Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за закриване на Националната служба по зърното
Име на законопроекта Законопроект за закриване на Националната служба по зърното
Дата на приемане 15/07/2015
Брой/година Държавен вестник 57/2015

 


УКАЗ № 140

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за закриване на Националната служба по зърното, приет от ХLIIІ Народно събрание на 15 юли 2015 г.

Издаден в София на 23 юли 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за закриване на Националната служба по зърното

Член единствен. Закрива се Националната служба по зърното – специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Законът за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.) се отменя.

§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните назначава ликвидационна комисия и определя нейните функции. Председателят на ликвидационната комисия представлява и ръководи закритата Национална служба по зърното.

(2) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата служба по ал. 1 в срок 6 месеца от назначаването й. Разходите по ликвидацията са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Националната служба по зърното за 2015 г. и по бюджета на Министерството на земеделието и храните.

(3) Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи към Националната служба по зърното заедно с имуществото и архива си преминава към Българската агенция по безопасност на храните.

(4) Имуществото и архивът на регионалните лаборатории към Националната служба по зърното в Плевен, Добрич, Варна и Бургас преминават към Българската агенция по безопасност на храните.

(5) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Национална служба по зърното, извън тези по ал. 3 и 4, преминават към Министерството на земеделието и храните.

(6) Данните от регистрите, водени от закритата Национална служба по зърното, се предоставят на Министерството на земеделието и храните.

§ 3. (1) Пълномощията на изпълнителния директор на Националната служба по зърното се прекратяват от датата на влизането в сила на закона.

(2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител в съответствие с определените функции и численост на персонала в Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.; изм., бр. 59 от 2011 г., бр. 1 и 48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г. и бр. 29 от 2015 г.).

(3) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата Национална служба по зърното, извън тези по ал. 2, се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, съответно на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.

§ 4. (1) Действието на издадените лицензии на публични складове за зърно, на удостоверенията за регистрация на зърнохранилища и на удостоверенията за регистрация на търговци на зърно се прекратява. При поискване банковите документи, удостоверяващи предоставена неотменяема банкова гаранция, се връщат на лицата, които са били лицензирани като публични складове за зърно.

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на закона публичните складове за зърно предават неизползваните бланки на складови записи за влог на зърно на Министерството на финансите. За издадените до влизането в сила на закона от публичните складове за зърно складови записи за влог на зърно се прилага глава тридесет и четвърта от Търговския закон.

(3) Другите документи, издадени по реда на отменения Закон за съхранение и търговия със зърно, запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.

(4) Гаранционният фонд, учреден на основание на отменения Закон за съхранение и търговия със зърно, се прекратява. Ликвидацията на имуществото на прекратения гаранционен фонд се извършва по ред, определен с постановление на Министерския съвет.

(5) Започнатите до влизането в сила на закона процедури за лицензиране, регистрация и за издаване на документи по отменения Закон за съхранение и търговия със зърно се прекратяват, а платените такси и представените документи по прекратените процедури се връщат на лицата, които са ги платили или подали.

(6) Неприключените до влизането в сила на закона административнонаказателни производства по отменения Закон за съхранение и търговия със зърно се прекратяват с изключение на производствата за неизпълнение на задължение по чл. 28а и 30 от същия закон, които се довършват от областните дирекции „Земеделие“.

§ 5. В Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 8:

„8. качеството на зърното.“

2. В чл. 8, ал. 1 се създава т. 5:

„5. Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) – София.“

§ 6. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В глава пета се създава раздел VІ с чл. 58н – 58с:

„Раздел VІ

Зърно

Чл. 58н. (1) В 7-дневен срок от въвеждането в експлоатация или от придобиването на правото на собственост или ползването на обект за съхранение на зърно неговият собственик или ползвател подава в съответната областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на обекта декларация по образец за местонахождението и капацитета на обекта.

(2) В 15-дневен срок от подаването на декларацията по ал. 1 областната дирекция „Земеделие“ извършва проверка на подадената декларация. След извършване на проверката областната дирекция „Земеделие“ издава удостоверение на лицето, което стопанисва обекта за съхранение на зърно, и го вписва в база данни за обектите за съхранение на зърно на територията на областта.

(3) Публичните складове за зърно, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно, лицензирани, съответно регистрирани по реда на отменения Закон за съхранение и търговия със зърно, се вписват служебно в базите данни за обектите за съхранение на зърно по ал. 2 въз основа на данни от регистрите по чл. 13, ал. 1 и чл. 28а от отменения Закон за съхранение и търговия със зърно.

(4) Въз основа на декларациите по ал. 1 и на данните по ал. 3 областните дирекции „Земеделие“ водят и съхраняват бази данни за:

1. местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно;

2. лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно.

(5) Въз основа на базите данни по ал. 4 в Министерството на земеделието и храните се води и съхранява база данни за обектите за съхранение на зърно в страната и за лицата, които ги стопанисват.

Чл. 58о. (1) Физическите и юридическите лица, които стопанисват обекти за съхранение на зърно, подават до края на всеки месец в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларации по образец за местата на съхранение и наличното количество зърно в тях. Декларациите могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(2) Земеделските производители подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за количеството произведено и налично зърно. През периода от юли до септември декларациите за пшеницата се подават всеки месец.

(3) Земеделските производители подават ежегодно до 30 септември в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за произведените количества оризова арпа и за запасите от ориз по видове, които са в наличност към 31 август.

(4) Оризовите мелници подават ежегодно до 30 септември в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за запасите от ориз по видове, които са в наличност към 31 август.

Чл. 58п. (1) Областните дирекции „Земеделие“ извършват проверки за подаването и достоверността на данните, вписани в декларациите по чл. 58о.

(2) За извършване на проверките на местата за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и на произведеното и наличното зърно директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ оправомощава със заповед служители от администрацията. В изпълнение на функциите си оправомощените служители имат право:

1. на свободен достъп до помещенията на контролирания обект и до площите, на които се произвежда зърно;

2. да изискват от проверяваните лица информация и документи, необходими за осъществяването на проверките;

3. да съставят актове за установяване на административни нарушения.

(3) Лицата, които съхраняват и произвеждат зърно, са длъжни да осигурят на оправомощените служители на областните дирекции „Земеделие“ информацията и всички документи, необходими за осъществяване на проверките, и да им осигурят достъп до складовите помещения за съхранение на зърно, както и до площите, на които се произвежда зърното.

Чл. 58р. Министерството на земеделието и храните ежегодно провежда представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз.

Чл. 58с. (1) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:

1. подаване на декларациите по чл. 58н, ал. 1 и чл. 58о;

2. водене и съхранение на базите данни по чл. 58н, ал. 3 и 4;

3. упражняване на контрол по чл. 58н, ал. 2 и чл. 58п, както и за издаване на удостоверения по чл. 58н, ал. 2;

4. провеждане на представително окачествяване по чл. 58р;

5. обобщаване, предаване и съхранение на данните, получени при извършване на дейностите по т. 1 – 4.

(2) Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си актуална информация относно местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно, както и обобщена информация за страната относно:

1. количеството произведено зърно;

2. наличното съхранявано количество зърно;

3. качеството на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, оризова арпа, рапица и соя.“

2. Създава се чл. 63а:

„Чл. 63а. (1) Който не изпълни задължение по чл. 58н, 58о или чл. 58п, ал. 3 или декларира неверни данни, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 15 000 лв.

(3) При повторно извършено нарушение глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.“

3. В чл. 74:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а се съставят от оправомощени от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ служители, а наказателните постановления се издават от директора на областната дирекция „Земеделие“.“;

б) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

4. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 29 – 31:

„29. „Зърно“ е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, оризова арпа и соя.

30. „Обекти за съхранение на зърно“ са складовете на зърнопреработвателните предприятия, публичните складове за зърно и зърнохранилищата, лицензирани, съответно регистрирани по реда на отменения Закон за съхранение и търговия със зърно, както и другите обекти за съхранение на зърно с вместимост над 200 тона.

31. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.“

§ 7. В Закона за държавните резерви и военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г.; бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 10, ал. 4 думите „Националната служба по зърното и фуражите“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.

§ 8. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 47 от 2015 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 точка 23 се отменя.

§ 9. В тримесечен срок от влизането в сила на закона:

1. Министерският съвет привежда устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните и устройствения правилник на Българската агенция по без­опасност на храните в съответствие със Закона за Българската агенция по безопасност на храните и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, като променя функциите и числеността на персонала.

2. Министърът на земеделието и храните привежда устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, като променя техните функции и численост на персонала.

§ 10. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет издава постановление по § 4, ал. 4.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 58с от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4779