Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Дата на приемане 07/05/2015
Брой/година Държавен вестник 37/2015

 


УКАЗ № 91

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, приет от ХLIIІ Народно събрание на 7 май 2015 г.

Издаден в София на 19 май 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г.; изм., бр. 8 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 12, ал. 1 т. 9 се отменя.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 7 май 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3208