Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Дата на приемане 01/10/2015
Брой/година Държавен вестник 79/2015

 


УКАЗ № 180

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от ХLІІI Народно събрание на 1 октомври 2015 г.

Издаден в София на 7 октомври 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г. и бр. 8, 12, 14, 17 и 35 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 1 думите „бюджетните и извънбюджетните средства“ се заменят с „бюджетните средства, средствата от Европейския съюз или от други международни програми и договори, чуждите средства“.

§ 2. В чл. 8а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министерският съвет може да създава с постановление централни органи за обществени поръчки или да възлага осъществяването на такива функции на орган на изпълнителната власт.“

2. В ал. 5 думите „за неговото създаване“ се заменят с „по ал. 4“.

§ 3. В чл. 16г се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Когато част от предмета на обществената поръчка е включена в списъка по ал. 1, възложителят е длъжен да я отдели в една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Възложителят прилага ал. 2 и когато възлага поръчка по реда на глава осма „а“.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в основния текст думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1, 2 и 4“, а след думата „обявлението“ се поставя запетая и се добавя „съответно в публичната покана“.

5. Създава се нова ал. 6:

„(6) В случаите по ал. 5 заявления или оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) В случаите по ал. 1 и 2 кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз.“

7. Създава се нова ал. 8:

„(8) В случаите по ал. 4 кандидатът или участникът, който отговаря на изискванията на програма за създаване на защитени работни места, представя към заявлението или офертата си документ, с който удостоверява това.“

8. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и се изменя така:

„(9) Заявленията или офертите на лицата по ал. 6 се разглеждат само ако няма:

1. кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или

2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.“

9. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така:

„(10) Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по ал. 1 или за обособена позиция по ал. 2, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на ал. 7.“

§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки министърът на финансите се подпомага от Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък „агенцията“.“

2. В ал. 2 след думата „лице“ се добавя „на бюджетна издръжка“.

3. Алинея 3 се отменя.

§ 5. В чл. 122п в ал. 1 и 9 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на финансите“.

Допълнителна разпоредба

§ 6. Навсякъде в закона, с изключение на чл. 13, ал. 3, думите „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на финансите“ и „министъра на финансите“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. Обществените поръчки, открити на основанията по чл. 16г, за които е публикувано решение за откриване или публична покана преди влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 8. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема промени в съответните нормативни актове, произтичащи от преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите.

§ 9. Министърът на финансите и министърът на икономиката уреждат помежду си въпросите, произтичащи от промяната в статута на Агенцията по обществени поръчки като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите, в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6522