Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Дата на приемане 21/07/2015
Брой/година Държавен вестник 56/2015

 


УКАЗ № 143

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, приет от ХLІІI Народно събрание на 21 юли 2015 г.

Издаден в София на 23 юли 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г. и бр. 19 и 98 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в изречение второ думата „избирателните“ се заменя с „изборните“ и се създава изречение трето: „При произвеждане едновременно на национален референдум и общи избори за общински съветници и кметове общинските избирателни комисии изпълняват функциите по организирането на националния референдум на териториите на общините.“

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии извън страната.“

§ 2. В чл. 9, ал. 1 думите „на територията на Република България“ се заличават.

§ 3. В чл. 10, ал. 2 числото „500 000“ се заменя с „400 000“.

§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Председателят на Народното събрание незабавно изпраща подписката в структуриран електронен вид на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва служебна проверка не по-късно от 45 дни от получаването на подписката.“

2. В ал. 4 след думата „подписката“ се добавя „включително при установяване на несъответствия на подписката с изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 5 или ал. 2“.

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Сроковете по ал. 1 не се прилагат, когато в едногодишен срок от датата на обнародване на решението на Народното събрание се произвеждат избори, с изключение на частични и нови избори за общински съветници и кметове. В този случай националният референдум и изборите се произвеждат на една и съща дата.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „почивен“ се заменя с „неработен“.

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. При едновременно произвеждане на национален референдум и избори партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите, могат да ползват регистрацията си при информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум.

(3) Партиите, коалициите и инициативните комитети по ал. 2, които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии, имат право на средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв., които се предоставят и разходват по реда на чл. 178 от Изборния кодекс.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 7. В чл. 22 думите „за цялата страна“ се заличават, а думата „три“ се заменя с „5“.

§ 8. В чл. 34, ал. 3 се създава ново изречение трето: „В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети.“, а досегашното изречение трето става изречение четвърто.

§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Когато референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински съветници и кметове, предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове в съответната община в изборите за общински съветници.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

Заключителна разпоредба

§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Нйародното събрание: Цецка Цачева

4947