Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
Дата на приемане 20/07/2016
Брой/година Държавен вестник 60/2016

 


УКАЗ № 253

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, приет от ХLIIІ Народно събрание на 20 юли 2016 г.

Издаден в София на 26 юли 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г. и бр. 51 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Условията и редът за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“

§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 4 се изменя така:

„4. „Спешно повикване“ е сигнал, подаден при необходимост от спешна помощ чрез гласово повикване към ЕЕН 112 или чрез друг способ за хората със слухови или говорни увреждания.“

Заключителна разпоредба

§ 3. В срок до една година от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи осигурява достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6064