Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Дата на приемане 09/09/2015
Брой/година Държавен вестник 72/2015

 


УКАЗ № 169

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, приет от ХLIІI Народно събрание на 9 септември 2015 г.

Издаден в София на 16 септември 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г. и бр. 47 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 2 се създава ал. 4:

„(4) Лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги по реда на глава четвърта, раздел Iа от Закона за здравето.“

§ 2. В чл. 2а, ал. 1 думите „медицински училища“ се заменят с „училища“.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „деца“ се добавя „центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ и се поставя запетая.

2. В ал. 5 след думата „дейности“ се поставя запетая и думите „и разходваните ресурси и анализ на дейността на лечебните заведения“ се заменят с „ресурсите на лечебните заведения и анализ на дейността им“.

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Лечебните заведения осъществяват дейността си“ се заменят с „Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.“

3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Структурата и съставът на информационните звена се определят с наредбата по ал. 2.“

4. В ал. 6 след думите „по aл. 1“ се добавя „и 2“.

§ 5. В чл. 8, ал. 2 се създава изречение второ: „Диагностично-консултативните центрове могат да откриват допълнително до още 5 легла за наблюдение и лечение до 48 часа за целите на провеждани от тях клинични изпитвания на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „долекуване и“ се заличават;

б) в т. 4 думата „долекуване“ и запетаята след нея се заличават.

2. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „всяко от следните направления“;

б) в т. 1 думите „дентална медицина и фармация“ се заменят с „и/или дентална медицина и/или фармация“;

в) в т. 2 думите „по здравни грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи“ се заменят с „на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“;

г) в т. 3 думите „и лица, завършили медицински колеж“ се заличават.

§ 7. В чл. 10 се създава т. 4а:

„4а. център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.“

§ 8. В чл. 17, ал. 2 думите „с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“.

§ 9. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „които“ се добавя „лекарски асистенти, медицински сестри или“, а думата „акушерски“ се заменя със „здравни“.

2. В ал. 3 думата „специалността“ се заменя със „специалностите „лекарски асистент“, „медицинска сестра“ или“.

§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което лекар/лекари с помощта на други специалисти извършват предписани от друг лекар или лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания по една или повече медицински специалности. В нея работи най-малко един лекар с призната специалност по всяко едно от направленията на дейност на лабораторията.“

2. В ал. 2 думите „и помощни средства“ се заменят с „изделия“.

3. В ал. 3 думите „по профила на лабораторията“ се заменят с „по едно от направленията на дейност на лабораторията“.

4. Алинеи 5 и 6 се изменят така:

„(5) Изискванията за осъществяването на дейностите на лабораториите по ал. 1 и 2 се определят със съответните медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.

(6) Устройството, дейността и вътрешният ред на лабораториите по ал. 1 и 2 се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя на лабораторията.“

§ 11. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 5 се отменя.

2. В т. 6 думите „лекарства и медицинска апаратура“ се заменят с „лекарствени продукти и медицински изделия“.

§ 12. Създава се чл. 19а:

„Чл. 19а. В консултативните кабинети, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории и отделенията без легла на лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 могат да се извършват и дейностите по чл. 11, ал. 1.“

§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „оказват родилна помощ и медико-козметични услуги“ се заменят с „оказва родилна помощ“.

2. В ал. 2 думите „долекуване и“ се заличават.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) В болницата за активно лечение могат да се предоставят комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания.“

4. Създават се ал. 4 – 6:

„(4) Комплексните грижи по ал. 3 могат да се организират на функционален принцип от структурните звена на болницата.

(5) В случаите по ал. 4 комплексните грижи за болни с психични, кожно-венерически и онкологични заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания включват дейностите по чл. 26, ал. 1, съответно по чл. 26а, ал. 1, чл. 26б, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, а за болните с други заболявания – необходимите дейности по тяхното наблюдение и лечение.

(6) Организирането на комплексните грижи в болницата се урежда с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.

§ 14. В чл. 21 думите „долекуване и“ се заличават.

§ 15. В чл. 22а думата „долекуване“ и запетаята след нея се заличават.

§ 16. В чл. 24 след думата „лица“ се поставя запетая и се добавя „включително“.

§ 17. В чл. 26а, ал. 3 след думата „кабинети“ се поставя запетая и се добавя „отделения“.

§ 18. В чл. 26б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри;“.

2. В ал. 4 думата „долекуване“ и запетаята след нея се заличават.

§ 19. Създава се чл. 26в:

„Чл. 26в. Медицинските дейности в центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове се извършват в структурните им звена, които имат нива на компетентност, определени в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.“

§ 20. В чл. 27, ал. 1 след думите ,,на лица“ се добавя „с изключение на лицата по чл. 27а“.

§ 21. Създава се чл. 27а:

„Чл. 27а. (1) Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват най-малко една от следните дейности:

1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;

2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;

3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;

4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.

(2) За осигуряване на потребностите на децата от консултативна помощ и активно лечение при необходимост центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания сключва договори с лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и многопрофилни болници за активно лечение.

(3) Насочването на дете към център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания се осъществява от лекар след оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация и/или палиативни грижи по ред, определен с правилника по ал. 4.

(4) Устройството, дейността и вътрешният ред на центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.

(5) Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания могат да предоставят социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане.“

§ 22. В чл. 28а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „един или няколко“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „център по хемодиализа или отделение по хемодиализа“ се заменят с „център, отделение или клиника по хемодиализа“.

3. В ал. 3 думите „министъра на здравеопазването“ се заменят с „ръководителя на лечебното заведение“.

§ 23. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален принцип чрез Национална здравна карта, посредством която се осъществява националната здравна политика.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти.“

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.“

4. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Представителят на представителните организации за защита на правата на пациентите във всяка от областните комисии се избира и се освобождава общо от представителните организации.“

5. Създава се нова ал. 6:

„(6) Областната здравна карта се изработва по образец и по ред, определени с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.“

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „както и предложения за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ“ се заличават.

§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) При изработването на областните здравни карти областната комисия по чл. 29 извършва анализ на съотношението между предварително изчисления по ред, определен с методиката по чл. 29, ал. 6, общ брой легла за болнично лечение, в т.ч. по видове, които осигуряват достъп на населението до болнична помощ в съответната област, и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на съответните структури в областта, както и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури.

(3) След извършване на анализа по ал. 2 областната комисия прилага към изготвената областна здравна карта и становища относно:

1. конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението от областта до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ;

2. необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебните заведения в областта заедно със съответните предложения за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ в резултат на извършения анализ;

3. необходимостта от създаване на условия за предоставяне на конкретен вид грижи в областта – палиативни или други, предвидени в нормативен акт.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея накрая се добавя „и чл. 34а“.

3. Създава се ал. 5:

„(5) Лечебните заведения по ал. 4 се финансират със средства от държавния бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и при спазване на условията на чл. 59, ал. 1а и 14 от Закона за здравното осигуряване.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 6.

§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Областната здравна карта съдържа:

1. данни за демографската структура, заболеваемостта по групи заболявания и по възраст и хоспитализираната заболеваемост на населението на територията на областта;

2. вида, броя, дейността и разпределението на съществуващите в областта лечебни заведения;

3. необходимия минимален брой на лекарите, лекарите по дентална медицина и на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната помощ по специалности;

4. броя на практикуващите лекари, лекари по дентална медицина по специалности и броя на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ в областта;

5. броя на съществуващите легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури;           

6. данни за вида, броя и разпределението на извършваните в областта високотехнологични методи за диагностика и лечение и наличната за тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Към областната здравна карта по ал. 1 се прилага предложение за разпределението на броя на леглата и медицинските дейности по видове по ал. 1, т. 5, както и на броя на лекарите и специалистите по aл. 1, т. 3, определени съобразно потребностите на населението в съответната област по ред, определен с методиката по чл. 29, ал. 6.“

§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В състава на комисията се включват управителят на Националната здравноосигурителна каса, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, председателят на Националното сдружение на общините в Република България, двама представители на Българския лекарски съюз, един представител на Българския зъболекарски съюз, един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и трима представители на Министерството на здравеопазването.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Националната здравна карта съдържа:

1. областните здравни карти;

2. конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области;

3. конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области;

4. съществуващите лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение, върху картата на страната;

5. анализ на състоянието в областите, включително и относно необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от извънболничната медицинска помощ в областите;

6. видовете медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура;

8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) С Националната здравна карта се идентифицират по области потребностите от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ, както и броят легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и по нива на компетентност на съответните структури, като се извършва тяхното планиране, а също и планиране на лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение.“

§ 27. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „в случаите, определени с методиката по чл. 29, ал. 6“.

2. Алинея 3 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Националната здравна карта по ал. 1 е задължителна за планирането на медицинските дейности по видове, осъществявани в лечебните заведения, с изключение на лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, създадени от лекари по дентална медицина по реда на този закон.“

§ 28. В глава шеста се създава чл. 34а:

„Чл. 34а. В областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, директорите на РЗОК сключват договори с лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.“

§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение трето се отменя.

2. В ал. 3, т. 1 след думите „психиатрична помощ“ се поставя запетая и думите „и домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ се заменят с „домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“.

§ 30. Създават се чл. 37а и 37б:

„Чл. 37а. (1) Преди издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 за новите лечебни заведения за болнична помощ комисията по чл. 32, ал. 1 извършва оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта.

(2) За извършване на оценката по ал. 1 се подава заявление до Министерството на здравеопазването, към което се прилагат:

1. информация за инвестиционните намерения;

2. информация за вида, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури;

3. становище от съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз на територията на областта, в която се създава лечебното заведение.

(3) Документите по ал. 2 се разглеждат от комисията по ал. 1, която изразява мотивирано становище в едномесечен срок от получаване на заявлението.

(4) При необходимост от допълнителна информация и/или документи комисията уведомява писмено заявителя да представи в определен от нея срок съответните документи и информация.

(5) Комисията по ал. 1 изразява положително становище, когато са налице потребности за съответните легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, на територията на съответната област, определени в Националната здравна карта.

(6) Комисията по ал. 1 изразява отрицателно становище, когато съществуващият брой легла за болнично лечение и медицински дейности на територията на областта превишава конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, определени в Националната здравна карта.

(7) Становищата по ал. 5 и 6 се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

(8) При отрицателно становище по ал. 6 новото лечебно заведение за болнична помощ не се включва в Националната здравна карта и не може да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса до актуализацията на картата по реда на чл. 34, ал. 2.

Чл. 37б. (1) По реда на чл. 37а се извършва и оценка на потребностите на населението от нови медицински дейности, които ще се осъществяват от лечебните заведения за болнична помощ.

(2) За извършване на оценката по ал. 1 ръководителят на лечебното заведение за болнична помощ подава заявление до Министерството на здравеопазването, към което прилага:

1. информация за вида на новите медицински дейности;

2. структурите, в които дейностите по т. 1 ще се осъществяват;

3. предвиждания брой легла за болнично лечение и нива на компетентност на съответните структури;

4. становище на съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз.

(3) При отрицателно становище на комисията по чл. 32, ал. 1 за осъществяване на нови медицински дейности последните не се включват в Националната здравна карта и лечебното заведение не може да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса за заплащане на тези медицински дейности до актуализацията на картата по реда на чл. 34, ал. 2.“

§ 31. В чл. 39, ал. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

§ 32. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и“ се заличават;

б) точки 6 и 6а се отменят.

2. В ал. 4 числото „14“ се заменя с „10“.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея числото „14“ се заменя с „10“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея навсякъде думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея цифрата „7“ се заменя с „8“, а числото „14“ се заменя с „10“.

8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се изменя така:

„(10) В 10-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 и получаване на удостоверенията по ал. 5 и 7 или от отстраняване на непълнотите по ал. 9 директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а.“

§ 33. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“;

б) в т. 4 думите „чл. 40, ал. 7, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 8, т. 2“.

2. В ал. 3, изречение първо след думата „описват“ се добавя „броя и вида на“.

3. Създава се ал. 5:

„(5) С наредбата по ал. 4 се определя и редът, по който регистрирано по реда на чл. 40 лечебно заведение може да регистрира втори или следващ адрес на дейност на територията на регионална здравна инспекция, различна от регионалната здравна инспекция по първоначалната регистрация.“

§ 34. В чл. 44, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 цифрата „8“ се заменя с „9“.

2. В т. 5 след думите „дентална медицина“ се поставя запетая и се добавя „лекарските асистенти, медицинските сестри“.

§ 35. В чл. 45, ал. 2 навсякъде думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

§ 36. В чл. 46, ал. 3 думите „по чл. 20, ал. 2“ се заменят с „и предоставяне на дейности по чл. 20, ал. 2 и 3“.

§ 37. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 думите „за призната специалност по медицинска информатика и здравен мени­джмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“;

б) точка 7 се отменя;

в) в т. 8 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“ и думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.

2. В ал. 4 числото „30“ се заменя с „20“.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) В деня на постъпване на заявлението по ал. 2 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение, които са лекари или лекари по дентална медицина. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея числото „30“ се заменя с „20“ и думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4 и 6“ се заменят с „ал. 4 и 7“ и думите „ал. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „ал. 1, 2, 4, 5 и 7“.

7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея числото „30“ се заменя с „20“.

8. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

9. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и се изменя така:

„(11) При необходимост министърът на здравеопазването може да поиска извършване на проверка относно спазването на изискванията по ал. 4 от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.“

10. Създават се ал. 12 и 13:

„(12) В 20-дневен срок от постъпване на искането по ал. 11 Изпълнителна агенция „Медицински одит“ изпраща в Министерството на здравеопазването и до съответната регионална здравна инспекция констативен протокол от извършената проверка.

(13) Регионалната здравна инспекция в съответствие с констатациите от проверката по ал. 12 издава ново удостоверение за спазване на изискванията по ал. 4, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им.“

§ 38. В чл. 48 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думата „тримесечен“ се заменя със „75-дневен“;

б) в т. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 цифрата „8“ се заменя с „9“;

б) в т. 5 думите „и/или ще работят в“ се заличават.

§ 39. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и лечебните заведения, получили разрешение от министъра на здравеопазването или от определен от него заместник-министър за извършване на асистирана репродукция, както и за осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи по Закона за здравето. Спирането и прекратяването на дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, както и преустановяването на предприето спиране подлежат на вписване в регистъра.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „описват“ се добавя „броя и вида на“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея цифрата „4“ се заменя с „5“.

§ 40. В чл. 50 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Представят се само документи относно промяната и такива, чийто срок на валидност е изтекъл, придружени с декларация за липсата на промяна във всички останали документи и обстоятелства.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Вписването на промени в обстоятелствата по извършена регистрация на лечебните заведения по чл. 49, ал. 2 се извършва при спазване на реда за издаване на разрешението по Закона за здравето, както и на ал. 2, изречение второ.“

§ 41. В чл. 51, ал. 3 думите „т. 4“ се заменят с „т. 3 и 4“, а след думите „нарушение на“ се добавя „глава трета, раздели I – III и глава четвърта, раздели III и IV от Закона за здравето или на“.

§ 42. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение второ се отменя.

2. В ал. 2 изречение второ се отменя.

§ 43. В чл. 55 ал. 1 се отменя.

§ 44. В чл. 62, ал. 2 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

§ 45. В чл. 63 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“.

2. В ал. 3 след думата „помощ“ се поставя запетая и думите „и диагностично-консултативни центрове – еднолични търговски дружества“ се заменят с „диагностично-консултативни центрове – еднолични търговски дружества, и лечебни заведения по чл. 10 – еднолични търговски дружества“.

§ 46. В чл. 64, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „вреди на“ се заменят с „влошаване на финансовите резултати или от които са произтекли вреди за“.

2. Създава се т. 4:

„4. при неизпълнение на икономическите показатели, определени в договорите за възлагане на управление или контрол.“

§ 47. В чл. 65, ал. 3 след думите „психиатрична помощ“ се поставя запетая и думите „и на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ се заменят с „на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, и на център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“, а думите „на всеки три години“ се заменят с „ежегодно“.

§ 48. В чл. 68, ал. 5 в изречения първо и второ думите „във висшите медицински училища“ се заменят с „в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.

§ 49. В чл. 69, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

2. Точка 4 се изменя така:

„4. контролират финансовото състояние на лечебното заведение и отговарят за финансовата му стабилност;“.

3. В т. 6 думите „изпълнението на финансовия и медицинския план“ се заменят с „контролирането на финансовото състояние“.

4. В т. 8 думите „разходваните ресурси“ се заменят с „ресурсите“.

5. Създава се т. 11:

„11. изпълняват и други дейности, възложени им с договорите за управление.“

§ 50. В чл. 71, т. 5 думите „на висшите медицински училища“ се заменят с „на медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.

§ 51. В чл. 73 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

§ 52. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 3:

„3. специализанти по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;“

б) досегашната т. 3 става т. 4.

2. В ал. 2 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и длъжности за специализанти“.

§ 53. В чл. 80а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „на висшето медицинско училище“ се заменят с „на висшето училище“.

2. В ал. 2 думите „на висшите медицински училища“ се заменят с „на медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.

§ 54. В чл. 81 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Преценката за недостатъчност по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се извършва в зависимост от потребностите от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта.

(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 директорът на регионалната здравна инспекция определя и минимален брой часове, но не по-малко от 10 часа седмично, в които лекарите и лекарите по дентална медицина следва да работят в лечебните заведения по ал. 1, т. 1 и 3.“

§ 55. В раздел ІІІ на глава осма се създава чл. 81а:

„Чл. 81а. Работещите в лечебните заведения, за които е установено намалено работно време съгласно чл. 137 от Кодека на труда, могат да полагат труд на смени, като максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа независимо от продължителността на намаленото работно време.“

§ 56. В чл. 86, ал. 1 след думите „медико-социални грижи“ се добавя „центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“.

§ 57. В глава девета се създава чл. 89б:

„Чл. 89б. (1) В Министерството на здравеопазването се води публичен регистър на лечебните заведения, получили акредитационна оценка. В регистъра се вписват:

1. номерът и датата на заповедта за акредитация;

2. наименованието на акредитираното лечебно заведение;

3. информацията по чл. 89а, ал. 2 и 3.

(2) В регистъра по ал. 1 се обособява отделен раздел, в който по реда на подаване се вписват лицата, подали заявление за акредитация, и се описват броят и видът на приложените към заявлението документи. В този раздел се отбелязва и движението на преписката, образувана по заявлението.

(3) Условията и редът за водене на регистъра се определят с наредбата по чл. 87, ал. 1.“

§ 58. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „по здравни грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи“ се заменят с „на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“;

б) в т. 3 думите „и лица, завършили медицински колеж“ се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили „много добра“ или „отлична“ акредитационна оценка за дейностите по ал. 1, придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на акредитационната оценка. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) По реда на ал. 2 Министерският съвет може да отнеме правата на университетска болница/клиника или отделение преди изтичането на срока на акредитационната оценка на лечебното заведение/клиниката или отделението.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „болници“ се добавя „/клиники или отделения“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 59. Член 93 се изменя така:

„Чл. 93. Условията, редът и начинът на финансиране на обучението, както и критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения по чл. 91 и 92, се определят с наредби съответно по чл. 181 от Закона за здравето и по чл. 87, ал. 1.“

§ 60. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. основен ремонт или ремонт, свързан с преустройството на лечебното заведение;“.

2. В ал. 4, изречение първо думите „Предоставяните от бюджета“ се заменят с „Предоставяните от държавния или общинския бюджет“, а в изречение второ след думите „като държавата“ се добавя „и общините“ и думата „записва“ се заменя със „записват“.

3. В ал. 7 думите „Предоставяните от бюджета“ се заменят с „Предоставяните от държавния или общинския бюджет“, а в изречение второ след думите „като държавата“ се добавя „и общините“ и думата „записва“ се заменя със „записват“.

§ 61. В чл. 101 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „висшите медицински училища“ се заменят с „висшите училища“.

2. В ал. 3 думите „чл. 49, ал. 4“ се заменят с „чл. 49, ал. 5“.

3. В ал. 4 думите „висшите медицински училища“ се заменят с „висшите училища“.

§ 62. В чл. 116а думите „500 до 2000“ се заменят с „2000 до 5000“.

§ 63. Създават се чл. 116б и 116в:

„Чл. 116б. (1) Който наруши разпоредбите на този закон или нормативните актове по прилагането му при извършване на дейност в лечебно заведение по чл. 10, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.

(2) Лечебно заведение по чл. 10, което извършва дейност в нарушение на този закон или нормативните актове по прилагането му, се наказва с имуществена санкция в размер от 2500 до 5000 лв.

Чл. 116в. (1) Лечебно заведение, което извършва дейност в нарушение на разпоредбите на утвърдените здравноинформационни стандарти, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение – едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв.“

§ 64. В чл. 117 думите „чл. 115 – 116а“ се заменят с „чл. 115 – 116в“.

§ 65. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8 след думата „помощ“ се поставя запетая и думите „и неговият капацитет“ се заменят с „центъра за психично здраве, центъра за кожно-венерически заболявания и комплексния онкологичен център и техният капацитет“.

2. Точка 10 се изменя така:

„10. „Високотехнологични методи на диагностика и лечение“ са методите, определени като високотехнологични в методиката по чл. 29, ал. 6.“

3. Създава се т. 11:

„11. „Нови медицински дейности“ са медицински дейности по специалности, по които лечебното заведение не е извършвало дейност, както и медицински дейности по специалности, по които лечебното заведение извършва дейност, но се променя нейният обем (създава се нова структура по същата специалност или се повишава нивото на компетентност на съществуваща структура на лечебното заведение), включително високотехнологичните методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 66. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в глава четвърта се създава раздел Iа с чл. 125б – 125г:

„Раздел Iа

Интегрирани здравно-социални услуги

Чл. 125б. (1) Интегрираните здравно-социални услуги са дейности, чрез които медицински специалисти и специалистите в областта на социалните услуги предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение и осъществяват социална работа, включително в домашна среда, в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности.

(2) Услугите по ал. 1 могат да се предоставят от общините, от лечебните заведения и от лицата по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

(3) Общините и лицата по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане могат да предоставят услугите по ал. 1 след уведомяване по реда на чл. 36 на регионалната здравна инспекция, на територията на която се осъществяват услугите.

(4) Лечебните заведения могат да предоставят услугите по ал. 1 при спазване на условията на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане.

(5) Услугите по ал. 1 за деца се предоставят при спазване на изискванията на Закона за закрила на детето.

Чл. 125в. (1) Интегрираните здравно-социални услуги по чл. 125б, ал. 1 могат да се финансират от:

1. държавния бюджет;

2. общинските бюджети;

3. национални и международни програми;

4. лица по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане;

5. други източници.

(2) Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят срещу заплащане от лицата по чл. 125б, ал. 1.

(3) Интегрираните здравно-социални услуги, които се финансират от държавния бюджет и се предоставят без заплащане на лицата по чл. 125б, ал. 1, се определят с акт на Министерския съвет.

Чл. 125г. (1) Видът на услугите по чл. 125б, ал. 1, условията и редът за предоставянето им, критериите и стандартите за тяхното качество и редът за осъществяване на контрола по спазването им се уреждат с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

(2) Контролът относно спазването на критериите и стандартите за качество на услугите по чл. 125б, ал. 1 се осъществява съвместно от органите по чл. 31, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и регионалните здравни инспекции.“

§ 67. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 58 думите „лечебни заведения по“ се заменят с „лечебни заведения или техни обединения по“.

2. В чл. 59:

а) създава се ал. 1а:

„(1а) Договори по ал. 1 не могат да се сключват с нови лечебни заведения за болнична помощ или за нови медицински дейности, осъществявани от лечебни заведения за болнична помощ по чл. 37а, съответно по чл. 37б от Закона за лечебните заведения, за които комисията по чл. 32, ал. 1 от Закона за лечебните заведения е изразила отрицателно становище.“;

б) създава се ал. 14:

„(14) За заболявания, за които в основния пакет по чл. 45, ал. 2 е предвидено осигуряване на комплексно лечение (осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение), директорът на РЗОК сключва договори само с лечебни заведения или техни обединения, които са осигурили комплексното лечение на тези заболявания.“

§ 68. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон комисията по чл. 32, aл. 1 въз основа на извършения анализ по чл. 30, ал. 2 извършва преценка и изразява становище относно възможностите за осигуряване на комплексно лечение (осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) на пациента в съществуващите центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове.

(2) Комисията по ал. 1 уведомява за становището си министъра на здравеопазването, както и съответния управител на центъра за психично здраве, на центъра за кожно-венерически заболявания или на комплексния онкологичен център, или съответния собственик на центъра, които могат да предприемат съответните действия по реда на този закон за извършване на комплексно лечение на пациентите.

§ 69. (1) Лечебните заведения, които не отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 21 и 22а, се привеждат в съответствие с изискванията им, като вписват промяната в търговския регистър и подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.

(2) Държавни такси за вписване на промените по ал. 1 не се дължат.

§ 70. (1) Министърът на здравеопазването привежда съответните медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 в съответствие с изискванията за нива на компетентност по чл. 26в в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26в и подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в едномесечен срок от влизането в сила на съответния медицински стандарт по ал. 1.

(3) Държавни такси за вписване на промените по ал. 2 не се дължат.

§ 71. (1) Методиката по чл. 29, ал. 6 се утвърждава в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

(2) Областните здравни карти се изработват и Националната здравна карта се приема по реда на този закон в срок до два месеца от утвърждаване на методиката по ал. 1.

(3) В случай че при назначаването на комисиите за изработване на областните здравни карти не бъдат определени представители на общините по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация в 15-дневен срок от получаване на искане за определянето им, за представители на общините се смятат съответните кметове или оправомощени от тях лица.

§ 72. Параграф 24, т. 3 и § 67, т. 2 влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 9 септември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6127