Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Законо за допълнение на Закона за енергетиката
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Дата на приемане 25/06/2015
Брой/година Държавен вестник 48/2015

 


УКАЗ № 113

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за енергетиката, приет от ХLIIІ Народно събрание на 25 юни 2015 г.

Издаден в София на 26 юни 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17 и 35 от 2015 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 17 от 2015 г.) се създава § 47а:

„§ 47а. (1) Ценовият/регулаторният период, който приключва на 30 юни 2015 г. за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, може да се удължи със срок до един месец, считано от датата на изтичане на периода.

(2) В случай на удължаване на срока по ал. 1 комисията се произнася по заявленията за утвърждаване на цени, подадени от енергийните предприятия до влизането в сила на този закон. При необходимост се провежда открито заседание или обществено обсъждане в срокове, определени от комисията.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 30 юни 2015 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 юни 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4324