Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Дата на приемане 25/01/2017
Брой/година Държавен вестник 13/2017

 


УКАЗ № 69

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, приет от 43-то Народно събрание на 25 януари 2017 г.

Издаден в София на 2 февруари 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Мария Павлова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия  (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 71 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „граждани, заемащи публични длъжности или извършващи публични дейности, към органите по ал. 1“ се заменят с „граждани към органите по ал. 1 за лицата по чл. 26, ал. 1“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и обществените посредници на общините и техните заместници“;

б) в т. 7 след думата „съдиите“ се поставя запетая и се добавя „съдебните заседатели“;

в) в т. 9 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „членовете“ се поставя запетая и се добавя „главният секретар и директорите на дирекции“;

г) в т. 10 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „членовете“ се поставя запетая и се добавя „главният секретар и директорите на дирекции“;

д) създават се т. 10а и 10б:

„10а. председателят, заместник-председателите, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за финансов надзор;

10б. председателят, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за енергийно и водно регулиране;“

е) точка 18 се изменя така:

„18. кметовете, заместник-кметовете, сек­ретарите, главните архитекти на общини и на райони за градовете с районно деление, общинските съветници и кметските наместници;“

ж) в т. 20 след думата „централните“ се поставя запетая и се добавя „районните и общинските“.

2. В ал. 2:

а) в т. 3 след думите „заместник-деканите“ се поставя запетая и се добавя „председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания“;

б) в т. 7 след думите „Висшия контролен съвет“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии“;

в) в т. 8 след думата „националните“ се добавя „или лицензираните“;

г) в т. 9 след думите „еднолични фирми“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „еднолични търговци“ се добавя „и физически лица“;

д) в т. 14 накрая се добавя „както и назначаваните от Централната банка квестори“;

е) създава се т. 15:

„15. членовете на управителни и надзорни органи на държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала.“

§ 3. В чл. 5, ал. 1 се създава изречение трето: „Членовете на комисията упражняват правомощията си и след изтичане на техния мандат до избора на новите членове.“

§ 4. В чл. 9, т. 3 след думата кредити“ се поставя запетая и се добавя както и на физически лица, еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции“.

§ 5. В чл. 26, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и физически лица, еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции“.

2. Създава се т. 5:

„5. лица, които участват в процедура за заемане на публична длъжност по чл. 3, ал. 1“.

§ 6. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „а архивните документи от създадения централизиран архив се предават за ползване и съхранение на право­приемника на комисията, определен със закон“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

774