Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Дата на приемане 24/01/2019
Брой/година Държавен вестник 12/2019

 


УКАЗ № 16

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.

Издаден в София на 29 януари 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), подписано на 10 декември 2018 г. в София и на 14 декември 2018 г. в Париж.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

653