Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози
Дата на приемане 06/10/2015
Брой/година Държавен вестник 81/2015

 


УКАЗ № 202

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLІІI Народно събрание на 6 октомври 2015 г.

Издаден в София на 15 октомври 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 и 60 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 12, ал. 1 след думата „регистрация“ текстът докрая се заличава.

§ 2. В чл. 24, ал. 1 думите „или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка“ се заличават.

Заключителна разпоредба

§ 3. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 6 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6676