Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Дата на приемане 11/12/2015
Брой/година Държавен вестник 101/2015

 


УКАЗ № 277

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от ХLIІI Народно събрание на 11 декември 2015 г.

Издаден в София на 18 декември 2015 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 10, 14, 37, 61 и 95 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 6а, изречение първо думите „в участъци и с габарити, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заличават.

§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „за определена категория пътни превозни средства“;

б) в т. 2 думите „в тези случаи администрацията, управляваща пътя, задължително осигурява и сигнализира дублиращ път“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „на една от“ се заличават.

3. Създава се ал. 7:

„(7) Условията, редът и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за заплащане на такса за изминато разстояние – ТОЛ такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, се определят с наредба на Министерския съвет в съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.“

§ 3. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 накрая се добавя „след деклариране на регистрационния му номер“.

2. В ал. 6 в текста преди т. 1 думите „Винетната такса се заплаща“ се заменят с „Таксите по чл. 10, ал. 1 се заплащат“.

§ 4. В чл. 10г думите „винетна такса“ се заменят с „такса по чл. 10, ал. 1“.

§ 5. В чл. 10д думите „винетна такса“ се заменят с „такса по чл. 10, ал. 1“.

§ 6. В чл. 10е, ал. 2 думите „винетен стикер“ се заменят с „документ за платена такса по чл. 10, ал. 1“, думите „винетна такса“ се заменят с „таксата“, а думите „и залепяне на валиден винетен стикер“ се заличават.

§ 7. В чл. 10ж думите „винетна такса“ се заменят със „съответната такса по чл. 10, ал. 1“.

§ 8. Създава се чл. 10з:

„Чл. 10з. (1) Националната система за събиране на такси за използване на пътната инфраструктура включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ).

(2) Установените в Република България доставчици на ЕУЕСТ могат да предоставят ЕУЕСТ, след като бъдат регистрирани в национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, поддържан от Агенция „Пътна инфраструктура“, и след сключването на договор с лицето, събиращо таксата за изминато разстояние.

(3) Споровете, възникнали между лицето, събиращо таксата за изминато разстояние за използване на пътната инфраструктура в Република България, и лицата, ползващи пътната инфраструктура, се разглеждат по реда на Закона за защита на потребителите.

(4) Споровете, възникнали между лицето, събиращо таксата за изминато разстояние за използване на пътната инфраструктура в Република България, и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в договорни взаимоотношения с това лице, се разглеждат от Помирителна комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съставът, функциите и дейността на комисията се определят с правилник, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.

(5) При разглеждане на спорове Помирителната комисия има право да извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, договорни условия спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ, са недискриминационни и отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора.

(6) Принципите на действие на ЕУЕСТ, техническите изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, създаването и поддържането на национален регистър на областите на ЕУЕСТ и национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ се уреждат с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „и от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, в случаите, предвидени в закона“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „съответно с Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за пътищата по чл. 28б, ал. 1“ се заличават.

§ 10. В чл. 21, ал. 2 думите „Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти“ се заменят с „Институт по пътища и мостове“.

§ 11. В чл. 21в, ал. 1, т. 10 думите „с изключение на пътищата по чл. 28б, ал. 1“ и запетаята след тях се заличават.

§ 12. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 изречение второ се изменя така: „Отстоянията за изграждането на такива обекти се определят в наредбата по чл. 18, ал. 5.“

2. Създава се ал. 6:

„(6) За предотвратяване на опасността от падащи дървета, които могат да застрашат сигурността на движението по републиканските пътища или живота и здравето на хората, с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ се допуска премахването им в площите, попадащи между обхвата на пътя и ограничителната строителна линия. За решението се уведомява Изпълнителната агенция по горите.“

§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се отменя.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) При внезапни повреди на подземни или надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се в обхвата на пътя или в обслужващите зони, собственикът им може да започне възстановителните работи след разрешение от управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – за републиканските пътища, включително за обектите по чл. 28б, ал. 1, или от кмета на общината – за общинските пътища, при условие че е гарантирана безопасността на движението.“

3. В ал. 6 думите „съответно управителният съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1“ и запетаята пред тях се заличават.

4. В ал. 8, т. 2 думите „една година“ се заменят с „две години“.

§ 14. В чл. 28б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 запетаята след думата „изграждане“ се заменя със съюза „и“, думите „управление, поддържане и ремонт“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и на други обекти на пътната инфраструктура, определени с акт на Министерския съвет“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думата „пътищата“ се заменя с „обектите“;

б) в т. 2 думата „пътищата“ се заменя с „обектите“;

в) в т. 3 думите „и изграждане на пътища“ се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В двумесечен срок от получаване на разрешение за ползване на обект по ал. 1, той се предава от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ за управление, поддържане и ремонт с двустранен протокол заедно с цялата техническа и финансова документация.“

4. Алинея 4 се отменя.

§ 15. В чл. 28в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 и 3 се отменят.

2. В ал. 2, т. 1 думите „проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите“ се заменят с „проектиране и изграждане на обектите“.

3. В ал. 3 след думите „държавния бюджет“ и запетаята след тях се добавя съюзът „и“, а думите „и за таксите за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1“ се заличават.

§ 16. В чл. 30, ал. 2 запетаята след думата „изграждането“ се заличава, а думите „ремонта и поддържането на автомагистралите“ се заменят с „на обектите“.

§ 17. В чл. 44б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „винетни“ се заличава.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 18. Член 44в се отменя.

§ 19. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 55 от 2011 г.) ал. 3 се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 20. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 100, ал. 2 се създава изречение второ: „Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да предоставя при необходимост валиден документ, доказващ плащането на съответните такси в съответствие с тарифата и наредбата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.“

2. В чл. 139 ал. 5 се изменя така:

„(5) Движението на определена категория пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за тях, определена в Закона за пътищата.“

3. В чл. 165, ал. 1, т. 11 думите „винетна такса“ се заменят със „съответната такса, определена в Закона за пътищата“.

4. В чл. 171, т. 2, буква „ж“ думите „винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от“ се заменят с „такса, определена в“.

§ 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 11 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

8140