Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Дата на приемане 01/03/2016
Брой/година Държавен вестник 20/2016

 


УКАЗ № 53

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от ХLIІI Народно събрание на 1 март 2016 г.

Издаден в София на 11 март 2016 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г. и бр. 9, 61 и 101 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 10 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.

2. В ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.

3. В ал. 7 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“, думите „31 май“ се заменят с „31 март“, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.

4. Създава се нова ал. 8:

„(8) За плажовете по ал. 7 съответният областен управител може да предлага за одобрение на министъра на туризма схема за обезпечаване с водноспасителна дейност през съответния летен сезон.“

5. Досегашната ал. 8 става нова ал. 9 и в нея се създава изречение второ: „Не се предоставят на концесия или под наем морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението към този закон.“

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“;

б) създава се т. 7:

„7. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по сключени концесионни договори, съответно договори за наем на морските плажове.“

2. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.

§ 4. В чл. 8г се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.

2. В ал. 2 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“ и думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.

§ 5. В чл. 8д се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 14 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.

2. В ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.

§ 6. В чл. 8ж ал. 2 се изменя така:

„(2) Председател на конкурсната комисия е министърът на туризма или длъжностно лице от Министерството на туризма, а за заместник-председател и членове се включват представители на Министерството на туризма, Министерството на финансите, на специализираната администрация на Министерския съвет и на Министерството на вътрешните работи.“

§ 7. В чл. 8з се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 4 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.

2. В ал. 3 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.

3. В ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.

§ 8. В чл. 8и, ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.

§ 9. В чл. 8л, ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.

§ 10. В чл. 8н се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на туризма“.

2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.

§ 11. В чл. 8о се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 12. В глава втора „а“ се създава чл. 8п:

„Чл. 8п. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат Законът за концесиите и правилникът за прилагането му.“

§ 13. В чл. 10 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 9:

„9. къмпингуването и паркирането извън определените за това места.“

2. Създава се ал. 11:

„(11) На територията на морските плажове за природосъобразен туризъм се забраняват дейностите по ал. 4, т. 2, буква „б“ и т. 8.“

§ 14. В чл. 13, ал. 3 думите „селищните образувания с национално значение“ се заменят с „националните курорти“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.

§ 15. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 3 накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“;

б) в т. 5 накрая се добавя „включително и от морските плажове за природосъобразен туризъм“.

2. В ал. 4:

а) в т. 3 накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“;

б) в т. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“ и накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“.

§ 16. Наименованието на глава пета се изменя така: „Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби“.

§ 17. В глава пета се създава чл. 22е:

„Чл. 22е. (1) Министърът на туризма или оправомощени от него длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки в случаите на:

1. ограничаване на свободния и безплатен достъп до морски плаж;

2. ограничаване на зоната от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите и/или равностойния й достъп до морето;

3. надвишаване на допустимата площ на преместваемите обекти и/или на допълнителната търговска площ от площта на морския плаж.

(2) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на министъра на туризма или на оправомощени от него длъжностни лица.

(3) В заповедта по ал. 2 се определят видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.

(4) Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на незабавно изпълнение.

(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.“

§ 18. В чл. 25 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 4:

„4. длъжностни лица, определени от министъра на туризма – за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.“

2. В ал. 2 се създава т. 4:

„4. министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица – за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.“

§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 9:

„9. „Морски плаж за природосъобразен туризъм“ е морски плаж, включен в приложението към чл. 7, ал. 9, който с оглед на естествените природни дадености е необходимо да бъде съхранен чрез опазване на биологичното разнообразие и на екосистемите при разумно използване на природните ресурси и върху чиято територия не се извършва стопанска дейност.“

§ 20. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „и министъра на туризма“.

§ 21. Създава се приложение към чл. 7, ал. 9:

„Приложение към чл. 7, ал. 9

1. Морски плаж „Иракли“.

2. Морски плаж „Бяла – Карадере“.

3. Морски плаж „Корал“.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 22. (1) Устройствените правилници на Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството се привеждат в съответствие с този закон в срок до един месец от влизането му в сила.

(2) Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на Министерството на туризма и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., считано от влизането в сила на промените в устройствените правилници по ал. 1.

(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяващи функции по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, преминават към Министерството на туризма при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.

(4) Наличната към датата на влизането в сила на този закон информация и документация във връзка с морските плажове на територията на Република България, както и във връзка с предоставянето на концесии и отдаване под наем на морски плажове по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, включително в електронен вид, се предава от министъра на регионалното развитие и благоустройството на министъра на туризма в срок до един месец от влизането в сила на този закон, в т. ч.:

1. оригиналите на сключените договори за концесия и наем на морските плажове с всички приложения и допълнителни споразумения към тях, както и оригиналите, съдържащи се в досиетата на предоставените концесии и наеми;

2. преписките по заявления и открити процедури, свързани с предоставяне на концесии и договори за наем на морски плажове, които не са приключили;

3. контролните и архивните досиета на сключени концесионни договори и договори за наем на морски плажове.

(5) Концесионерите и наемателите по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем запазват правата и задълженията си при условията на сключените договори.

(6) Дължимите към датата на влизането в сила на този закон плащания се администрират от Министерството на туризма.

(7) Срокът на всички действащи концесионни договори и договори за наем, които изтичат до 30 септември 2016 г., се удължава при съгласие на концесионера или на наемателя до сключването на нов договор с концесионер или наемател, но не по-късно от 31 декември 2016 г.

(8) Контролът по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем се осъществява от министъра на туризма от момента на получаване на документите по ал. 4.

§ 23. (1) Образуваните, но неприключили до влизането в сила на този закон административни и съдебни производства, свързани с процедури по концесионирането или отдаването под наем на морски плажове, както и по изпълнението на задължения по сключени концесионни договори и договори за наем се довършват от министъра на туризма.

(2) Образуваните административнонаказателни производства за установени нарушения на разпоредбите на чл. 10, ал. 4, 6, 7 и 8, чл. 24 и 24а, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на туризма.

§ 24. Условията на търга за отдаване под наем на морски плаж по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за 2016 г. се публикуват най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове – най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

§ 25. В Закона за туризма (oбн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9, 14 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:

а) създават се нова т. 34 и т. 35:

„34. осъществява държавната политика в областта на концесиите на морски плажове;

35. организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са предоставени на концесия;“

б) досегашната т. 34 става т. 36 и се изменя така:

„36. прилага принудителни административни мерки, налага глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в този закон и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.“

2. В чл. 8, ал. 2 след думите „поддържането на туристическата инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „поддържането и управлението на морските плажове“.

§ 26. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 март 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

1724