Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите
Дата на приемане 16/07/2015
Брой/година Държавен вестник 58/2015

 


УКАЗ № 146

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от ХLІІI Народно събрание на 16 юли 2015 г.

Издаден в София на 28 юли 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14 и 17 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 8:

„8. извършване на контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.“

§ 2. В чл. 9 ал. 6 се изменя така:

„(6) Управлението на басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни области се осъществява в съответствие с държавната политика по водите от басейнови дирекции за управление на водите.“

§ 3. В глава първа се създава чл. 10д:

„Чл. 10д. (1) Интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор се извършва от Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на образованието и науката или оправомощени от тях длъжностни лица, и представител на Националното сдружение на общините в Република България.

(2) Съветът по ал. 1:

1. осигурява координацията на дейностите по:

а) разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на плановете за управление на риска от наводнения;

б) финансирането и изпълнението на програмите от мерки по чл. 156н и на мерките за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2;

2. ежегодно до края на месец март обсъжда изпълнението на националните програми за плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения в отделните сектори и определя необходимите мерки, които министърът на околната среда и водите предлага за приемане от Министерския съвет;

3. разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност в областта.

(3) Съветът по ал. 1 се председателства от министъра на околната среда и водите.

(4) Организацията и дейността на съвета по ал. 1 се определят с правилник, приет от Министерския съвет.“

§ 4. В чл. 13 ал. 2 се отменя.

§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 4, буква „в“ думите „и микроязовирите“ се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 6. В чл. 20, ал. 5 думите „и правилника по чл. 141, ал. 3“ се заличават.

§ 7. В чл. 46, ал. 1, т. 10 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5“ текстът до края се заличава.

§ 8. Създава се чл. 50а:

„Чл. 50а. (1) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се преразглеждат относно съответствието с целите за опазване на околната среда по чл. 156а, когато:

1. данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло;

2. са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия и екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на изкуствено или силно модифицирано водно тяло;

3. за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б – 156ж, изискващи изпълнение на определени условия.

(2) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з.

(3) Когато упражняването на правата по разрешително по чл. 50, ал. 1 представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б – 156ж, директорът на басейнова дирекция планира изменение на разрешителното, а когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията – неговото прекратяване, като уведомява титуляря на разрешителното и изпълнява действията по чл. 74, ал. 1, т. 1.

(4) Изменението или прекратяването на разрешителното по чл. 50, ал. 1 се включва в програмите от мерки в съответния план за управление на речните басейни.“

§ 9. В чл. 57 ал. 3 се изменя така:

„(3) Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издават за срок не по-дълъг от срока на действащия към датата на издаване на разрешителното план за управление на речния басейн. В случаите по чл. 140 разрешителното се издава на лицето, избрано за изпълнител на тези дейности, за срока на изпълнение на договора, сключен между него и областния управител.“

§ 10. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5“ текстът до края се заличава.

2. В т. 5 след думата „подземните“ се добавя „и повърхностните“.

§ 11. В чл. 60, ал. 4 се правят следните изменения:

1. Точка 4 се отменя.

2. В т. 5, буква „г“ думите „малкия язовир“ се заменят с „язовира“, а думите „в съответствие с правилника по чл. 141, ал. 3“ се заличават.

§ 12. В чл. 72, ал. 1, т. 1 думите „и 74“ се заличават.

§ 13. Член 73 се изменя така:

„Чл. 73. (1) Разрешителните, издадени по реда на този закон, се изменят служебно от органа по чл. 52, ал. 1, когато:

1. при характеризиране на района за басейново управление, в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни, е установено, че съответно водно тяло не може да постигне целите по чл. 156а за добро състояние или потенциал при съществуващия в момента на оценката натиск върху водите от съответните дейности и е необходимо да бъдат изпълнени условията по чл. 156б – 156ж – за обосноваване на изключения;

2. за водно тяло, за което в предходния план за управление на речните басейни е обосновано изключение от целите по чл. 156а за постигане на добро състояние или потенциал и новата оценка показва, че е необходимо допълнително намаляване на натиска, за да бъдат изпълнени условията по чл. 156б – 156ж;

3. независимо от спазването на условията в разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.

(2) Разрешителните по ал. 1, т. 1 и 2 се изменят от датата на приемане на съответния план за управление на речните басейни.

(3) Разрешителните по ал. 1, т. 3 се изменят по реда на чл. 75 – 77.“

§ 14. В чл. 74 ал. 1 се изменя така:

„(1) След установяване на обстоятелствата:

1. по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 директорът на басейнова дирекция предписва на титулярите на разрешителни условия и/или ограничения за използване на водите за разрешените цели и уведомява съответните органи по чл. 52, ал. 1 за необходимите изменения и включването им в програмата от мерки;

2. по чл. 73, ал. 1, т. 3 органът по чл. 52, ал. 1 започва служебно процедура за изменение на разрешителните за осигуряване на съответствие с обществените интереси.“

§ 15. Член 75 се изменя така:

„Чл. 75. (1) Изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а, когато изменението е по молба на лицето, в полза на което е предоставено, или по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2 и се изменят параметрите на разрешеното използване на водите.

(2) Обявяването на изменението на разрешителните по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва с обявяването на проекта на съответния план за управление на речните басейни.“

§ 16. В чл. 76 ал. 1 се изменя така:

„(1) Органът по чл. 52, ал. 1:

1. издава решение за изменение или за отказ за изменение на разрешителното – в случаите по чл. 75, ал. 1, в едномесечен срок от обявяването по чл. 62а;

2. издава решение за изменение на разрешителното – в случаите по чл. 75, ал. 2, в едномесечен срок от приемането на плана за управление на речните басейни.“

§ 17. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 7 се отменя;

б) създава се т. 8:

„8. обстоятелствата по чл. 50а, ал. 3, считано от датата на приемане на плана за управление на речните басейни.“

2. Създава се ал. 8:

„(8) Решението за прекратяване на разрешителното по ал. 1, т. 8 се издава в едномесечен срок от приемането на плана за управление на речните басейни.“

§ 18. В чл. 116, ал. 2, т. 8, буква „а“ думите „воден обект“ се заменят с „река Дунав и водохранилищата“.

§ 19. В чл. 118в се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 по отношение забраната за надвишаване на разполагаемите ресурси на подземните водни тела от общото черпене не се прилага за подземните водни тела, за които е обосновано изключение по чл. 156е, ал. 1, т. 2 и когато са изпълнени изискванията по чл. 156е, ал. 2.“

§ 20. В чл. 118ж се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5“ текстът до края се заличава.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Не се разрешава изземване на наносни отложения от водните обекти с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и в случаите по чл. 140.“

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения.“

§ 21. В чл. 118з, т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5“ текстът до края се заличава.

§ 22. В чл. 119а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2;“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7;“.

3. В т. 5 след думите „защитените територии и зони“ се добавя „определени или“.

§ 23. В чл. 120 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „т. 10 и т. 12“ се заменят с „т. 13“.

2. В ал. 4 числото „12“ и запетаята пред него се заличават.

§ 24. В чл. 122 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“.

2. В т. 3 думите „т. 17 и 18“ се заменят с „т. 9 и 17“.

§ 25. В чл. 135, ал. 1 т. 10, 12, 18, 20 и 21 се отменят.

§ 26. В чл. 138, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 7 пред думата „мерки“ се добавя „прилагане на“, а след думите „от наводнения“ текстът до края се заличава.

2. Създава се нова т. 8:

„8. изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация;“.

3. Създава се т. 9:

„9. изпълнение на дейности по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни;“.

4. Досегашната т. 8 става т. 10.

§ 27. В чл. 138а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Областните управители назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които:

1. анализират предоставената информация по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

2. предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;

3. проверяват изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;

4. съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно правомощията им по този закон; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.“

2. Създават се ал. 4 – 6:

„(4) В комисиите по ал. 3 се включват представители на:

1. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

2. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи;

3. съответната областна администрация;

4. съответната басейнова дирекция.

(5) Лицата по ал. 4 следва да притежават необходимата за извършване на дейностите по ал. 3 професионална квалификация, определена в наредбата по чл. 141, ал. 2.

(6) Областният управител може да привлича допълнително експерти със съответната квалификация за участие в комисиите по ал. 3.“

§ 28. Член 138б се изменя така:

„Чл. 138б. При спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика.“

§ 29. Създава се чл. 138в:

„Чл. 138в. (1) Ако собственикът на язовира и съоръженията към него не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на този закон, той задължително възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея на лице, което отговаря на тези изисквания.

(2) Ако концесионерът или наемателят на язовира и съоръженията към него отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, собственикът може да му възложи изпълнението на тези функции с договора за концесия или за наем.

(3) Определеният по реда на ал. 1 или 2 оператор на язовирна стена и на съоръженията към нея е длъжен да оказва необходимото съдействие на собственика за изпълнение на задълженията му по чл. 138а, ал. 3, т. 2, чл. 141, ал. 1 и чл. 190а, ал. 1, т. 3, както и да изпълнява възложените му дейности съобразно нормативните изисквания и с грижата на добър стопанин.

(4) Операторът на язовирна стена е длъжен да предприеме действията от своята компетентност за изпълнение на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3.

(5) Задълженията и отговорностите на оператора на язовирна стена, както и редът и начинът, по който ще осъществява дейността си, се определят в наредбата по чл. 141, ал. 2.“

§ 30. В чл. 139 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците.“

2. В ал. 2 думата „поддържат“ се заменя с „осигуряват поддръжката“.

§ 31. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Контролът за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 се извършва от:

1. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица – за дейностите по т. 8 и 9;

2. министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощени от тях длъжностни лица – за дейностите по т. 1, съгласно компетентността им по чл. 10;

3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез директора на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав или от оправомощени от директора длъжностни лица – за дейностите по т. 10;

4. директорите на басейнови дирекции или от оправомощени от тях длъжностни лица – за дейностите по т. 2 – 7.“

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато при огледа се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло освен дейностите по ал. 3 е необходимо и изземване на наносни отложения, областният управител:

1. възлага по реда на Закона за обществените поръчки изработването на технически проект за изземването, като съгласува техническото задание за обществената поръчка с директора на съответната басейнова дирекция за съответствието й с този закон и наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 1а;

2. съгласува проекта по т. 1 с директора на съответната басейнова дирекция и РИОСВ, възлага неговото изпълнение по реда на Закона за обществените поръчки и определя място за депониране на иззетия материал;

3. продава иззетия материал чрез търг, с обявена начална цена не по-ниска от стойността на изчислената съгласно тарифата по чл. 194, ал. 6, като средствата от продажбата остават в бюджета на областната администрация и могат да се изразходват единствено за мероприятия за защита от бедствия.“

3. Създават се нови ал. 7 и 8:

„(7) Директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на определения изпълнител по ал. 6, т. 2. Условията и редът за издаване на разрешителното се определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 1а.

(8) Дейностите по ал. 6 се финансират от областните администрации.“

4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.

5. Създава се ал. 11:

„(11) При осъществяване на контрола за изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4 органите по ал. 2 дават задължителни предписания и при необходимост изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, от държавни и общински органи и от юридически и физически лица.“

§ 32. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища са длъжни да осигурят:

1. поддържането им в техническа изправност;

2. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност, отговаряща на изискванията на наредбата по ал. 2;

3. използването на информационна система, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно наредба, издадена от министъра на енергетиката по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

4. спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, определени в наредбата по ал. 2;

5. регулиране на водните нива в язовирите с цел намаляване на риска от наводнения.

(2) Условията и редът за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“

2. Алинея 3 се отменя.

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Собствениците на язовирни стени и съоръжения към тях са длъжни писмено да уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:

1. за определения оператор на язовирната стена и съоръженията към нея – преди въвеждането в експлоатация на новоизградени язовирни стени и съоръжения към тях;

2. при всеки избор или промяна на оператора на язовирната стена и съоръженията към нея – в 7-дневен срок от промяната;

3. за резултатите от извършените периодични проверки по реда на наредбата по ал. 2.

(6) Информацията по ал. 5, т. 3 се изпраща и на съответния областен управител за нуждите на комисията по чл. 138а, ал. 3.“

§ 33. Член 145 се изменя така:

„Чл. 145. (1) При опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората, околната среда и материалните ценности, които могат да бъдат предотвратени или ограничени чрез разрушаване на хидротехническо съоръжение или на част от него, собственикът и лицето, което стопанисва съоръжението, са длъжни да оказват пълно съдействие на кмета на общината, на чиято територия се намира съоръжението, за извършването на необходимите работи по съоръжението за предотвратяване или ограничаване на очакваните вреди.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват по заповед на кмета на съответната община, съгласувано с областния управител и ръководителя на териториалното звено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

(3) Разходваните средства за извършване на дейностите по ал. 1, както и за възстановяване на диги, ако същите са били разрушени по реда на ал. 1, се възстановяват с решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.“

§ 34. В чл. 146ж, т. 3 думите „защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие“ се заменят със „зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, 2 и 5“.

§ 35. В чл. 146к, ал. 1, т. 1 думите „чл. 146б“ се заменят с „чл. 146г“.

§ 36. В чл. 151 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2, т. 1:

а) в буква „в“ накрая се поставя запетая и се добавя „ежегодни отчети и необходимите мерки за изпълнението им“;

б) в буква „к“ след думата „наводнения“ се добавя „и национални програми за изпълнението им“.

2. В ал. 3, т. 2 след думата „ниво“ се поставя запетая и се добавя „включително ръководи методически планирането на мониторинга и разясняване на резултатите“.

§ 37. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така:

„Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като:“;

б) точка 13 се отменя.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Директорът на басейновата дирекция за управление на водите в Черноморския район планира, разработва, актуализира и отчита изпълнението на Морската стратегия и на програмата от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 19.“

§ 38. В чл. 155а, ал. 1, т. 4 след думата „издава“ се добавя „или оправомощава определено от него длъжностно лице да издава“.

§ 39. В чл. 156а, ал. 1 се създава т. 3:

„3. зоните за защита на водите по чл. 119а за постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или обявена зоната.“

§ 40. В чл. 156б, ал. 1, т. 2 след думите „ползите от“ се добавя „изкуствените или силно“, след думата „средства“ се поставя запетая, добавя се „значително по-добри като екологична възможност“ и се поставя запетая.

§ 41. В чл. 156д, т. 4 след думата „тяло“ се добавя „до състоянието му преди тези обстоятелства“.

§ 42. В чл. 156е се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Не е налице нарушение на този закон в случаите, когато:

1. не е постигнато добро екологично състояние на повърхностните води или добър екологичен потенциал на силно модифицираните водни тела или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло;

2. не е постигнато предпазване от влошаване на състоянието на повърхностно водно тяло – от отлично до добро, в резултат от нови дейности за устойчиво човешко развитие със социално-икономически ефект;

3. не е постигнато добро състояние на подземните води или не е предотвратено влошаване на състоянието им в резултат на изменение на нивото им.“

2. Създават се ал. 3 – 10:

„(3) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, за дейности, които могат да доведат до непостигане на добро състояние или потенциал на съответно водно тяло или до влошаване на състоянието му, свързани със:

1. ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела;

2. черпене на повърхностни води, когато:

а) сумата от проектното водно количество и вече разрешените за черпене водни количества надвишават 60 на сто от постоянните ресурси на прясна вода, при 95-процентна обезпеченост за басейна на съответната река;

б) при черпенето на проектното водно количество и разрешените вече други черпения има опасност да не се гарантира минимално допустимият отток в реката в периода на маловодие на реката;

3. черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато:

а) разрешеното черпене от водното тяло надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година;

б) мониторингът на нивата показва понижаване на водните нива в пунктовете за мониторинг.

(4) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, и за:

1. всички нови дейности във водни тела, в които състоянието е по-ниско от добро и съответната дейност е натискът, който допринася за това, включително изграждане на язовири и водноелектрически централи, черпене на повърхностни и подземни води;

2. водни тела, за които в предходния план за управление на речните басейни са приложени изключения по ал. 1.

(5) В случаите по ал. 3 и 4, когато инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, при преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда се вземат предвид:

1. изпълнението на изискванията по ал. 2;

2. алтернативните решения по ал. 7 за съответното инвестиционно предложение.

(6) Оценката на кумулативното въздействие на всички вече разрешени дейности в границите на водното тяло се отчита в случаите по ал. 3 и 4 – за всяко инвестиционно предложение.

(7) За всяко инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на ал. 3 и 4, се включва оценка за изпълнението на изискванията по ал. 2, включително за всяко алтернативно решение, като се:

1. разглеждат предложените мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното тяло и други, свързани с него компоненти на околната среда;

2. оценява ползата за обществото или за човешкото здраве и безопасност, или за устойчивото развитие и се сравняват с ползите за околната среда и за обществото от постигането на добро състояние на водите;

3. оценяват другите възможни варианти за постигане на ползите от инвестиционното предложение, които са технически осъществими и не изискват прекомерни разходи и които няма да доведат до изменения или отклонения в състоянието на водното тяло, и се обосновават причините, поради които е избрана алтернатива, водеща до такива изменения и отклонения.

(8) Когато дейности по ал. 3 и 4 не попадат в обхвата на приложение № 1 и приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда, оценките по ал. 7 се извършват в рамките на екологичната оценка на плановете за управление на речните басейни.

(9) Специфичните критерии за извършване на оценките по ал. 6 – 8 се определят с методика за прилагане на изключенията по чл. 156б – 156е, одобрена от министъра на околната среда и водите.

(10) Оценките по ал. 6 – 8 се включват в плановете за управление на речните басейни като обосновка на приложените изключения по ал. 1.“

§ 43. В чл. 156и, ал. 2 се създава т. 4:

„4. преградните съоръжения, които нарушават непрекъснатостта на реките.“

§ 44. В чл. 156н, ал. 2, т. 9 след думата „модифицирани“ се поставя запетая и се добавя „включително издаването и преразглеждането, а при необходимост – служебното изменение или прекратяване на разрешителните по чл. 44 за водовземане от повърхностни води и разрешителните за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1“.

§ 45. В чл. 156о, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „условията в“ се заличават.

2. В т. 4 думите „17 и 18“ се заменят с „9 и 17“.

§ 46. В чл. 186 след думата „водовземане“ се добавя „или ползване на воден обект“.

§ 47. В чл. 188, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав“.

§ 48. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията контролира ползването за транспортни цели на вътрешните морски води и водите на териториалното море и на водите на река Дунав.“

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на:

1. предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3;

2. мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация;

3. дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях;

4. дейности по чл. 145, ал. 2.

(5) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав контролира изпълнението на условията в разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав.“

§ 49. Създават се чл. 190а и 190б:

„Чл. 190а. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица по чл. 190, ал. 4 имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях язовирни стени и до съоръженията към тях;

2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;

3. да дават задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение;

4. да съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно правомощията си по този закон.

(2) Собствениците, наемателите, концесионерите и операторите на язовирни стени и на съоръженията към тях са длъжни да оказват необходимото съдействие на контролните органи по ал. 1 при изпълнение на правомощията им по този закон. При неосигуряване на достъп до контролираните язовирни стени и до съоръженията към тях достъпът се осигурява със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

(3) Собствениците, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват писмено председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за изпълнението им в определения за това срок.

Чл. 190б. (1) За резултатите от проверката контролните органи по чл. 190, ал. 4 съставят протокол, към който прилагат събраните документи и обяснения, като съдържанието на протокола се определя в наредбата по чл. 141, ал. 2.

(2) Протоколът се изготвя в срок до 14 дни след проверката, изпраща се на собственика и на оператора на язовирна стена и се публикува на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(3) Екземпляр от протокола, както и информация за изпълнението на дадените задължителни предписания се изпращат на областния управител по местонахождението на язовира.“

§ 50. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Икономическото регулиране се основава на следните принципи:

1. възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за околната среда и за ресурса;

2. замърсителят плаща.“

2. В ал. 2 се създава т. 3:

„3. определят такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, като елемент от възстановяването на ресурсните разходи и на разходите за околна среда и осигуряващи приноса на различните водоползватели към възстановяването на разходите за водни услуги.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Прилагането на принципите по ал. 1 се извършва, като се взема предвид и икономическият анализ по ал. 2, т. 1, разработен съгласно чл. 192а.“

§ 51. В чл. 192б след думите „чл. 192, ал. 2, т. 2“ се поставя запетая и се добавя „таксите по чл. 192, ал. 2, т. 3“.

§ 52. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2:

аа) в буква „а“ думите „повърхностните води“ се заменят с „река Дунав и водохранилища“;

бб) създава се буква „г“:

„г) нарушаване на непрекъснатостта на река от съоръженията по чл. 156и, ал. 2, т. 4;“.

б) точка 3 се изменя така:

„3. такса за замърсяване:

а) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;

б) за отвеждане на замърсители в подземните води;

в) от дифузни източници от селското стопанство; тази такса не се заплаща, ако се заплаща такса по буква „а“ или „б“.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Таксата по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ се определя на базата на отнетия обем вода и съответните норми за водопотребление, определени в наредбата по чл. 117а.“

3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя на базата на:

1. разрешен обем на изземване – в случаите по буква „а“;

2. височината на преградното съоръжение – в случаите по буква „г“.

(5) Таксите по ал. 1, т. 3 се определят:

1. по буква „а“ за замърсяване от:

а) канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на годишното фактурирано водно количество от ВиК оператора за потребителите, които ползват услугата „отвеждане на отпадъчни води“ в куб. м, с корекционни коефициенти, отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване;

б) промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води, и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер – въз основа на годишното количество зауствани отпадъчни води в повърхностния воден обект, с корекционните коефициенти по буква „а“;

в) промишлени предприятия извън случаите по буква „б“ – като сума от:

аа) таксата, определена въз основа на годишния товар по химична потребност от кислород за промишлените отпадъчни води, зауствани в повърхностния воден обект, с корекционни коефициенти в зависимост от броя на приоритетно опасните, приоритетните и специфичните вещества, и

бб) таксата за битовите отпадъчни води, определена въз основа на годишното количество зауствани битови отпадъчни води в повърхностния воден обект;

г) производствени отпадъчни води, които нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на количеството, веществата и показателите на отпадъчните води, съгласно писмен договор с ВиК оператора, с корекционните коефициенти по буква „в“, подбуква „аа“;

2. по буква „б“ – въз основа на годишното количество на отвежданите води и концентрацията на характерни замърсители, за които в разрешителното са определени максимално допустими стойности;

3. по буква „в“ – с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, с която се определят размерът, редът и начинът за изчисляване и заплащане на таксите.“

4. Създават се нови ал. 7, 8 и 9 и ал. 10:

„(7) Таксата по ал. 5:

1. точка 1:

а) буква „а“ се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите годишни приходи на ВиК операторите;

б) буква „г“ не се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите годишни приходи на ВиК операторите, а се заплаща индивидуално от потребителите чрез ВиК оператора, предоставящ услугата „отвеждане на отпадъчни води“;

2. точка 3 се заплаща индивидуално от собственика или ползвателя на стопанството или лицето, което пуска на пазара продукти за растителна защита.

(8) Ако титулярят на разрешителното изгради и експлоатира система за непрекъснат автоматизиран мониторинг и когато показанията на системата са валидирани от контролиращия орган, таксата по ал. 1, т. 3, буква „а“ се определя на базата на реалните товари на замърсяващите вещества.

(9) За възстановяването на разходите за околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване на таксата:

1. за водовземане – при самостоятелно водоснабдяване (чрез собствени водовземни съоръжения);

2. за замърсяване:

а) във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;

б) в зони за защита на водите;

в) при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите реки, както и в малките и средните реки, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9.

(10) Таксата по ал. 1, т. 2, буква „г“ се дължи до въвеждане в експлоатация на съоръжение, осигуряващо непрекъснатостта на реката.“

5. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „ Такса по ал. 1 не се заплаща в случаите:“;

б) създават се т. 6, 7 и 8:

„6. замърсяване от дифузни източници от селското стопанство при:

а) отглеждане на животни за задоволяване на собствени потребности на домакинството, при брой на различните видове животни съгласно наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

б) биологично отглеждане на животни, пчели и аквакултури;

7. за водовземане с цел създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии – част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване; в тези случаи не се допуска използването на иззетата вода за дейност, насочена към упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба;

8. за изземване на наносни отложения в случаите по чл. 140.“

6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 12 и 13.

§ 53. В чл. 198в се правят следните изменения:

1. В ал. 7 думите „три четвърти“ се заменят с „две трети“.

2. В ал. 9 думите „всички гласове“ се заменят с „гласовете на присъстващите по ал. 7“.

§ 54. В чл. 198л се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „тарифа за ВиК услугата за група потребители“ се заменят с „цена на ВиК услуга“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Принципът по ал. 1 се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Цената за ВиК услугата „пречистване на отпадъчни води“ може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и актовете по неговото прилагане.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 55. Създава се чл. 199б:

„Чл. 199б. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице прилага принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед:

1. забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изискванията на наредбата по чл. 141, ал. 2;

2. извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръжения към тях;

3. временно извеждане от експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми.

(2) Към извеждане от експлоатация и/или ликвидиране на язовирни стени и съоръженията към тях се пристъпва след извършване на индивидуална и комплексна оценка на работата и ефективността на язовирните стени и съоръженията към тях по работен проект и по процедура съгласно изискванията в наредбата по чл. 141, ал. 2.

(3) Принудителните административни мерки по ал. 1 за язовирите по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 се прилагат с решение на Министерския съвет.

(4) Оспорването на актовете по ал. 1 и 3 не спира изпълнението им.“

§ 56. В чл. 200, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 23 се изменя така:

„23. изземва наносни отложения от водни обекти с механизация и без разрешително – от 20 000 до 50 000 лв.;“.

2. В т. 24 думите „118в“ се заменят със „118в, ал. 1“.

3. Създава се нова т. 38:

„38. не изпълни задължение по чл. 141, ал. 1 – от 1000 до 10 000 лв.;“.

4. Създават се т. 39 – 41:

„39. не изпълни предписание по чл. 138а, ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 – от 1000 до 20 000 лв.;

40. не изпълни заповед по чл. 199б, ал. 1 и 3 – 10 000 лв.;

41. не изпълнява задължението си по чл. 138в, ал. 1 – от 10 000 до 50 000 лв.“

5. Досегашната т. 38 става т. 42.

§ 57. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 200, ал. 1“ се добавя „с изключение на нарушенията по т. 16 и т. 34 – 41“.

2. В ал. 2 след думата „постановления“ се добавя „по ал. 1“.

3. Създават се нова ал. 11 и ал. 12:

„(11) Актове за нарушенията по чл. 200, ал. 1, т. 38 – 41 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от органа по чл. 190, ал. 4.

(12) Наказателните постановления по ал. 11 се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.“

4. Досегашната ал. 11 става ал. 13.

§ 58. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1, ал. 1:

а) точка 6 се изменя така:

„6. „водоносен хоризонт“ е един или повече слоеве от скали или други геоложки пластове, разположени под повърхността, които имат достатъчна порестост и водопропускливост, позволяваща значителен поток или черпене на значителни количества подземни води;“

б) в т. 16, буква „б“ след думата „средномногогодишните“ се добавя „максимални“;

в) в т. 17 думите „подземните води от находищата“ се заличават, а думата „посочени“ се заменя с „посочените“;

г) точка 56 се изменя така:

„56.„естествени ресурси на подземните води“ са дългосрочната годишна средна стойност на общо подхранване на подземното водно тяло;“

д) точка 77 се изменя така:

„77. „значима и устойчива тенденция за повишаване“ е всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители или изменение на показател на замърсяване в подземните води, за което е преценено, че е необходимо обръщане на тенденцията в съответствие с чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква „в“;“

е) в т. 92 думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“;

ж) създават се т. 93 – 99:

„93. „домакинство“ са съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях;

94. „язовир“ е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации;

95. „оператор на язовирна стена“ е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика;

96. „натиск върху състоянието на водите“ е всяка човешка дейност, която може да окаже неблагоприятно въздействие върху състоянието на водите;

97. „зона за защита на водите“ е територията на водосбора на повърхностно водно тяло или земната повърхност над подземно водно тяло;

98. „находище на минерална вода“ е подземно водно тяло или част от него, съдържащо минерални води, еднотипни по химически състав и свойства;

99. „замърсяване от дифузен източник“ е замърсяване в резултат от човешка дейност, което не е заустване на отпадъчни води в повърхностни води и/или отвеждане на замърсители в подземните води, концентрирано в определена точка.“

2. Параграф 2в се изменя така:

„§ 2в. Този закон въвежда изискванията на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (OB, L 288/27 от 6 ноември 2007 г.) и чл. 11 и 12 на Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 348/84 от 24 декември 2008 г.).“

§ 59. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 31, ал. 1 накрая се добавя „или от търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с държавно участие“.

2. Параграф 32 се отменя.

§ 60. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 9, ал. 8 се създава изречение трето: „ВиК системите и съоръженията – публична държавна собственост, се завеждат в баланса на областните администрации на съответната обособена територия.“

2. В § 12, т. 2 след думата „оператор“ се добавя „на язовирна стена“.

3. В § 14:

а) в ал. 1 думите „2015 г.“ се заменят с „2016 г.“, а думите „2016 г.“ се заменят с „2017 г.“;

б) в ал. 5 след думата „услуги“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 61. В останалите текстове на закона думите „и микроязовири“ и „и микроязовирите“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 62. (1) Наредбата по чл. 141, ал. 2 и методиката по чл. 156е, ал. 9 се издават в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

(2) Наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2, 7, 11 и 13 и тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване по чл. 194, ал. 6 се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до една година от влизането му в сила.

(3) До привеждането на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 7 и 13 в съответствие с този закон се прилагат отменените наредби по чл. 135, ал. 1, т. 10 и 12, доколкото не противоречат на този закон.

(4) До привеждането на тарифата по чл. 194, ал. 6 в съответствие с изискванията на този закон таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се изчисляват и заплащат по досегашния ред.

§ 63. Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения, с изключение на тези за река Дунав и водохранилищата, издадени до влизането в сила на този закон, запазват своята валидност и се прекратяват след изтичането на срока, за който са издадени, като не се прилага чл. 78, ал. 2.

§ 64. Започнатите до влизането в сила на този закон процедури за промяна на собствеността на обекти по отменения § 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.) се довършват по досегашния ред.

§ 65. (1) Отписването от баланса на търговските дружества – ВиК оператори, на земи – публична държавна и/или публична общинска собственост по чл. 15 и 19, се извършва в срок от 6 месеца след определяне на санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

(2) В срок от 6 месеца след определянето на санитарно-охранителните зони ВиК операторите предприемат всички правни и фактически действия за отписването по ал. 1, включително при необходимост предприемат счетоводни и регулационни процедури за отделяне на пояс I на санитарно-охранителните зони съгласно заповедта на компетентния орган, и изпращат на министъра на регионалното развитие и благоустройството списък, съдържащ посочване и индивидуализация на земите, представляващи пояс I на санитарно-охранителна зона, намиращи се в обособената територия.

(3) За разпределение на собствеността на земите от пояс I на санитарно-охранителните зони между държавата и общините се подписват протоколи по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Протоколите за разпределение са допълнение към протоколите по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.).

(4) Разпоредбите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.) се прилагат съответно и за разпределението и отписването на земите публична собственост.

§ 66. Всички язовири на територията на страната се привеждат в съответствие с изискването на чл. 138в, ал.1всрок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 67. Собствениците на язовирни стени и на съоръжения към тях, които са в експлоатация, уведомяват писмено председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за действащия оператор на язовирната стена в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

§ 68. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 17 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14:

а) в ал. 1, изречение първо думите „които се предлагат по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата“ се заличават;

б) създава се нова ал. 2:

„(2) ВиК операторите прилагат принципа на единна цена на ВиК услуга на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Цената за ВиК услугата „отвеждане на отпадъчни води и пречистване“ може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на този закон и актовете по неговото прилагане.“;

в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

2. В чл. 21, ал. 1, т. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

3. В чл. 34, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

4. В § 1, ал. 1, т. 4 от допълнителната разпоредба думите „4 на сто“ се заменят с „2,5 на сто“.

§ 69. Такса за замърсяване от дифузни източници от селското стопанство се дължи от 1 януари 2017 г.

§ 70. Параграф 26, § 27, т. 2, относно чл. 138а, ал. 4, т. 1, § 31, т. 1, относно чл. 140, ал. 2, т. 1, § 32, т. 1, относно чл. 141, ал. 1, т. 2 и 3, § 48, т. 2, § 49, 55, 56 и § 57, т. 3, относно чл. 201, ал. 11 и 12, влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 16 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4825