Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг
Дата на приемане 29/07/2015
Брой/година Държавен вестник 61/2015

 


УКАЗ № 154

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, приет от ХLІІI Народно събрание на 29 юли 2015 г.

Издаден в София на 31 юли 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се отменя.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;“.

3. Точка 6 се отменя.

4. В т. 7 след думата „лизинг“ се поставя запетая и се добавя „търговски кредити“.

§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:

1. В т. 5, в началото се добавя „финансиране на“.

2. Създава се т. 6:

„6. финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.“

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „по време на изпълнението на бюджета“ се заменят с „при временни касови разриви по бюджета на общината“;

б) в т. 2 след думите „капиталови разходи“ текстът до края се заличава;

в) създава се т. 5:

„5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.“

2. Алинеи 2 и 3 се отменят.

§ 4. Член 6 се отменя.

§ 5. В чл. 14, т. 3 думите „погасителна схема“ се заменят с „намерения за погасяване“.

§ 6. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга – размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.“

§ 7. Създава се чл. 17б:

„Чл. 17б. В рамките на текущата бюджетна година общините могат да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по съответния общински бюджет.“

§ 8. В чл. 43 думите „15-о число“ се заменят с „5-о число на месеца, следващ отчетния месец“ и се поставя запетая.

§ 9. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. Регистърът е публичен, като информацията за размера на дълга към определен период е достъпна на интернет страницата на Министерството на финансите.“

§ 10. Член 53 се отменя.

§ 11. В чл. 55 ал. 7 се изменя така:

„(7) Министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и съдържанието на информацията по ал. 1 и 2.“

Преходна разпоредба

§ 12. (1) За 2015 г. годишният размер на плащанията по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за всяка отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и/или при установяване на негативно въздействие на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху параметрите на разходите на общините.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 29 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5152