Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси
Дата на приемане 08/10/2015
Брой/година Държавен вестник 81/2015

 


УКАЗ № 191

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси, приет от ХLІІI Народно събрание на 8 октомври 2015 г.

Издаден в София на 13 октомври 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси, подписано по кореспондентски път на 20 май 2015 г. в София и на 11 юни 2015 г. в Сейнт Питър Порт.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6680