Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните
Дата на приемане 21/12/2016
Брой/година Държавен вестник 105/2016

 


УКАЗ № 443

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, приет от ХLІІI Народно събрание на 21 декември 2016 г.

Издаден в София на 23 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; изм., бр. 49 от 2000 г., бр. 40 и 57 от 2007 г. и бр. 98 от 2011 г.)

§ 1. В наименованието на закона накрая се добавя „на Република България“.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3:

„3. диспансерен отчет от общопрактикуващи лекари и специалисти, както и регулярни медицински прегледи;“.

2. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:

„4. лечение един път годишно, но не повече от 14 дни, в лечебните заведения на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен институт и на общините. Ако ветеранът има нужда по преценка на лекар от придружител, средствата за престоя им са за сметка на държавния бюджет;“.

3. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея изречение второ се изменя така: „Ако ветеранът ползва придружител при пътуване, разходите за стойността на билетите са за сметка на държавния бюджет.“

4. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея изречение трето се изменя така: „Ако ветеранът ползва придружител при пътуване, разходите за стойността на билетите са за сметка на държавния бюджет.“

5. Досегашната т. 6 става т. 7.

6. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея се създава изречение второ: „Същото право имат и техните съпруги (съпрузи).“

§ 3. В чл. 7, ал. 1 след думата „наследниците“ се добавя „или тези, които са погребали починалия ветеран“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10449