Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Дата на приемане 17/12/2015
Брой/година Държавен вестник 102/2015

 


УКАЗ № 284

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, приет от ХLIIІ Народно събрание на 17 декември 2015 г.

Издаден в София на 23 декември 2015 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:

„(1) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от:

1. физически лица, юридически лица и еднолични търговци – за кораби с дължина до 10 метра;

2. юридически лица и еднолични търгов­ци – за кораби с дължина 10 и повече метра.“

§ 2. В чл. 18б, ал. 1 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

§ 3. В чл. 19 се създават ал. 10 и 11:

„(10) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра се освобождават от задължението за водене на риболовен дневник въз основа на влязъл в сила план за статистически извадки в съответствие с правото на Европейския съюз.

(11) Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра вписват в декларация, неразделна част от плана по ал. 10, данните за улова/разтоварванията за предходния месец по видове и количества. Декларацията се предава в ИАРА до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.“

§ 4. В чл. 57, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.

§ 5. В чл. 58б думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.

§ 6. В чл. 59 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.

§ 7. В чл. 61, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице“ се заменят с „На лице“, а думите „наказва с“ се заменят с „налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно“.

§ 8. Създава се чл. 61а:

„Чл. 61а. На лице, което наруши изискванията на чл. 19, ал. 11, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.“

§ 9. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 107 от 2014 г.) в § 119, ал. 1 след думата „риболов“ се добавя „с кораб с дължина 10 и повече метра“.

Преходна разпоредба

§ 10. (1) До влизането в сила на плана за статистически извадки по чл. 19, ал. 10 капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра предават в ИАРА попълнените декларации за произход по чл. 20 до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

(2) На лице, което не представи декларация за произход в нарушение на ал. 1, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.

(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят и наказателните постановления се издават по реда на чл. 91.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 17 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

8306