Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Дата на приемане 23/06/2016
Брой/година Държавен вестник 52/2016

 


УКАЗ № 225

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от ХLIІI Народно събрание на 23 юни 2016 г.

Издаден в София на 1 юли 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 16 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „както и извършват други дейности, определени в този закон“.

2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:

„(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1 в рамките на утвърдената численост на общинската администрация се създават звена в плановите икономически райони, определени в Закона за регионалното развитие:

1. за Югозападен район – Столична община;

2. за Южен централен район – Община Пловдив;

3. за Югоизточен район – Община Бургас;

4. за Североизточен район – Община Варна;

5. за Северен централен район – Община Велико Търново;

6. за Северозападен район – Община Плевен.

(4) Звената по ал. 3 се състоят от най-малко три лица, които отговарят на изискванията на чл. 164, ал. 1 и 2.

(5) Звената по ал. 3 могат да издават писмени становища по чл. 84, ал. 2, т. 2 за недвижими културни ценности, които не са категории „световно“ и „национално“ значение, намиращи се в общините от съответния планов икономически район.

(6) Звената по ал. 3 работят под методическото ръководство на НИНКН, чийто представител участва в подбора на специалистите по опазване на недвижими културни ценности, които работят в тях.“

§ 2. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думата „комплексни“ се заменя със „заключителни“.

2. В т. 6 след думите „културни ценности“ се добавя „включително в електронен вид, по ред, определен в наредбата по чл. 50, ал. 2“ и след думите „архивен фонд“ се добавя „включително в електронен вид“.

§ 3. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1, буква „б“ след думата „конструкции“ се добавя „както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура, включително“, а думите „на техническата инфраструктура“ се заличават;

б) в т. 2, буква „а“ след думите „част „конструкции“ се добавя „както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура, включително“, а думите „на техническата инфраструктура“ се заличават;

в) в т. 3 след думите „част „конструкции“ се добавя „както и проектите на транспортната и техническата инфраструктура, включително“, а думите „на техническата инфраструктура“ се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Въвеждането в експлоатация на строежи по ал. 1, т. 1, извън случаите по чл. 83а, ал. 2, се извършва след положително становище на министъра на културата или на оправомощени от него длъжностни лица, а екзекутивната документация по смисъла на Закона за устройство на територията се съгласува по реда на чл. 84, ал. 1 и 2.“

4. В ал. 5 думите „премахване изцяло или частично“ се заличават.

§ 4. В чл. 83а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „и ремонти на покриви“.

2. В т. 2 думите „в интериор“ се заличават.

3. Точка 3 се отменя.

§ 5. Член 84 се изменя така:

„Чл. 84. (1) Съгласуването по този раздел се извършва с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали в срок до 4 месеца от датата на постъпване на съответната документация в НИНКН или в общината, определена по чл. 17, ал. 3. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се внасят:

1. за недвижими културни ценности с категории „световно значение“ и „национално значение“ в техните граници и охранителни зони – в НИНКН;

2. за недвижими културни ценности с категории „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ в техните граници и охранителни зони – в съответното звено по чл. 17, ал. 3.

(2) Съгласуването по ал. 1 на инвестиционните проекти и исканията за намеси по чл. 83 се извършва от министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица за:

1. единични и групови недвижими културни ценности с категории „световно значение“ и „национално значение“ в техните граници и охранителни зони – след писмено становище на НИНКН;

2. единични и групови недвижими културни ценности с категории „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ – след писмено становище на съответното общинско звено по чл. 17, ал. 3.

(3) В случаите по ал. 2, когато единични недвижими културни ценности с категории „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“ попадат в границите и охранителните зони на групови недвижими културни ценности с категории „световно значение“ и „национално значение“, съгласуването по ал. 2, т. 2 се извършва след писмено становище на НИНКН.

(4) Проектите за планове за опазване и управление, плановите задания, пилотните проекти и други по недвижимото културно наследство, изготвени от НИНКН, се съгласуват по реда на ал. 1 и 2 след становище от Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2.

(5) За извършване на съгласуването по ал. 2 и 3 се подава заявление до министъра на културата чрез директора на НИНКН, съответно чрез ръководителя на звеното по чл. 17, ал. 3 по образец, утвърден от министъра на културата. Един екземпляр от документацията се предоставя на НИНКН за попълване на архивния фонд.

(6) Директорът на НИНКН, съответно в случаите по ал. 2, т. 2 – ръководителят на звеното по чл. 17, ал. 3, се произнася с писмено становище в двумесечен срок от датата на постъпване на заявлението.

(7) Писмените становища по ал. 6 се изпращат на министъра на културата не по-късно от три дни след изтичане на срока по ал. 6 за изготвянето им.

(8) Отказът за съгласуване на инвестиционните проекти и на исканията за намеси по чл. 83 се мотивира писмено.

(9) Отказът по ал. 8 може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(10) За изготвяне на писмените становища по ал. 2 от НИНКН, съответно от общината по чл. 17, ал. 3 се събират такси в размер, определен с тарифата по чл. 19, ал. 2 и в съответната наредба по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.“

§ 6. В чл. 169, ал. 2 накрая се добавя „удостоверено с подпис върху графичните материали“.

§ 7. В чл. 197, ал. 3 числото „2“ се заличава.

§ 8. В чл. 200а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Който не изпълни задължението си по по чл. 71, ал. 2 в определения срок, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.“

§ 9. Създават се чл. 200г и 200д:

„Чл. 200г. (1) Длъжностно лице, което не изпълни в законоустановения срок задълженията си по чл. 84, ал. 6, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв.

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 200д. Който реализира инвестиционни проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното преместване или премахване без съгласуване с министъра на културата въз основа на решение на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства по чл. 14, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. (1) Звената по чл. 17, ал. 3 се създават в срок до една година от влизането в сила на този закон.

(2) До създаването на съответното общинско звено по чл. 17, ал. 3 заявленията за съгласуване по чл. 84, ал. 2 се подават и съгласуването се извършва по досегашния ред, като становищата се изготвят от НИНКН.

(3) Подадените до влизането в сила на този закон заявления за съгласуване по глава пета, раздел V се разглеждат и довършват по досегашния ред.

(4) За декларирани и обявени по реда на § 10 и 12 от преходните и заключителните разпоредби недвижими паметници на културата, които са без определена категория до влизане в сила на този закон, дейностите по чл. 83 и съгласуването се извършват по досегашния ред.

§ 11. Актуализацията на регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 6, създаването и поддържането на специализирана карта и регистри по чл. 19, ал. 1, т. 7 се финансират целево от държавния бюджет, в съответствие със стратегията за електронно управление, по годишни програми, одобрени с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

§ 12. Дейностите по чл. 19, ал. 1, т. 6, свързани с актуализацията и воденето на публичния регистър на недвижимите културни ценности и на националния документален архивен фонд в електронен вид, се изпълняват в срок до две години от влизането в сила на този закон.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 23 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5160