Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози
Дата на приемане 04/12/2015
Брой/година Държавен вестник 100/2015

 


УКАЗ № 270

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLІІI Народно събрание на 4 декември 2015 г.

Издаден в София на 16 декември 2015 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 60 и 81 от 2015 г.)

§ 1. В заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 81 от 2015 г.) в § 3 думите „един месец след обнародването му в „Държавен вестник“ се заменят с „от 1 април 2016 г.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 20 ноември 2015 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 4 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

7963