимата данъчна и осигурителна информация за извършване на административни проверки по прилаганите от фонда схеми и мерки за подпомагане.

(4) Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ обменят информация с Държавен фонд „Земеделие“, необходима за извършване на административни проверки, при условия и по ред, определени в съвместно издадени инструкции за взаимодействие.“

§ 37. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Земеделските стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, предоставят при поискване на органа на статистиката към Министерството на земеделието и храните допълнителна информация, която е необходима за изпълнение на Националната статистическа програма.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 38. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Административните проверки се извършват автоматизирано, като резултатите от тях се отразяват само в административния акт, с който се взема решение по чл. 11а, ал. 1, т. 1 по заявленията за подпомагане.“

2. В ал. 3 думите „най-малко 5 на сто“ се заменят с „контролна извадка“.

§ 39. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „Прилагане на схемите за директни плащания“.

§ 40. В глава четвърта се създават чл. 38а, 38б и 38в:

„Чл. 38а. (1) Прилагат се следните схеми за директни плащания:

1. Схема за единно плащане на площ (СЕПП);

2. Схема за преразпределително плащане;

3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);

4. Схема за млади земеделски стопани;

5. Схеми за обвързано с производството подпомагане;

6. Схема за дребни земеделски стопани;

7. Специално плащане за култура – памук.

(2) Прилагат се схемите за преходна национална помощ, които са нотифицирани за съответната календарна година при условията и по реда на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1307/2013“.

(3) Схемите по ал. 1 и 2 се прилагат в съответствие с изискванията на:

1. Регламент (ЕС) № 1307/2013;

2. Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ, L 181/1 от 20 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията“;

3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (ОВ, L 181/74 от 20 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 641/2014 на Комисията“.

(4) Министърът на земеделието и храните определя с наредба специфичните условия за прилагане на схемите по ал. 1 и 2.

Чл. 38б. (1) Директни плащания по схемите по чл. 38а, ал. 1 не се отпускат на физически и юридически лица, които съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не са активни земеделски стопани.

(2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридическите лица, които:

1. експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих;

2. са държавни или общински администрации или техни поделения.

(3) Физическите и юридическите лица по ал. 2 се смятат за активни земеделски стопани, когато докажат, че отговарят на някое от следните изисквания:

1. годишният размер на директните плащания, определен съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията, е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето;

2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;

3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци, и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;

4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци, и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.

(4) Алинея 2 не се прилага по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

Чл. 38в. (1) Не се изплащат директни плащания, когато отговарящата на условията за подпомагане площ на стопанството е под 0,5 хектара.

(2) Земеделските стопани, които притежават по-малко хектари от посочените в ал. 1, получават обвързано с производството подпомагане за животни, когато общата сума на директните им плащания през съответната година е левовата равностойност на 100 или повече евро.

(3) Минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане, е 0,1 хектара.“

§ 41. Член 39 се отменя.

§ 42. Член 40 се изменя така:

„Чл. 40. Министърът на земеделието и храните определя с наредба критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.“

§ 43. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите по чл. 38а, ал. 1, когато са регистрирани съгласно чл. 7 и когато ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане:“;

б) в т. 5 след думите „земи по“ се добавя „чл. 24, ал. 2 и 3 и“.

2. В ал. 2:

а) точка 2 се изменя така:

„2. договори за аренда, за наем или за лизинг на земеделски земи;“

б) създава се т. 8:

„8. актове на министъра на земеделието и храните по чл. 24б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за безвъзмездно предоставяне на земи от държавния поземлен фонд на организациите и ведомствата по чл. 24, ал. 2 и 3, необходими за тяхната дейност.“

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Кандидатите за подпомагане по ал. 1 подават заявление по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите, а земеделските стопани, които са собственици на земите, подават и декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 17 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от 2011 г., бр. 35 и 50 от 2012 г.). Правните основания за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието и храните. Данните по ал. 2, т. 4, 5 и 7 се регистрират в софтуерния продукт служебно.“

§ 44. В чл. 42, ал. 1 думите „обнародва в „Държавен вестник“ се заменят с „публикува на интернет страницата на министерството“.

§ 45. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думата „ползва“ се добавя „и извършва земеделска дейност на“;

б) в т. 3 думите „по реда на чл. 39, ал. 2“ се заменят с „в чл. 38в“.

2. В ал. 2 думите „Схемата за единно плащане на площ“ се заменят със „схемите за директни плащания“.

3. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „Схемата за единно плащане на площ“ се заменят със „схемите за директни плащания“;

б) в т. 1 думите „по реда на чл. 39, ал. 2“ се заменят с „в чл. 38в“;

в) в т. 4 думите „чл. 40, ал. 3“ се заменят с „чл. 40“;

г) създава се т. 8:

„8. кандидатът за подпомагане не отговаря или не е спазил специалните изисквания, определени с наредбата по чл. 38а, ал. 4.“

§ 46. Създават се чл. 43а, 43б и 43в:

„Чл. 43а. (1) Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по СЕПП, се намаляват с 5 на сто за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година.

(2) Не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година.

(3) Преди да се приложат ал. 1 и 2 от одобрените плащания по СЕПП на площ, се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, съгласно чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

(4) Намаленията на плащанията по СЕПП, предвидени в ал. 1 и 2, се прилагат и по отношение на земеделски стопани, за които при проверки Разплащателната агенция установи, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия за тяхното избягване по смисъла на чл. 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

Чл. 43б. (1) Земеделските стопани, които имат право на плащане по СЕПП, могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на еднакво завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по СЕПП.

(2) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които при проверки Разплащателната агенция установи, че след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от него по смисъла на чл. 41, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и земеделските стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

Чл. 43в. (1) Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в схемата за дребни земеделски стопани, като подадат заявление за участие в нея в срок до 15 октомври 2015 г. Земеделските стопани могат да оттеглят участието си в схемата през всяка от следващите години, след което не могат повторно да се включат в нея.

(2) Размерът на годишното плащане по схемата не е по-малък от 500 евро и не надвишава 1250 евро.

(3) Не получават подпомагане по схемата земеделски стопани, по отношение на които при проверки Разплащателната агенция установи, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия за участие в нея. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.“

§ 47. Член 45 се изменя така:

„Чл. 45. (1) Земеделските стопани, които отговарят на условията на чл. 50 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, могат да получат подпомагане и по схемата за млади земеделски стопани през първите 5 години от създаване на тяхното стопанство. Подпомагането е под формата на годишно плащане за първите 30 хектара, допустими за подпомагане по СЕПП, и е в размер 25 на сто от размера на плащането на хектар по тази схема.

(2) Министърът на земеделието и храните определя с наредбата по чл. 38а, ал. 4 изисквания към младите земеделски стопани за професионални умения и познания в областта на земеделието и документите, с които се доказват.“

§ 48. Член 46 се изменя така:

„Чл. 46. (1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по схемите за обвързано с производството подпомагане, нотифицирани до Европейската комисия, когато отговарят на условията, определени с наредбата по чл. 38а, ал. 4.

(2) Подпомагане по схемите, обвързани с производството, се предоставя за площи, отговарящи на условията за подпомагане по СЕПП, и за животни, които са идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) Обвързаното с производството подпомагане се предоставя през периода 2015 – 2020 г. в размер 13 на сто от тавана за директни плащания и на още 2 на сто за протеинови култури.“

§ 49. Създава се чл. 46а:

„Чл. 46а. Земеделските стопани могат да получат специално плащане за памук, когато го отглеждат съгласно определените с наредбата по чл. 38а, ал. 4 правила. При спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 639/2014 и Регламент (ЕС) № 641/2014 с тези правила се определят земеделските земи за производство на памук в страната, сортовете, които могат да се засяват, и минималната гъстота на посевите.“

§ 50. Член 47 се изменя така:

„Чл. 47. Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията на схемите за национални доплащания и за преходна национална помощ, финансирани от държавния бюджет, по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.“

§ 51. В чл. 47а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

2. В ал. 2 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 52. В чл. 47б, ал. 2 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 53. В чл. 47в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

2. В ал. 2 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

3. В ал. 3 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

4. В ал. 4 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

5. В ал. 5 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 54. В чл. 47г, ал. 2 и 3 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 55. В чл. 47д, ал. 1 и навсякъде в ал. 2 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 56. В 47е се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

3. В ал. 4 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 57. В чл. 47ж се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

2. В ал. 2, 3 и 4 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 58. В чл. 47з се правят следните изменения:

1. В ал. 2 и 3 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

2. В ал. 5 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

3. В ал. 6 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 59. В чл. 47и се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

2. В ал. 2 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 60. В чл. 47к, ал 5, т. 4 и 5 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 61. В чл. 47л се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

2. В ал. 2, т. 1 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 62. В чл. 47н, ал. 1 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 63. В чл. 47о думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 64. Член 48 се отменя.

§ 65. Член 49 се отменя.

§ 66. В чл. 50, ал. 1 изречение първо се заличава.

§ 67. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

3. В ал. 3 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 68. В § 1 „Допълнителни разпоредби“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба“ се заличават.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. „Биологично земеделие“ е използването на методи за производство, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.), по отношение на всички етапи на производството, обработката и разпространението на продуктите.“

3. Точки 21 – 25 се изменят така:

„21. „Финансов пакет“ са средствата, които са предоставени на страната от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието за финансиране на съответната схема за директно плащане.

22. „Постоянно пасище“ е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, и може да се използва за пасище или да се коси, с изключение на земите, оставени под угар. Трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно на естествените пасища или обикновено са включени в смесите от семена за пасища или ливади, независимо дали се използват, или не се използват за паша на животните.

23. „Земеделски стопанин“ е стопанин по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

24. „Земеделско стопанство“ е стопанство по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

25. „Земеделска дейност“ е селскостопанска дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013.“

4. Точка 30 се отменя.

5. Точка 31 се изменя така:

„31. „Земеделски парцел“ е парцел по смисъла на чл. 67, параграф 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L347/549 от 20 декември 2013 г.).“

6. Точки 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 се отменят.

7. В т. 46 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

8. В т. 51 след думите „областната дирекция „Земеделие“ се поставя запетая и се добавя „включително нейните териториални звена“ и думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

9. Точка 52 се изменя така:

„52. „Кръстосано съответствие“ са правилата за кръстосано съответствие по чл. 93 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.“

10. Създават се т. 53 – 55:

„53. „Къса верига на доставки“ е верига на доставки по смисъла на т. 56, раздел 2.4, глава втора от „Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ (2014/C 204/01).

54. „Местни пазари“ са пазари по смисъла на т. 60, раздел 2.4, глава втора от „Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.

55. „Площи, допустими за подпомагане“ са хектари, допустими за подпомагане по смисъла чл. 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.“

Заключителни разпоредби

§ 69. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 38а, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 70. Схемата за единно плащане на площ се прилага до 31 декември 2020 г.

§ 71. Изискването на чл. 41, ал. 3, изречение първо за подаване на декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се прилага от стопанската 2015 – 2016 г.

§ 72. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г.) в чл. 4, ал. 3, т. 4 и ал. 9, чл. 4а, ал. 6, т. 3, чл. 6, в ал. 9 навсякъде и ал. 10, т. 2, чл. 116, ал. 7, т. 1, 2 и 3 и ал. 11, чл. 262, ал. 1, т. 6 и в § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 73. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 от 2014 г. на Конституционния съд – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 73, ал. 2 се създава т. 5:

„5. предоставянето на данъчна и осигурителна информация, свързана с прилагането на схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.“

2. В чл. 183, ал. 11 и чл. 242, ал. 5 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 74. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г.) в чл. 13, ал. 5, чл. 29, ал. 1, т. 1, в чл. 29а в заглавието и в ал. 1, чл. 48, в ал. 6 навсякъде и ал. 7 и в § 1, т. 56 от допълнителните разпоредби думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 75. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.) в чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 182, ал. 5 и в чл. 189б в заглавието и в ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“, а в чл. 189б, ал. 2, т. 6 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 76. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.) в чл. 4, ал. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 77. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, бр. 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от 2012 г. и бр. 7 от 2013 г.) в чл. 15, ал. 2 и чл. 15а, ал. 1 и в ал. 2 навсякъде думата „производители“ се заменя със „стопани“, а в чл. 15а, ал. 3 и 4 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 78. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г. и бр. 38 и 77 от 2012 г.) в чл. 55, ал. 3 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 79. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г.) в чл. 3а, ал. 1 и 2 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 80. В Закона за защита на растенията (ДВ, бр. 61 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9, ал. 5, чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 1 и 2, чл. 13, ал. 3, чл. 110, ал. 1 и чл. 142, ал. 3 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

2. В чл. 99, ал. 1, в т. 4 навсякъде и в чл. 123, ал. 3 и 4 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

3. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 20 се изменя така:

„20. „Земеделски стопанин“ е физическо или юридическо лице, вписано в регистъра на земеделските стопани по чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, което произвежда на територията на страната растения и растителни продукти, предназначени за продажба.“

§ 81. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 18, 35, 53, 54 и бр. 107 от 2014 г.) в чл. 40, ал. 1, в т. 2 навсякъде и в т. 5 думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 82. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 и 109 от 2013 г.) в чл. 30, ал. 5 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 83. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 99 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се чл. 10а, чл. 10б, чл. 10в и чл. 10г:

„Чл. 10а. (1) Производството на изоглюкоза се извършва в рамките на квоти за производство на изоглюкоза, определени на производителите.

(2) Производството на изоглюкоза може да се извършва и извън определените квоти, когато изоглюкозата е предназначена за износ или се прехвърли към производствената квота за следващата пазарна година.

(3) Квотите за производство на изоглюкоза се разпределят между производителите в рамките на квотата, определена за Република България.

(4) Държавен фонд „Земеделие“:

1. одобрява производителите на изоглюкоза;

2. изпълнява разпределяне, прехвърляне, намаление и увеличение на квоти за производство на изоглюкоза;

3. упражнява контрол и налага санкции, съобразно правото на Европейския съюз, във връзка с дейността на одобрените производители на изоглюкоза;

4. поддържа публичен регистър с наличния производствен капацитет на одобрените производители на изоглюкоза, основанието за одобрение и определените квоти за производство за съответната пазарна година.

(5) Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ определя квота за производство на изоглюкоза на всеки одобрен производител, който:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. управлява самостоятелно и за своя сметка едно или повече предприятия за производство на изоглюкоза на територията на страната;

3. разполага с необходимия капацитет за производство на изоглюкоза през съответната стопанска година;

4. не се намира в производство по ликвидация или производство по несъстоятелност.

(6) Квотите за производство на изоглюкоза за следващите пазарни години се определят въз основа на окончателния размер на определените квоти за производство за текущата пазарна година.

Чл. 10б. Държавен фонд „Земеделие“:

1. одобрява и отнема одобрението на рафинериите на пълен работен ден;

2. извършва проверки и осъществява контрол върху дейността на одобрените рафинерии на пълен работен ден;

3. налага санкции на одобрените рафинерии на пълен работен ден, съгласно правото на Европейския съюз;

4. информира министъра на земеделието и храните за резултатите от извършените проверки и за наложените санкции;

5. поддържа публичен регистър за наличния производствен капацитет на одобрените рафинерии на пълен работен ден, включващ основанието за одобрението им за съответната пазарна година.

Чл. 10в. (1) Одобрените производители на изоглюкоза и рафинерии на пълен работен ден са длъжни да водят производствени регистри и да предоставят на Държавен фонд „Земеделие“ всяка информация, необходима за прилагане на мерките за управление на квотите за производство на изоглюкоза, както и за осъществяване на контрола върху одобрените производители на изоглюкоза и рафинерии на пълен работен ден.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверки на предоставената от производителите на изоглюкоза и рафинериите на пълен работен ден информация по ал. 1.

(3) Производителите на изоглюкоза и рафинериите на пълен работен ден са длъжни да осигурят достъп до счетоводната, търговската и техническата документация и до оборудването за производство, съхранение и отчитане на производството на изоглюкоза, и за закупените, рафинирани и съхранявани количества захар, както и да оказват съдействие на служителите на Държавен фонд „Земеделие“ за извършване на проверките по ал. 2.

Чл. 10г. Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за прилагане на чл. 10а, чл. 10б и чл. 10в.“

2. В § 1 на допълнителната разпоредба се създават т. 24 – 28:

„24. „Изоглюкоза“ е продукт, получен от глюкозата или от нейните полимери, съдържащ тегловно в сухо състояние най-малко 10 на сто фруктоза, по смисъла на т. 3, Раздел А, част 2, Приложение II от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.).

25. „Производство на изоглюкоза“ е общото количество продукт, получен от глюкоза или от нейните полимери със съдържание на фруктоза най-малко 10 на сто от масата на сухото вещество, независимо от съдържанието на фруктоза над тази граница, по смисъла на т. 1, чл. 4 от Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти.

26. „Квотa за производството на изоглюкоза на национално равнище“ е квотата, определена в приложение XII от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

27. „Пазарна година“ е периодът от 1 октомври до 30 септември на следващата година по смисъла на чл. 6, е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

28. „Рафинерия на пълен работен ден“ е рафинерия по смисъла на т. 6, Раздел Б, част 2, Приложение II от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.“

§ 84. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 53 и 107 от 2014 г.) в чл. 28а, ал. 1 и 2 думите „земеделски производители“ се заменят със „земеделски стопани“.

§ 85. В Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 2014 г.) в чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „земеделски производители“ се заменят със „земеделски стопани“.

§ 86. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г.) в чл. 50, ал. 3, т. 2, буква „г“ думата „производител“ се заменя със „стопанин“.

§ 87. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42, 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 29, ал. 2, т. 5 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 88. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 2014 г.) в чл. 58 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 6 февруари 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

921