Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците
Дата на приемане 11/12/2015
Брой/година Държавен вестник 101/2015

 


УКАЗ № 279

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, приет от ХLIІI Народно събрание на 11 декември 2015 г.

Издаден в София на 18 декември 2015 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 80 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 5 се отменя;

б) точка 13 се изменя така:

„13. идва от сигурна държава по произход;“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Производството за предоставяне на международна закрила не се образува, а образуваното се прекратява, когато чужденецът:

1. има предоставена международна закрила в друга държава – членка на Европейския съюз;

2. има предоставен статут на бежанец в трета държава или друга ефективна закрила, която включва спазване на принципа на забрана за връщане и от която все още се ползва, при условие че ще бъде приет в тази държава;

3. идва от трета сигурна държава, при условие че ще бъде приет в нея;

4. е подал последваща молба, в която не се позовава на никакви нови обстоятелства от съществено значение за личното му положение или относно държавата му по произход;

5. има открито производство по молба за предоставяне на убежище или предоставено убежище в Република България.“

§ 2. В чл. 23 се създава ал. 3:

„(3) На организациите по ал. 1 и на лицата, предоставящи правна помощ на чужденци, търсещи международна закрила, се осигурява ефективен достъп до чужденците, които се намират на граничните контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитните зони.“

§ 3. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Правата по ал. 1, т. 3 и 4 не се предоставят на чужденец, който не принадлежи към уязвима група и подаде последваща молба за предоставяне на международна закрила.“

2. Създава се нова ал. 8:

„(8) Правата по ал. 1, т. 3, 4 и 5 не се предоставят на чужденец, когато производството по молбата му за международна закрила е спряно по реда на чл. 14. При възобновяване на производството по реда на чл. 77, ал. 2 здравноосигурителните права на чужденеца се считат за непрекъснати.“

3. Досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 9, 10 и 11.

4. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „чл. 13, ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 13, ал. 2, т. 4“.

§ 4. Създава се чл. 29а:

„Чл. 29а. Чужденецът или неговият представител има право да подаде молба за достъп до събраната информация, въз основа на която ще бъде взето решение, освен в случаите, когато:

1. разкриването на информацията или на нейните източници би могло да застраши националната сигурност, сигурността на организациите или на лицата, които предоставят информацията, или на лицето, за което се отнася, или

2. това би попречило на разглеждането на молба за международна закрила, или

3. това би попречило на международните отношения на държавите членки.“

§ 5. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 4 думите „транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове“ се заменят с „транзитните и регистрационно-приемателните центрове“.

2. В т. 5 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.

§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точки 2 и 3 се отменят;

б) в т. 4 думите „производство по общия ред за предоставяне на международна закрила“ се заменят с „производство по разглеждане на молбата за международна закрила“.

2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 4“.

§ 7. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 1 думите „ускорено производство за чужденци, търсещи закрила; при необходимост се провежда и производство за предоставяне на международна закрила на чужденци“ се заменят с „производство за предоставяне на международна закрила“.

2. В ал. 3 думите „транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове“ се заменят с „транзитните и регистрационно-приемателните центрове“.

§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 10 думите „ускорено производство по реда на глава шеста, раздел II“ се заменят с „ускорена процедура в производство по общия ред“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 9. В чл. 51 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове“ се заменят с „Транзитните и регистрационно-приемателните центрове“.

2. В ал. 2 думите „ал. 7 – 11“ се заменят с „ал. 7 – 10“.

§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 накрая се добавя „която извършва регистрацията по чл. 61, ал. 2 не по-късно от 6 работни дни от първоначалното подаване на молбата“.

2. Създават се нови ал. 5 и 6:

„(5) На чужденеца, заявил желание да кандидатства за международна закрила, се дават указания относно реда за подаване на молбата.

(6) При наличие на признаци, че чужденец, задържан в места за задържане, специални домове за временно настаняване на чужденци или намиращ се на гранични контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитните зони, може да пожелае да подаде молба за международна закрила, му се предоставя информация относно възможността да направи това. За тази цел се осигурява превод за улесняване на достъпа до процедурата.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „относно реда за подаване на молбата“ се заличават.

5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „чл. 68“ се заменят с „чл. 70“.

§ 11. В чл. 61 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Регистрацията се извършва не по-късно от три работни дни след подаването на молбата, освен ако се прилага срокът по чл. 58, ал. 4.“

2. В ал. 3 накрая се добавя „след предварителното съгласие на чужденеца или на неговия представител“.

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) При разглеждане на молбите по преценка на интервюиращия орган може да бъде поискано становището на експерт по определени въпроси, свързани с медицински, психологични, културни или религиозни аспекти, с децата или пола.

(6) Интервюиращият орган може да поиска да бъде извършен медицински преглед на чужденеца с негово съгласие във връзка със следи, които може да са от минало преследване или тежки посегателства. Отказът на чужденеца от провеждане на медицински преглед не е пречка за вземане на решение. Медицинският преглед може да се проведе и по инициатива на чужденеца и за негова сметка.“

§ 12. В чл. 63а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 се създава изречение второ: „В случай на съмнение интервюиращият орган се консултира с лекар, за да установи дали състоянието, заради което чужденецът не може да бъде разпитан, е временно, или с траен характер.“

2. В ал. 8 се създава изречение второ: „Чужденецът може да прави коментар по протокола и да предостави разяснения по отношение на грешки в превода или неточности, отразени в протокола.“

3. В ал. 9 се създава изречение трето: „Отказът не е пречка за вземане на решение по молбата за международна закрила.“

4. Алинея 10 се изменя така:

„(10) По време на интервюто може да присъстват законният представител или адвокат, с право да излагат съображения в края на интервюто. Законният представител на непридружения малолетен или непълнолетен чужденец има право и да задава въпроси, допуснати от интервюиращия орган.“

5. Създават се ал. 11 и 12:

„(11) Интервю може да не се провежда в случаите, когато ще бъде взето положително решение за предоставяне на международна закрила по чл. 8, ал. 9 и чл. 10.

(12) Отсъствието на интервю в съответствие с настоящия член не е пречка за вземане на решение по молбата за международна закрила.“

§ 13. Създава се чл. 63б:

„Чл. 63б. (1) Интервю се провежда при условия, които гарантират нужната поверителност.

(2) По преценка на интервюиращия орган при провеждането на интервю с чужденец, търсещ закрила, може да присъства член на семейството му.“

§ 14. В чл. 67а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Производството по този раздел се провежда в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ, L 180/31 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 604/2013“, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1560/2003“,  Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна  за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ, L 39/1 от 8 февруари 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014“, и Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ, L 180/1 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 603/2013“.“

2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. с решение на интервюиращия орган при наличие на данни за компетентност за разглеждане на молбата за международна закрила от друга държава – членка на Европейския съюз;“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Чужденецът се информира за образуваното производство и за последиците от това.“

§ 15. В чл. 67б се създава ал. 3:

„(3) С образуването на производство по този раздел сроковете по чл. 70, ал. 1 и чл. 75 спират да текат до определяне на компетентната държава – членка на Европейския съюз, за разглеждане на молбата за международна закрила.“

§ 16. В чл. 67в т. 1 и 2 се изменят така:

„1. прекратява производството за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила, и продължава производството за предоставяне на международна закрила;

2. прекратява производството за предоставяне на международна закрила и разрешава прехвърлянето на чужденеца в компетентната държава.“

§ 17. В глава шеста наименованието на раздел II се изменя така: „Производство по общия ред“.

§ 18. В чл. 68 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Производство по общия ред се образува:

1. с регистрирането на чужденеца по подадена от него молба за международна закрила;

2. за чужденец, подал молба за международна закрила при действието на временната закрила – с регистрирането на чужденеца след прекратяването или отнемането на временната закрила.

(2) Когато Република България е определена като компетентна или е приела обратно чужденец съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013, Регламент (ЕО) № 1560/2003 и Регламент (ЕС) № 118/2014, производството по този раздел се образува с регистрирането на чужденеца в Държавната агенция за бежанците след неговото предаване.“

2. Алинея 3 се отменя.

§ 19. В чл. 70 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При наличие на основания по чл. 13, ал. 1 в срок до 10 работни дни от регистрацията на чужденеца интервюиращият орган може да приложи ускорена процедура в производството по общия ред, като вземе решение за отхвърляне на молбата като явно неоснователна.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите „тридневният срок“ се заменят със „срокът по ал. 1“.

4. В ал. 6 думите „този раздел“ се заменят с „по ал. 1“.

§ 20. В чл. 71, ал. 1 и 2 думите „Ускореното производство не се прилага“ се заменят с „Ускорена процедура не се провежда“.

§ 21. В глава шеста наименованието „Раздел III Производство по общия ред“ се заличава.

§ 22. Член 72 се отменя.

§ 23. В чл. 73 изречение първо се изменя така: „Молбите за предоставяне на международна закрила се разглеждат от Държавната агенция за бежанците индивидуално, обективно и безпристрастно, като първо се извършва преценка за предоставяне на статут на бежанец.“

§ 24. Член 74 се изменя така:

„Чл. 74. В срок до 4 месеца от образуването на производството по общия ред интервюиращият орган обективно и безпристрастно изготвя становище, което заедно с личното дело представя на председателя на Държавната агенция за бежанците за вземане на решение.“

§ 25. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „три месеца“ се заменят с „6 месеца“.

2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Неявяването на интервю се взема предвид при произнасянето по молбата, освен ако чужденецът има обективни пречки за това.“

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Председателят на Държавната агенция за бежанците може да продължи срока по ал. 1 с още 9 месеца, като чужденецът се уведомява за това лично или със съобщение с обратна разписка, в следните случаи:

1. при сложни фактически и/или материалноправни въпроси;

2. когато голям брой чужденци едновременно потърсят международна закрила, което затруднява вземането на решение в срока по ал. 1.“

4. Създава се нова ал. 5:

„(5) Максималният срок за произнасяне по молбата за международна закрила е 21 месеца от датата на подаването й.“

§ 26. В чл. 76, ал. 1, изречение първо след думите „чужденеца, търсещ международна закрила“ се добавя „или на неговия законен представител или адвокат“.

§ 27. В глава шеста след чл. 76 се създава нов раздел ІІІ с чл. 76а – 76в:

„Раздел ІІІ

Процедура по предварително разглеждане на последваща молба за международна закрила

Чл. 76а. Преди да се пристъпи към разглеждането по същество на последваща молба за международна закрила, се преценява нейната допустимост съгласно чл. 13, ал. 2, т. 4.

Чл. 76б. (1) В срок до 14 дни от подаването на последващата молба за международна закрила интервюиращият орган единствено въз основа на писмени доказателства, представени от чужденеца, без да се провежда лично интервю, взема решение, с което:

1. допуска последващата молба до производство за предоставяне на международна закрила;

2. не допуска последващата молба до производство за предоставяне на международна закрила.

(2) За молби, подадени по реда на чл. 58, ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от получаването на молбата в Държавната агенция за бежанците.

(3) Ако в срока по ал. 1 не бъде взето решение, последващата молба за международна закрила се смята за допусната до производство за предоставяне на международна закрила.

(4) Решенията по ал. 1 се връчват по реда на чл. 76.

(5) На чужденец, подал последваща молба за международна закрила, се извършва регистрация в срок до три работни дни от допускането на молбата му до производство за предоставяне на международна закрила.

Чл. 76в. (1) При провеждане на процедурата по този раздел чужденците се ползват от правата по чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 1, т. 8, чл. 29а и чл. 58, ал. 7.

(2) При провеждане на процедурата по този раздел не се предоставят правата по чл. 29, ал. 1, т. 1 на чужденец, когато:

1. подава първа последваща молба за международна закрила единствено с цел да забави или да затрудни изпълнението на приложената му принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“, „принудително отвеждане до границата на Република България“ или „експулсиране“, или

2. подава поредна последваща молба за международна закрила, а предходната му последваща молба е счетена за недопустима по реда на чл. 76б, ал. 1, т. 2 или е разгледана по същество, и за когото връщането в държавата му по произход или в трета сигурна държава няма да доведе до застрашаване на неговия живот или на свободата му на основание раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група или излагане на опасност от изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

(3) Правата по чл. 29, ал. 1, т. 3 – 7 не се предоставят на чужденец, който е в процедура по предварително разглеждане на последваща молба за международна закрила.“

§ 28. В чл. 77 се създава ал. 4:

„(4) Председателят на Държавната агенция за бежанците взема решение производството, прекратено на основание чл. 15, ал. 1, т. 7, да се възобнови, ако преди изтичането на 6 месеца от прекратяването чужденецът се яви и посочи обективни причини за промяна на адреса или обективни пречки за неявяване или несъдействие на длъжностните лица. Производството, прекратено на основание чл. 15, ал. 1, т. 7, се възобновява за разглеждане на молбата по същество в случаите на обратно приемане по правилата на глава шеста, раздел Іа. Производството може да бъде възобновено само веднъж.“

§ 29. В чл. 84 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Решенията по глава шеста, раздел Iа и чл. 76б, ал. 1, т. 2 могат да се обжалват в 7-дневен срок от връчването им пред Административния съд – град София, чрез органа, издал решението.“

2. В ал. 2, изречение първо след думите „чл. 70, ал. 1“ запетаята и думите „т. 1 и 2“ се заличават.

3. В ал. 4, изречение второ след думите „чл. 70, ал. 1“ запетаята и думите „т. 1 и 2“ се заличават.

§ 30. В чл. 85 ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато съдът отмени обжалваното решение по чл. 70, ал. 1 и върне делото със задължителни указания за ново решаване по ускорена процедура в производство по общия ред, интервюиращият орган постановява ново решение в срок до 10 работни дни от получаването на съдебното решение.“

§ 31. Създава се нов чл. 86:

„Чл. 86. Решенията по чл. 14, чл. 67а, ал. 2, т. 1, чл. 75, ал. 1, т. 1 и 3, чл. 76б, ал. 1, т. 1 и чл. 78, ал. 2 не подлежат на обжалване.“

§ 32. Членове 96 и 97 се отменят.

§ 33. В чл. 98 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Председателят на Държавната агенция за бежанците съгласувано с министъра на външните работи може при необходимост да внася за приемане от Министерския съвет национални списъци на сигурни държави по произход и на трети сигурни държави.

(2) При приемането на списъците Министерският съвет, позовавайки се на източници на информация от други държави – членки на Европейския съюз, от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, Съвета на Европа и други международни организации, отчита степента, в която държавата предлага защита срещу преследване и нечовешко или унизително отнасяне, чрез:

1. съответните законови и подзаконови разпоредби, приети в тази област, и начина, по който те се прилагат;

2. спазването на правата и свободите, гарантирани в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм., бр. 137 от 1998 г. и бр. 38 от 2010 г.), или в Международния пакт за граждански и политически права, съставен в Ню Йорк на 19 декември 1966 г. (ратифициран с указ – ДВ, бр. 60 от 1970 г.) (ДВ, бр. 43 от 1976 г.), или в Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември 1984 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 80 от 1986 г.) (обн., ДВ, бр. 42 от 1988 г.; изм., бр. 19 от 1995 г.);

3. спазването на принципа на забрана за връщане в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.;

4. съществуването на система от ефективни средства за защита срещу нарушенията на тези права и свободи.“

§ 34. Член 99 се изменя така:

„Чл. 99. Чужденец, подал молба за международна закрила, може да оборва презумпцията за сигурност на държавата, включена в списъка по чл. 98.“

§ 35. В § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби буква „в“ се изменя така:

„в) не е изложен на опасност от преследване или тежко посегателство, като изтезание, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание;“.

Допълнителна разпоредба

§ 36. Този закон въвежда изискванията на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ, L 180/60 от 29 юни 2013 г.).

Преходна разпоредба

§ 37. Започнатите до влизането в сила на този закон производства се довършват по досегашния ред.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 11 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

8174