Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата
Дата на приемане 22/05/2015
Брой/година Държавен вестник 41/2015

 


УКАЗ № 103

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, приет от ХLІІI Народно събрание на 22 май 2015 г.

Издаден в София на 29 май 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14 и 17 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

„5. министърът на икономиката;“.

2. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „т. 2 – 5, т. 7 – 9“ се заменят с „т. 2 – 6, т. 8 – 10“.

2. В ал. 2 думите „т. 10 – 14“ се заменят с „т. 11 – 15“.

3. В ал. 3 думите „т. 3 – 9“ се заменят с „т. 3 – 10“.

§ 3. В чл. 36, ал. 2 накрая се добавя „и на данните за тонкилометрите“.

§ 4. В чл. 47 ал. 1 се изменя така:

„(1) Въз основа на решение на Европейската комисия за разпределение на квотите министърът на околната среда и водите уведомява ежегодно, считано от 2013 г., изпълнителния директор на ИАОС за разпределението на квотите за съответната година в съответствие с чл. 43, ал. 4 и 6.“

§ 5. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Оператори на инсталации не могат да изпълняват задължението си по ал. 1 с квоти за емисии от авиационни дейности.“

2. В ал. 3 изречение второ се заличава.

§ 6. В чл. 49, ал. 2 думите „плюс процент, определен в“ се заменят с „или процент, определен съгласно чл. 1 от“.

§ 7. В чл. 57, ал. 3 думите „с акт на Европейската комисия“ се заменят със „съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013“.

§ 8. В чл. 60 след думите „Регламент (ЕС) № 389/2013“ се добавя „за откриване, закриване на партида, одобряване на промяна на упълномощените представители по партида и актуализиране на информацията по партида в НРТКЕПГ“.

§ 9. В чл. 62 думите „които се изискват във връзка с разрешителните за емисии на парникови газове“ се заменят с „по чл. 36, ал. 1 и 2“.

§ 10. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Информацията, с изключение на тази по ал. 1 и по чл. 62, станала известна на компетентните органи и техните служители във връзка с дейността им по тази глава, представлява професионална тайна и не може да се разгласява освен в случаите, предвидени в закон. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.“

2. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:

„(4) Компетентните органи и служителите са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването им от длъжност, съответно след прекратяването на правоотношенията им.

(5) Информацията, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от компетентните органи и служителите само във връзка с изпълнението на техните функции.

(6) Информацията, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:

1. пред органите на съда, прокуратурата, разследващите органи и полицейските органи при образувано наказателно или административнонаказателно производство;

2. на Държавна агенция „Национална сигурност“ при условия и по ред, определени в съвместна инструкция, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;

3. като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася;

4. на Европейската комисия.

(7) Лицата и органите по ал. 6 са длъжни да пазят поверителността на получената информация и да я използват за целите, за които им е предоставена, освен когато компетентните органи са дали изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели.“

§ 11. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на течните горива, различни от биогоривата, се включват в доклада по ал. 1 съгласно методиката по чл. 64, ал. 3.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 12. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) За всеки тон еквивалент въглероден диоксид, за който операторът не е предал квоти, издадени след 1 януари 2013 г., се налага имуществената санкция по ал. 1, умножена по съотношението на европейския индекс на потребителските цени за текущата година и европейския индекс на потребителските цени за 2013 г., публикувани на интернет страницата на Евростат.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“.

§ 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1, т. 22 думите „т. 2 – 5, т. 7 – 14“ се заменят с „т. 2 – 6, т. 8 – 15“.

2. В § 2, ал. 2 се създава т. 12:

„12. Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 г. на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация (ОВ, L 129/1 от 30 април 2014 г.).“

§ 14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В § 3 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:

„(3) Операторите на инсталации и авиационните оператори, които не са изчерпали предоставените им количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008 – 2012 г. или които ползват кредити по реда на чл. 49, ал. 1, имат право да искат от изпълнителния директор на ИАОС да издаде квоти, валидни от и след 2013 г., в замяна на:

1. сертифицирани единици редуцирани емисии и ЕРЕ, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на ЕСТЕ през периода 2008 – 2012 г., издадени за намаления на емисии от и след 2013 г. от проекти, регистрирани преди 2013 г.;

2. сертифицирани единици редуцирани емисии, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на ЕСТЕ през периода 2008 – 2012 г., издадени за намаления на емисии от и след 2013 г. от нови проекти, започнали от и след 2013 г. в най-слабо развитите държави, определени от Организацията на обединените нации като най-слабо развити на база на показатели – нисък доход, слаб човешки потенциал и висока икономическа уязвимост.

(4) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на ИАОС заменя и издава квоти, валидни от и след 2013 г., като срокът за замяна по т. 2 е до 31 декември 2020 г.

(5) Изискванията на чл. 35, 36 и чл. 48, ал. 1 не се прилагат за:

1. авиационни оператори, извършващи полети до и от летища, намиращи се в държави извън Европейското икономическо пространство, за всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г.;

2. авиационни оператори, извършващи полети между летище, намиращо се в даден най-отдалечен регион по смисъла на чл. 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и летище, намиращо се в друг регион на Европейското икономическо пространство, през всяка календарна година от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2016 г.;

3. предадени до 30 април 2015 г. квоти, съответстващи на верифицираните емисии за 2013 г. от полети между летища, намиращи се в държави от Европейското икономическо пространство, както и за докладвани до 31март 2015 г. верифицирани емисии за 2013 г. за тези полети.

Европейско икономическо пространство включва държавите – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, държавите, присъединени към Европейския съюз през 2013 г. и най-отдалечените региони по смисъла на чл. 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(6) Изискванията на чл. 35, 36, 48 и 50 не се прилагат за авиационни оператори с общи годишни емисии под 25 000 тона CO2, които се смятат за верифицирани, ако за определянето им е използван инструмент за малките емитенти на емисии по Регламент (ЕС) № 606/2010 на Комисията от 9 юли 2010 г. относно одобрението на опростен инструмент, разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) за оценяване на разхода на гориво от някои оператори на въздухоплавателни средства с малки емисии (ОВ, L 175/25 от 10 юли 2010 г.) и попълнен от Евроконтрол с данни от средството му за подпомагане на СТЕ.“

2. В § 19 след думите „министъра на енергетиката“ се добавя „министъра на икономиката“.

§ 15. В приложение № 2 към чл. 30, ал. 3 се създава т. 11:

„11. полети, които иначе биха попаднали в тази дейност и се извършват от нетърговски оператор на въздухоплавателни средства, извършващ полети с общи годишни емисии под 1000 тона на година.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 май 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3597