Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Дата на приемане 14/12/2016
Брой/година Държавен вестник 103/2016

 


УКАЗ № 429

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приет от ХLIIІ Народно събрание на 14 декември 2016 г.

Издаден в София на 22 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр.15 от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 22, 74 и 95 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 5 ал. 4 се изменя така:

„(4) Районите на териториалните звена на комисията и организацията на работа се определят с правилника по чл. 20. Териториалните звена се ръководят от директори и се подпомагат в дейността си от инспектори.“

§ 2. В чл. 8, ал. 2 след думите „право на“ се добавя „повече от“.

§ 3. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 15 думите „чл. 235, ал. 1 – 5“ се заменят с „чл. 235, ал. 3 – 5“.

2. В т. 25 думите „чл. 354а, ал. 1 – 4“ се заменят с „чл. 354а, ал. 1, 2 и 4“.

§ 4. В чл. 24, ал. 1 думите „150 000 лв.“ се заменят със „100 000 лв.“.

§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При осъществяване на проверката по чл. 21, ал. 2 органите по чл. 13, ал. 1 имат право да:

1. изискват обяснения от проверяваното лице и свързаните с него лица;

2. изискват сведения.“

§ 6. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да изискват от застрахователите разкриване на застрахователната тайна за проверяваните лица.“

§ 7. В чл. 31 т. 1 се отменя.

§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Директорите на териториалните дирекции могат да изискват от Националния статистически институт предоставяне на информация за годишните финансови отчети на юридическите лица, представляваща статистическа тайна.“

§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 6 се отменя.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Посочените обстоятелства по ал. 1, т. 1 – 7 следва да бъдат подкрепени с документи.“

3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

§ 10. В чл. 61, ал. 2, т. 1 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „комисията може да сезира изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.

§ 11. В чл. 69, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Имуществото се оценява към момента на неговото придобиване или отчуждаване, както следва:“.

§ 12. В чл. 90 се създава ал. 5:

„(5) Най-малко 30 на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество се използва за социални цели, като условията и редът се определят с подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. Десет на сто от стойността на отнетото в полза на държавата имущество се разходва за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на комисията, включени в общата численост на персонала на комисията.“

§ 13. В чл. 90а се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество държавата отговаря спрямо пострадалите до размера на стойността на отнетото имущество за вредите, причинени с престъпление по чл. 22, ал. 1, когато наличното имущество на отговорните за вредите лица не е достатъчно за възстановяването им.“

2. Алинея 4 се отменя.

§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „Доходи са“ се заменят с „Доходи, приходи и източници на финансиране“ са“, след думата „собственост“ се добавя „за придобиването на които е установен законен източник“ и след думата „имущество“ се добавя „за придобиването на които е установен законен източник“.

2. В т. 7 числото „250 000“ се заменя със „150 000“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 15. Започналите, но неприключили до влизането в сила на този закон проверки и производства се довършват по досегашния ред.

§ 16. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62 и 95 от 2016 г.) в чл. 150, ал. 1 се създава т. 2а:

„2а. пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните дирекции по установения в закона ред;“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10240