Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
Дата на приемане 11/06/2015
Брой/година Държавен вестник 47/2015

 


УКАЗ № 108

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, приет от ХLІІI Народно събрание на 11 юни 2015 г.

Издаден в София на 24 юни 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 17 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 30, ал. 1 и 5 думите „министъра на регионалното развитие“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

§ 2. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Железопътно предприятие, което не притежава лицензия за извършване на товарни превози, има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия по чл. 2, т. 3.

(4) Достъпът по ал. 3 се осъществява при наличие на сертификат за безопасност, договор за застраховка „Гражданска отговорност“ и договор с управителя на железопътната инфраструктура.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 3. В чл. 33, ал. 1 се създава изречение второ: „Лицензия не се изисква в случаите по чл. 37а.“

§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 запетаята след думата „превози“ се заличава и се добавя „и/или“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) При отнемане или след изтичане на срока на сертификата за безопасност достъпът по чл. 31, ал. 4 се прекратява.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“, а думата „превозвачът“ се заменя с „железопътното предприятие“.

§ 5. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

„(7) Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари, издадена в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, е валидна на територията на държавите – членки на Европейския съюз.“

2. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10.

§ 6. Създава се чл. 37а:

„Чл. 37а. Лицензия не се изисква за извършване на дейности по чл. 2, т. 3 за железопътен превоз на товари от дружества и предприятия за техни нужди.“

§ 7. Създава се нов чл. 48:

„Чл. 48. Железопътното предприятие е търговец, притежаващ лицензия за извършване на железопътни превози, валидна на територията на държавите – членки на Европейския съюз, както и търговец с предмет на дейност – превоз на пътници и/или товари с железопътен транспорт, като предприятието осигурява локомотивна тяга. Железопътно предприятие е и търговец, който осигурява само локомотивната тяга.“

§ 8. Досегашният чл. 48 става чл. 48а и в него ал. 1 се изменя така:

„(1) Железопътeн превозвач е железопътно предприятие, лицензирано за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари.“

§ 9. В чл. 50, ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. за железопътен превозвач – заверено копие от сертификата за безопасност и лицензията; за железопътно предприятие, извършващо превоз на товари по чл. 31, ал. 3 – заверено копие от сертификата за безопасност;“.

§ 10. В чл. 62, ал. 8 думите „Учебната програма“ се заменят с „При регистрация на лицата по ал. 6 учебната програма“.

§ 11. В чл. 115и се създава ал. 4:

„(4) В своята организация и при вземане на решения специализираното звено по ал. 3 е независимо от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, управителя на железопътната инфраструктура, железопътните превозвачи, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на звеното.“

§ 12. В чл. 115к се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:

„2. произшествия и инциденти по своя преценка, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, включително технически повреди в структурните подсистеми или в елементите на железопътната система;

3. по своя преценка – произшествия и инциденти извън тези по т. 1 и 2.“

2. В ал. 2 запетаята и думите „а при необходимост и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Ръководителят на специализираното звено изготвя проект на доклад, който се предоставя за становища и коментари на управителя на железопътната инфраструктура, железопътния превозвач, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, участващите аварийни служби, представители на персонала, както и на всички други заинтересовани страни.“

4. В ал. 4 накрая се добавя „и се изпраща на всички засегнати от произшествието или инцидента страни, както и до компетентните органи на други държави – членки на Европейския съюз“.

5. В ал. 5 думата „Служителите“ се заменя с „Инспекторите по разследване“.

6. В ал. 6 думата „Служителите“ се заменя с „Инспекторите по разследване“.

7. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ предоставя на специализираното звено информация и документи за разследванията.“

§ 13. В чл. 115л, ал. 2 след думата „незабавно“ се добавя „специализираното звено и“.

§ 14. В чл. 115н, ал. 1 думите „и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ съгласуват действията си и обменят“ се заменят със „съгласува действията си и обменя“.

§ 15. В чл. 128 се създава ал. 5:

„(5) При нарушение на задължение, свързано с поддържането на система за управление на безопасността, включително по отношение на спазването на техническите изисквания към вложените материали и резервни части и спазването на изискванията при договаряне на услуги спрямо потребители, клиенти, служители и трети страни, при което се намалява нивото на безопасност, на железопътния превозвач или на управителя на железопътната инфраструктура се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 50 000 лв.“

§ 16. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. за непредоставяне на билет или друг вид превозен документ и за непредоставяне на информация в съответствие с чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от 2000 до 5000 лв.;“.

2. В т. 20 след думата „неопределяне“ се добавя „и неизпълнение“.

3. Създават се т. 27, 28 и 29:

„27. при непоемане или отказ от поемане на отговорност спрямо пътниците и техния багаж в съответствие с чл. 11 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от 2000 до 5000 лв.;

28. за неизпълнение на задълженията по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от 25 000 до 50 000 лв.;

29. за неизпълнение на чл. 27 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от 1000 до 3000 лв.“

§ 17. В § 52 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 47 от 2011 г.) т. 2 се изменя така:

„2. параграф 46 относно:

a) член 139, т. 1, 20, 21, 25 и 26, чл. 140, т. 8 и 10 и чл. 143, които влизат в сила от 4 декември 2014 г.;

б) член 139, т. 2, 3, 5 – 12, 15 – 19, 22 и 23, чл. 140, т. 1, 3 – 6 и 9 и чл. 141, които влизат в сила от 4 декември 2019 г.“

Заключителни разпоредби

§ 18. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г. и бр. 109 от 2013 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 точка 31 се изменя така:

„31. Извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари.“

§ 19. Параграф 17 влиза в сила от 3 декември 2014 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 11 юни 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4050