Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения
Дата на приемане 01/02/2019
Брой/година Държавен вестник 13/2019

 


УКАЗ № 24

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, приет от 44-то Народно събрание на 1 февруари 2019 г.

Издаден в София на 6 февруари 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1 след думите „Министерския съвет“ се добавя „Министерството на здравеопазването“.

§ 2. В чл. 35, ал. 3, т. 1 думите „и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ се заменят с „центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и за другите лечебни заведения към Министерството на здравеопазването“.

§ 3. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо след думите „предложение на министъра на здравеопазването“ се добавя „с решение“, а изречение второ се заличава.

2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:

„(3) С решението по ал. 2 Министерският съвет одобрява и проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректора на съответното висше училище относно предоставяне управлението на държавното лечебно заведение.

(4) С договора по ал. 3 се уреждат:

1. правата и задълженията на висшето училище, свързани с управлението на лечебното заведение;

2. финансовите ангажименти на висшето училище към лечебното заведение;

3. изискванията за отчетност и прозрачност на действията и решенията на съвета на директорите на лечебното заведение и висшето училище;

4. гаранциите за добро управление на лечебното заведение от страна на висшето училище;

5. отговорността на висшето училище по отношение на финансовото състояние на лечебното заведение;

6. основанията за предсрочно прекратяване на предоставените права за управление на лечебното заведение от висшето училище.

(5) Продажбата на обособени части от лечебните заведения по ал. 2 се извършва след решение на Министерския съвет по мотивирано предложение на министъра на здравеопазването.“

3. Създава се ал. 6:

„(6) Извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи и отдаването под наем на дълготрайни материални активи на лечебното заведение по ал. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 105 след разрешение на министъра на здравеопазването.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 7“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 9.

§ 4. В чл. 65 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Министерския съвет“ се добавя „Министерството на здравеопазването“.

2. В ал. 4 след думите „Министерския съвет“ се добавя „Министерството на здравеопазването“.

§ 5. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на стойност по-голяма от 10 000 лв. и учредяването на вещни права върху недвижими имоти, собственост на държавно или общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество, както и на лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, се извършва след разрешение на едноличния собственик на капитала, съответно от Съвета на директорите на дружеството. За разпоредителни сделки с недвижими имоти на лечебните заведения се прилага Законът за приватизация и следприватизационен контрол.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Отдаването под наем на движими вещи, съставляващи дълготрайни материални активи, собственост на държавно или общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество, както и на лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, се извършва след разрешение на едноличния собственик на капитала, съответно от Съвета на директорите на дружеството, ако общата стойност на активите за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за наемните договори, сключени по реда на чл. 102, ал. 4.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.

§ 6. В чл. 106а, ал. 4 след думите „Министерския съвет“ се добавя „Министерството на здравеопазването“.

§ 7. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. (1) Министерският съвет в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон преобразува лечебното заведение, създадено по реда на чл. 5, ал. 1 с наименование „Болница „Лозенец“, в лечебно заведение – еднолично акционерно дружество с наименование „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“, чрез разпределяне в акции на имуществото на болница „Лозенец“, като за непаричните вноски на държавата не се прилагат разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон. Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва по реда на глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г. и бр. 70 от 2018 г.), а финансовите активи се оценяват по счетоводната им стойност. Правата на държавата като едноличен собственик на капитала на акционерното дружество се упражняват от министъра на здравеопазването.

(2) При преобразуването на болница „Лозенец“ в еднолично акционерно дружество движимото и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено за управление на лечебното заведение по ал. 1, което се преобразува, и включено в баланса му, преминава в собственост на дружеството с акта за преобразуване, освен ако в него е предвидено друго.

(3) До получаване на разрешение за лечебна дейност преобразуваното лечебно заведение по ал. 1 осъществява лечебна дейност в съответствие с Правилника за устройството и дейността на болница „Лозенец“, приет с Постановление № 147 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2000 г.; изм., бр. 74 и 108 от 2001 г., бр. 63 и 83 от 2005 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г., бр. 58 и 88 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 74 и 108 от 2013 г. и бр. 29 и 42 от 2016 г.).

(4) След получаване на разрешението по ал. 3 преобразуваното лечебно заведение по ал. 1 може да сключи договор с Националната здравноосигурителна каса за оказване на болнична медицинска помощ по реда на Закона за здравното осигуряване.

(5) Разпоредбите на чл. 37а и чл. 46, ал. 4 не се прилагат за преобразуваното лечебно заведение по ал. 1.

(6) Преобразуваното лечебно заведение по ал. 1 продължава да осъществява дейностите по обучение на студенти и специализанти въз основа на определената на болница „Лозенец“ до влизането в сила на този закон акредитационна оценка за определения в нея срок.

§ 9. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректорите на съответните висши училища, на които до влизането в сила на този закон е предоставено управлението на държавно лечебно заведение по реда на чл. 62.

§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 7, който влиза в сила от деня на вписването в търговския регистър на едноличното акционерно дружество по § 8, ал. 1.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 1 февруари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

808