Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Име на законопроекта ЗД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Дата на приемане 21/05/2015
Брой/година Държавен вестник 41/2015

v


УКАЗ № 100

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от ХLІІI Народно събрание на 21 май 2015 г.

Издаден в София на 29 май 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 34 от 2015 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В раздел VІ „Министерство на културата“:

а) създава се нова т. 1:

„1. „Национална агенция „Музика“ – ЕООД, София“;

б) създава се нова т. 3:

„3. „Аудиовидео Орфей“ – ЕАД, София“.

2. В раздел VІІІ „Министерство на външните работи“ се създава нова т. 1:

„1. „Агенция дипломатически имоти в страната“ – ЕООД, София“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3563