Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
Дата на приемане 22/04/2015
Брой/година Държавен вестник 32/2015

 


УКАЗ № 64

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от ХLIIІ Народно събрание на 22 април 2015 г.

Издаден в София на 27 април 2015 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 2а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (ОВ, L 214/3 от 9 август 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

2. В ал. 2 думите „Мерките за индивидуална помощ“ се заменят с „Мерките за помощ“, думите „регионална помощ“ се заменят с „регионална инвестиционна помощ“, а думите „глава II от Регламент (ЕО) № 800/2008 за съвместимост с общия пазар по смисъла на чл. 87, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност и се освобождават от задължението за уведомяване по чл. 88, параграф 3 от Договора при условията на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „глава III от Регламент (ЕС) № 651/2014 за съвместимост с общия пазар по смисъла на чл. 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и се освобождават от задължението за уведомяване по чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз при условията на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014“.

3. В ал. 3 думите „Мерките за индивидуална помощ, които не отговарят на условията по ал. 2“ се заменят с „Мерките за индивидуална регионална инвестиционна помощ или индивидуална помощ за обучение, които не отговарят на условията по ал. 2 и на Рег­ламент (ЕС) № 651/2014“, а думите „чл. 88 от Договора за създаване на Европейската общност“ се заменят с „чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз“.

§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

2. В ал. 2:

а) в т. 4 думите „чл. 13, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 2, параграф 52 и чл. 14, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 651/2014“;

б) в т. 7 в текста преди буква „а“ думите „чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 14, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014“;

в) в т. 8 думите „чл. 13, параграф 2 от Рег­ламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014“;

г) в т. 9 думите „чл. 12, параграф 1 от Рег­ламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 14, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014“;

д) в т. 10 думите „глава II от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „глава III от Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 3. В чл. 13а се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „чл. 1, параграфи 5 и 6 от Рег­ламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014“.

2. В т. 3 думите „чл. 1, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „чл. 1, параграф 2, букви „в“ и „г“ и параграф 3, букви „а“ – „г“ и чл. 13, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 4. В чл. 16, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2:

а) в буква „а“ думите „регионална помощ съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014“;

б) в буква „б“ думите „Регламент (ЕО) № 800/2008 по отношение на регионална помощ“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на регионална инвестиционна помощ“.

2. В т. 3 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 5. В чл. 22а се правят следните изменения:

1. В ал. 9 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

2. В ал. 10, т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 6. В чл. 22в, ал. 3 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 7. В чл. 22д, ал. 4 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 8. В чл. 22е се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „които се отнасят до всички сектори на икономиката съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „изпълняващи се в икономическите дейности, които се определят по реда на чл. 12, ал. 2, т. 2“.

2. В ал. 2, т. 1, буква „б“ думите „регио­нална помощ“ се заменят с „регионална инвестиционна помощ“, а думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

3. В ал. 5 думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. Точка 8 се изменя така:

„8. „Започване на работата по инвестиционен проект“ е първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните дейности, като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта, не се смятат за започване на работите по проекта.“

2. В т. 15 думите „регионална помощ“ се заменят с „регионална инвестиционна помощ“, думите „приемливи разходи“ се заменят с „допустими разходи“, а думите „Регламент (ЕО) № 800/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.

§ 10. Параграф 10 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 11. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон правилникът за прилагане на закона се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014.

(2) Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение влизат в сила едновременно с влизането в сила на измененията в правилника по ал. 1.

(3) Министерството на икономиката изготвя обобщена информация за схемите, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.

§ 12. Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение се прилагат за инвестиционните проекти и проектите за обучение, работата по които не е започнала преди влизането в сила на схемите.

Законът е приет от 43-то Народно съб­рание на 22 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

2905