Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
Дата на приемане 03/07/2015
Брой/година Държавен вестник 54/2015

 


УКАЗ № 125

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, приет от ХLIІI Народно събрание на 3 юли 2015 г.

Издаден в София на 10 юли 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 3 се създава ал. 5:

„(5) За осъществяване на функциите си агенцията има право на безплатен достъп до данните в регистъра на населението, поддържан на национално ниво – Национална база данни „Население“.“

§ 2. В чл. 19, ал. 3 се създава ново изречение първо: „Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в търговския регистър, като произнасянето се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите по чл. 22, ал. 5.“, а досегашното изречение първо става изречение второ.

§ 3. В чл. 22, ал. 5 се създава ново изречение трето: „В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по изречение второ.“, а досегашните изречения трето и четвърто стават съответно изречения четвърто и пето.

Заключителна разпоредба

§ 4. Агенцията по вписванията привежда дейността си в съответствие с този закон не по-късно от 4 месеца от влизането му в сила.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 3 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4557