Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
Дата на приемане 22/02/2019
Брой/година Държавен вестник 20/2019

 


УКАЗ № 41

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2019 г.

Издаден в София на 1 март 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г., бр. 19 и 58 от 2016 г., бр. 96 и 103 от 2017 г. и бр. 17 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „до обслужващите съоръжения и до услугите, предоставяни в тях“;

б) създава се т. 2а:

„2а. упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензията или разрешението, по време на срока на тяхната валидност;“

в) създават се нови т. 5 – 12:

„5. издава разрешения за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;

6. издава, подновява, изменя и отнема разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;

7. упражнява надзор за съответствието на съставните елементи на оперативна съвместимост със съществените изисквания, определени с наредбата по чл. 5, т. 2;

8. издава, подновява, изменя и отнема удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура или единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1;

9. издава, подновява, изменя и отнема сертификат на лица, отговорни за поддържане на превозните средства, и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1;

10. издава, подновява, изменя и отнема свидетелства за управление на локомотив съгласно Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 г. относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 13/1 от 19 януари 2010 г.);

11. извършва мониторинг на регулаторната рамка за безопасност, включително на системата от национални правила, и предприема необходимите мерки при неспазването й или предлага промени в нея;

12. упражнява надзор на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на безопасността;“

г) създава се т. 13:

„13. упражнява надзор на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи функции по поддържане, за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на поддръжката;“

д) досегашните т. 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 14, 15, 16, 17 и 18;

е) досегашната т. 10 става т. 19 и в нея след думите „железопътни услуги“ се поставя запетая и се добавя „както и на дейностите на управителите на железопътна инфраструктура по чл. 116, ал. 5“;

ж) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 20 и 21.

2. В ал. 2 думите „локомотивните машинисти“ се заменят със „свидетелствата за управление на локомотив“.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ води:

1. Национален регистър на превозните средства, който отговаря на общите спецификации за националните регистри на превозните средства, съгласно акт на Европейската комисия;

2. Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми;

3. Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) Функциите по ал. 1 не могат да се прехвърлят на управител на железопътната инфраструктура, железопътно предприятие или на орган, възлагащ обществени поръчки в железопътния транспорт.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 2. В глава първа се създава чл. 8б:

„Чл. 8б. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ сключва споразумение за сътрудничество с Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ, L 138/1 от 26 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/796“, във връзка с издаването на разрешения и сертификати по този закон.“

§ 3. В чл. 9, ал. 3 след думите „Националната компания „Железопътна инфраструктура“ е“ се добавя „основен“.

§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 – 7 са основни функции на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и не могат да се прехвърлят.

(3) Управителят на железопътната инфраструктура има организационна и управленска независимост по отношение на функциите по ал. 2.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.

3. Създава се ал. 6:

„(6) Национална компания „Железопътна инфраструктура“ няма право да предоставя заеми на железопътни предприятия. Железопътни предприятия нямат право да предоставят заеми на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.“

§ 5. В чл. 20 се създава ал. 3:

„(3) За лицата по ал. 2 се прилагат съответно изискванията по чл. 13, ал. 3 и 4.“

§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Национална компания „Железопътна инфраструктура“ си сътрудничи с основните управители на железопътна инфраструктура от другите държави – членки на Европейския съюз, като участва в мрежа на основните управители на железопътна инфраструктура. Дейността на мрежата се координира от Европейската комисия.“

§ 7. В чл. 25, ал. 5 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 4, 5 и 6“.

§ 8. В чл. 29, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 7 се изменя така:

„7. определя изискванията към кандидатите, условията и реда за издаване, подновяване, изменение или отнемане на удостоверение за безопасност на управители на железопътната инфраструктура и на единен сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност в Република България;“.

2. Създава се т. 7а:

„7а. определя изискванията към кандидатите, условията и реда за издаване, подновяване, изменение или отнемане на сертификат на лице, отговорно за поддържане на превозни средства, и на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства;“.

§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „превозвачи, които притежават сертификат за безопасност“ се заменят с „превозвачи по чл. 37, ал. 7, които притежават единен сертификат за безопасност“.

2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Железопътните превозвачи по ал. 1 имат право на достъп до железопътната инфраструктура и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия.“

3. Алинеи 3 – 6 се изменят така:

„(3) Железопътните превозвачи по ал. 1 имат право да извършват превоз на пътници между железопътни гари, разположени в държави – членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България.

(4) Заявителят на инфраструктурен капацитет по определен маршрут за извършване на превоз на пътници по ал. 3 уведомява за планираната услуга Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ не по-късно от 18 месеца преди влизането в сила на работното разписание, за което се отнася подаденото искане за капацитет. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява в срок до 10 дни всеки компетентен орган, който е възложил обществени услуги за железопътен превоз на пътници по този маршрут, както и всяко железопътно предприятие, изпълняващо договор за обществени услуги за железопътен превоз по маршрута на планираната услуга.

(5) Железопътно предприятие, което не притежава лицензия за извършване на товарни превози, има право на достъп до първата гара от железопътната инфраструктура, необходима за извършване на дейностите на дружества и предприятия по чл. 2, т. 3.

(6) Достъпът по ал. 5 се осъществява при наличие на единен сертификат за безопасност, договор за застраховка „Гражданска отговорност“ и договор с управителя на железопътната инфраструктура.“

§ 10. Създава се чл. 31а:

„Чл. 31а. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да ограничи правото на достъп за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическо равновесие на договора. Оценката на икономическото равновесие се извършва при условията и по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 г. за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с член 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 294/5 от 21 ноември 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795“.

(2) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ извършва обективен икономически анализ по критериите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1795, за да определи дали икономическото равновесие на договора е нарушено.

(3) Анализът по ал. 2 се извършва след направено искане до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, представено в срок до един месец след получаване на информацията относно планираната услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4.

(4) Искането по ал. 3 може да бъде направено от:

1. органа, възложил договора за обществена превозна услуга;

2. управителя на железопътната инфраструктура;

3. железопътния превозвач, изпълняващ договора за обществена превозна услуга.

(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да поиска допълнителна информация от подалия искането по ал. 3 в срок до един месец от неговото постъпване, като определя срок за предоставяне на тази информация. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ започва консултации с всички заинтересовани страни по ал. 4 в срок един месец от получаването на искането. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с мотивирано решение по искането, с което определя дали икономическото равновесие на договора за обществена превозна услуга е нарушено, в срок до 6 седмици от получаването на цялата необходима информация.

(6) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява всички заинтересовани страни за решението по ал. 5 и за условията, при които може да бъде поискано преразглеждането му.

(7) В срок до един месец след уведомяването за решението по ал. 5 може да бъде поискано преразглеждането му от:

1. органа, възложил договора за обществена превозна услуга;

2. управителя на железопътната инфраструктура;

3. железопътния превозвач, изпълняващ договора за обществена превозна услуга;

4. железопътния превозвач, който е поискал достъп по чл. 31, ал. 4.

(8) Въз основа на решението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с мотивирано решение относно планирана услуга за превоз на пътници по чл. 31, ал. 4.

(9) Решението по ал. 8 може да бъде обжалвано пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 11. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.

2. В ал. 3 накрая се добавя „и при промяна на действащото законодателство“.

§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“.

2. В ал. 3 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.

§ 13. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се отменя.

2. В ал. 8 след думите „за преразглеждане на“ се добавя „изпълнението на условията, при които е получена“ и след думата „лицензията“ се поставя запетая.

3. Създават се нови ал. 9 и 10:

„(9) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ разглежда заявлението по ал. 8 и приложенията към него и в срок до един месец от получаването му информира заявителя, че документацията е пълна, или изисква допълнителна информация. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде удължен с до две седмици, за което се уведомява заявителят.

(10) В случай че в заявлението по ал. 8 или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани непълноти или нередовности, на кандидата се определя срок 10 работни дни за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна информация.“

4. Създават се ал. 11 и 12:

„(11)След предоставяне на доклад от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ органът по ал. 1 се произнася с мотивирано решение по заявлението в най-кратък срок, но не повече от три месеца от датата на представяне на цялата документация и на съответната информация, включително на допълнително изисканите документи по ал. 10. Решението се съобщава на лицето, кандидатстващо за лицензия.

(12) Лицензия не се издава, когато не са спазени изискванията на чл. 38, не са предоставени необходимите документи, определени в наредбата по чл. 40, или при неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 10. Отказът да се издаде лицензия, както и отнемането на лицензията в случаите по чл. 42 подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

5. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 13 и 14.

§ 14. В чл. 38, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „търговец“ се поставя запетая и се добавя „установен в Република България“.

2. В т. 3 думите „електрически мотрисен влак (ЕМВ)“ се заменят с „мотрисен влак“.

§ 15. В чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „ж“ думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 10“.

§ 16. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 45, ал. 1“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В случаите, когато лицето по ал. 1 възлага изпълнението на част от функциите по поддръжка на друг изпълнител, за него се прилага система за доброволно сертифициране за изпълнение на функции по поддържане. Сертификатът на лице, което изпълнява функции по поддържане, се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ след подаване от изпълнителя на заявление в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Условията и редът за издаване на сертификат по чл. 46, ал. 1 и на сертификат по тази алинея се определят с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1.“

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Когато изпълнителят по чл. 45, ал. 5 не притежава сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане, лицето по чл. 45, ал. 1 прилага доказателства как се изпълняват всички изисквания по отношение на функциите, които решава да възложи на изпълнителя по чл. 45, ал. 5.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „заявлението“ се добавя „по ал. 1 и ал. 3“, а след думите „сертификата за поддържане на превозните средства“ се добавя „и сертификата за функции по поддържане“.

5. Създава се нова ал. 6:

„(6) При констатиране на непълноти и нередовности в заявлението по ал. 1 или ал. 3, или в приложените към тях документации Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на непълнотите и нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от 4 месеца.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

7. Създава се ал. 8:

„(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се произнася с решение по заявлението по ал. 1 или 3 не по-късно от четири месеца, след като кандидатът представи цялата необходима информация и документи, включително изисканите допълнително по ал. 6.“

8. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 9 и 10.

§ 17. В чл. 46б, т. 1, буква „в“ думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 10“.

§ 18. В чл. 50, ал. 1, т. 1 навсякъде думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.

§ 19. В чл. 67, ал. 1 се създава изречение второ: „При предоставяне на последователни железопътни услуги за превоз от един или няколко железопътни превозвача се издава директен билет.“

§ 20. В чл. 114, ал. 1 се създава изречение трето: „Разпорежданията на дежурния ръководител са задължителни за всички работници, свързани непосредствено с движението на влаковете в гарата.“

§ 21. В чл. 115а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „(железопътната инфраструктура и подвижният състав)“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „наредбата по чл. 5, т. 2“ се заменят с „делегирани актове на Европейската комисия“.

3. В ал. 5 след думите „лица за оценяване“ се добавя „(нотифицирани органи)“.

4. В ал. 6 след думите „лица за оценяване“ се добавя „(определени органи)“.

5. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Лице за оценяване по ал. 5 – нотифициран орган, може да бъде и определен орган за извършване на оценка по национални правила съгласно ал. 6, след като е получило разрешение по чл. 115б, ал. 2. В този случай целият процес на проверка – за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми или за пускане на пазара на превозни средства, може да се извърши от един орган за оценка на съответствието.“

§ 22. В чл. 115б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 се създава т. 10:

„10. отговаря на изискванията на ал. 4 и на наредбата по чл. 5, т. 2.“

2. Създават се нови ал. 5 – 8:

„(5) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието по ал. 1 или 2, подава писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, в което посочва дейностите и подсистемите, за извършването на чиято оценка се иска разрешение, както и дали ще ползва подизпълнители. Към заявлението се прилагат документите, определени в наредбата по чл. 5, т. 2. Документите по ал. 3, т. 7 и 8 и документ за акредитация по ал. 4, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, се получават по служебен път от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

(6) В срок до един месец от подаване на заявлението по ал. 5 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ уведомява заявителя, че документацията е пълна, или изисква допълнителна информация. При извънредни обстоятелства този срок може да бъде удължен с до две седмици, за което се уведомява заявителят.

(7) В случай че в заявлението по ал. 5 или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани нередовности или недостатъци, на кандидата се определя срок за отстраняването им или за предоставяне на допълнителна информация, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от срока по ал. 8. Когато се изисква предоставяне на допълнителни документи по ал. 4, срокът за предоставянето им не може да бъде по-кратък от срока за произнасяне на органа за акредитация.

(8) След получаването на доклад от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ органът по ал. 1 и 2 се произнася с мотивирано решение по заявлението в срок, не по-дълъг от 6 месеца след представяне на цялата документация и съответната информация, включително на допълнително изисканите по ал. 7. Решението се съобщава на лицето, кандидатстващо за лицензия.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 9.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „За издаване“ се заменят с „При подаване на заявление за издаване“.

5. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 11, 12 и 13.

§ 23. Член 115г се изменя така:

„Чл. 115г. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътната линия, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи железопътната система на територията на Република България, след подаване на заявление в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение за пускане на пазара на превозни средства и разрешение за типове превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България, след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.

(3) При констатиране на нередовности и непълноти в заявлението по ал. 1 или 2 или в приложената към него документация, в срок един месец от получаване на искането от заявителя Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от 4 месеца.

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ издава разрешение по ал. 1 или 2 или информира заявителя за решението си за отказ в срок до 4 месеца от получаване на пълната информация от заявителя, включително на допълнително изисканата информация по ал. 3. Условията и редът за издаване на разрешения по ал. 1 и 2 се определят с наредбата по чл. 5, т. 2.

(5) Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и разрешение за типове превозни средства, чиято област на употреба е в Република България и в една или повече държави – членки на Европейския съюз, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз след подаване на заявление чрез системата за обслужване на едно гише съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796. Разрешение за пускане на пазара на превозно средство и разрешение за типове превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, когато това е посочено в заявлението.

(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ отказва с мотивирано решение издаването на разрешение по ал. 1, отказва издаването на разрешение или отнема издадено разрешение по ал. 2. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз отказва издаването на разрешение или отнема разрешението по ал. 5.

(7) Решението на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ за отказ или за отнемане по ал. 6 може да бъде обжалвано от заявителя пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Решението на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за отказ или за отнемане по ал. 6 може да бъде обжалвано от заявителя пред Апелативния съвет, определен съгласно член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796.“

§ 24. В чл. 115д се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Регулаторната рамка за безопасност се състои от законодателството на Европейския съюз и от националното законодателство, с които се установяват изискванията за безопасност на железопътната система като цяло, прилагането на тези изисквания, както и взаимодействието между железопътните предприятия, управителите на инфраструктура и другите участници в националната железопътната система и в железопътната система на Европейския съюз.“

2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите „правила за безопасност и общоприложими изисквания към участниците“ се заменят с „регулаторната рамка за безопасност“.

3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Основните елементи на системата за управление на безопасността се определят с наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1.“

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 25. В чл. 115е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „издава“ се добавя „единен“, след думите „железопътните предприятия“ се поставя запетая, добавя се „които имат област на дейност в Република България“ и се поставя запетая, а думите „наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „наредбата по чл. 29, ал. 3, т. 1“.

2. В ал. 2 думата „сертификата“ се заменя с „единния сертификат“, а думите „на разрешение за въвеждане в експлоатация за съответните возила“ и запетаята след тях се заличават.

3. Създават се нови ал. 3 – 6:

„(3) Единният сертификат за безопасност на железопътни предприятия с област на дейност в Република България и в една или повече държави – членки на Европейския съюз, или по искане на заявителя – единният сертификат за безопасност на железопътно предприятие с област на дейност в Република България, се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз.

(4) Управителят на инфраструктурата подава заявление за издаване, подновяване или изменение на удостоверение за безопасност до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

(5) Железопътното предприятие подава заявление за издаване, подновяване или за изменение на единен сертификат за безопасност чрез системата за обслужване на едно гише, създадена съгласно член 12 от Регламент (ЕС) 2016/796.

(6) При констатиране на нередовности в заявлението по ал. 4 или 5 или в приложената към него документация Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изисква еднократно отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителна информация или документи, като определя срок, не по-кратък от 10 работни дни и не по-дълъг от 4 месеца.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Единният сертификат за безопасност се издава за срок до 5 години и се подновява след подаване на заявление от железопътното предприятие. Удостоверението за безопасност е валидно 5 години и се подновява след заявление от управителя на инфраструктурата.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:

„(8) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ следи за спазване на задължението на железопътните предприятия или на управителите на инфраструктура да използват система за управление на безопасността, като извършва дейности по надзор, които включват проверки на прилагането от страна на железопътните предприятия и на управителите на инфраструктура на системата за управление на безопасността.“

6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:

„(9) Единният сертификат за безопасност и удостоверението за безопасност се подновяват изцяло или частично при:

1. съществени промени в регулаторната рамка за безопасност;

2. съществена промяна на типа или обхвата на дейност на железопътното предприятие;

3. съществена промяна на инфраструктурата, сигнализацията или на енергийните подсистеми или на принципите на тяхната експлоатация и поддръжка.“

7. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея думите „молба за издаване на нов сертификат за безопасност или ново“ се заменят със „заявление за подновяване на единен сертификат за безопасност или на“, а думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.

8. Създават се ал. 11 и 12:

„(11) Единният сертификат за безопасност по ал. 1 е валиден без разширяване на областта на дейност и за железопътни предприятия, опериращи до гари в съседни държави – членки на Европейския съюз, със сходни характеристики на мрежата и сходни оперативни правила, когато тези гари са в близост до границата, и след съгласуване с компетентните национални органи по безопасността. Това съгласуване може да се извършва за всеки конкретен случай или да бъде направено в трансгранично споразумение между държавите членки или между националните органи по безопасността.

(12) Железопътен превозвач от трета държава извън Европейския съюз може да достигне до гранична гара на територията на Република България, без да притежава единен сертификат за безопасност, при условие на действащо трансгранично споразумение между Република България и съседната трета държава, гарантиращо подходящо ниво на безопасност.“

§ 26. В чл. 115ж се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ отказва с мотивирано решение издаването на единен сертификат за безопасност или на удостоверение за безопасност по чл. 115е, ал. 1. Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз отказва издаването на единен сертификат за безопасност.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Единният сертификат за безопасност или удостоверението за безопасност, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, се отнема с мотивирано решение, когато се установи, че притежателят на сертификат или на удостоверението не отговаря на условията за сертифициране. Единният сертификат за безопасност, издаден от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, се отнема по ред, определен в Регламент (ЕС) 2016/796.“

3. Създават се нови ал. 3 и 4 и ал. 5:

„(3) Ако по време на упражнявания надзор от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се установи сериозен риск за безопасността, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да приложи временни мерки за безопасност, включително да се разпореди за незабавно ограничаване или преустановяване на съответните железопътни превози или дейности, или да отнеме единния сертификат за безопасност или удостоверението за безопасност.

(4) Решението на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ по ал. 1 или 2 може да бъде обжалвано от заявителя пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Решението на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз по ал. 1 или 2 може да бъде обжалвано от заявителя пред Апелативния съвет, определен съгласно член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796.“

4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 27. Член 115з се отменя.

§ 28. В чл. 115л, ал. 1 думите „ал. 5, т. 5“ се заменят с „ал. 6“.

§ 29. В чл. 116, ал. 5 се създават т. 8 – 11:

„8. управлението на движението;

9. планирането на обновяването;

10. планираното или непланираното поддържане;

11. спазването на изискванията по този закон.“

§ 30. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 след думите „железопътните предприятия“ се поставя запетая и се добавя „обслужващите съоръжения“;

б) в т. 2 след думата „поддържането“ се поставя запетая и се добавя „обновяването, модернизирането“, след думите „превоза на пътници и товари“ се поставя запетая и се добавя „предоставянето на услуги в обслужващите съоръжения“ и накрая се поставя запетая и се добавя „или разследвания на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти, на линии от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3“;

в) в т. 3 след думите „железопътната инфраструктура“ се добавя „и обслужващите съоръжения“;

г) в т. 7 думите „доклада за фактическото състояние на железопътната инфраструктура“ се заменят с „референтния документ за железопътната мрежа“.

2. В ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

§ 31. Член 118а се отменя.

§ 32. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 750 лв. При системно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 1000 лв.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) В случаите по чл. 117, ал. 2, т. 2, когато не бъде предоставен исканият документ, на железопътното предприятие, управителя на инфраструктурата, строителното или ремонтното предприятие, извършващо дейности по поддържане, обновяване или модернизиране на инфраструктурата, оператора на обслужващото съоръжение или на собственика на линиите от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 33. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „150 до 500 лв.“ се заменят с „500 до 800 лв.“;

б) в т. 2 думите „самодвижещо се“ се заменят със „специализирано самоходно“;

в) създава се т. 3:

„3. длъжностно лице, което наруши реда за приемане и изпращане на влаковете, за извършване на маневра по главни и други приемно-отправни коловози, извън границите на гарата, или не прекрати маневра преди пристигане на превозно средство съгласно утвърдените норми в правилата за движение на влаковете и маневрената работа.“

2. В ал. 2 думите „от 200 до 750 лв.“ се заменят с „в размер на 1200 лв.“.

§ 34. В чл. 126, ал. 1 т. 1 се отменя.

§ 35. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 150 лв. При системно нарушение по ал. 1 глобата е в размер 200 лв.“

§ 36. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и 2 навсякъде думата „сертификат“ се заменя с „единен сертификат“.

2. В ал. 3 след думата „глоба“ се добавя „в размер 500 лв.“, а думите „или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.“ се заличават и се създава изречение второ: „На юридическо лице, което чрез действия на свои служители наруши или не спази разпоредба на издадените въз основа на този закон наредби или други нормативни актове, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.“

3. В ал. 4 числото „500“ се заменя с „200“.

4. В ал. 5 числото „1000“ се заменя с „30 000“.

§ 37. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 числото „30 000“ се заменя с „10 000“.

2. В ал. 3 числото „5000“ се заменя с „1000“.

3. Създава се ал. 5:

„(5) При повторно нарушение по ал. 1 – 4 се налага глоба или имуществена санкция в размер, завишен спрямо наложената първоначално санкция с 50 на сто от максималния размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба.“

§ 38. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Наказва се с глоба от 20 до 50 лв. лице, което замърсява приемното здание на гара или спирка, пероните, железопътните коловози, линии и съоръжения в гара или междугарие или преминава през железопътни линии или железопътни съоръжения в гара или междугарие или през гаровите коловози и стрелки извън зоната, определена за преминаване, без специално разрешение за това.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 75 лв. При системно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 100 лв.“

§ 39. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „20“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер, завишен с 50 на сто от максималния размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба. При системно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в двоен размер, определен по максималния размер на съответната административнонаказателна разпоредба.“

§ 40. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „моторно“ се заменя с „пътно“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Наказва се с глоба от 50 до 100 лв. водач на животни, който преминава заедно с животните или допусне преминаване на животните през железопътната линия извън определените за това места.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер, завишен с 50 на сто от максималния размер, посочен в съответната административнонаказателна разпоредба. При системно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в двоен размер, определен по максималния размер на съответната административнонаказателна разпоредба.“

§ 41. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „въвежда“ се заменя с „експлоатира“, думите „в експлоатация“ се заличават, а числото „1000“ се заменя с „5000“.

2. В ал. 2 думата „лице“ се заменя с „юридическо лице“, а числото „1000“ се заменя с „3000“.

3. В ал. 3 думите „или имуществена санкция“ се заличават, числото „500“ се заменя с „200“, а накрая се поставя запетая и се добавя „а юридическо лице – с имуществена санкция в размер 500 лв.“.

4. В ал. 4 числото „100“ се заменя с „300“.

§ 42. В чл. 134 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 числото „1000“ се заменя с „3000“.

2. В ал. 3 числото „2000“ се заменя с „5000“.

3. В ал. 4 числото „3000“ се заменя с „1000“.

§ 43. В чл. 135 се правят следните изменения:

 1. В ал. 2 числото „10 000“ се заменя с „50 000“.

2. В ал. 3 думите „от 30 000 до“ се заменят с „на“.

3. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 10“.

4. В ал. 5 думите „чл. 115з, ал. 1 и 3“ се заличават, а числото „10 000“ се заменя с „5000“.

§ 44. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „5000 до 50 000 лв.“ се заменят с „10 000 до 25 000 лв.“.

2. В ал. 2:

а) в т. 6 след думата „изготвяне“ се поставя запетая и се добавя „актуализиране“;

б) създават се т. 9 – 11:

„9. управлението на движението на влаковете;

10.   планирането на обновяването;

11.   планираната или непланираната поддръжка.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) На оператор на обслужващо съоръжение се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. при неизпълнение на задължение, свързано с някои от документите или обстоятелствата по ал. 2, т. 7 и 8, или когато е третирал несправедливо или е дискриминирал железопътно предприятие.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 45. В чл. 137 числото „5000“ се заменя с „1000“, числото „1000“ се заменя с „5000“, а думите „капацитета на железопътната инфраструктура, начина за неговото разпределяне и неговия резултат, референтния документ, достъпа, предоставянето на услуги и налагането на инфраструктурни такси и такси за услугите в обслужващите съоръжения“ се заменят с „изпълнение на функциите за контрол по чл. 116, функциите за мониторинг на условията за конкуренция на пазара на железопътни услуги и за контрол на управителя на инфраструктурата и операторите на обслужващи съоръжения при определянето на такси“.

§ 46. В чл. 138 числото „10 000“ се заменя с „3000“, а числото „5000“ се заменя с „15 000“.

§ 47. В чл. 139 се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото „10 000“ се заменя с „5000“.

2. В т. 9 числото „3000“ се заменя с „1000“.

§ 48. В чл. 140, т. 1 числото „3000“ се заменя с „1000“.

§ 49. В чл. 141, ал. 2 числото „500“ се заменя с „1000“.

§ 50. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. „Управител на железопътна инфраструктура“ е всяко държавно предприятие или дружество по Търговския закон, отговарящо за експлоатацията, поддържането и обновяването на железопътната инфраструктура в мрежа, както и отговарящо за участието в нейното развитие, съгласно разпоредбите на този закон, в рамките на общата политика на Република България за развитие и финансиране на инфраструктурата.“

2. Точка 6 се изменя така:

„6. „Поддържане на железопътната инфраструктура“ са дейностите, предназначени да поддържат състоянието и възможностите на съществуващата инфраструктура.“

3. Точка 7 се изменя така:

„7. „Експлоатация на железопътната инфраструктура“ е разпределяне на влакови маршрути, управление на движението и събиране на таксите за ползване на инфраструктурата (инфраструктурните такси).“

4. Създават се т. 7а – 7г:

„7а. „Развитие на железопътната инфраструктура“ е планиране на мрежата, финансово и инвестиционно планиране, както и изграждане и модернизиране на железопътната инфраструктура.

7б. „Обновяване на железопътната инфраструктура“ са дейности по основна подмяна на съществуващата железопътна инфраструктура, които не променят цялостните й експлоатационни възможности.

7в. „Модернизация на железопътната инфраструктура“ са дейности по основни изменения на железопътната инфраструктура, които подобряват цялостните й експлоатационни възможности.

7г. „Основни функции“ на управлението на железопътната инфраструктура са вземането на решения относно разпределяне на влаковите маршрути, включващо както определяне и оценка на наличието и разпределяне на отделните влакови маршрути, така и вземане на решения относно таксуването за ползването на железопътната инфраструктура, включително определяне и събиране на инфраструктурните такси в съответствие с тарифната рамка и рамката за разпределяне на капацитет.“

5. В т. 12 думите „или части от такива подсистеми“ се заличават.

6. В т. 22 след думите „митническото законодателство“ се поставя запетая и се добавя „не са били осъждани за престъпления във връзка със задължения, произтичащи от колективни споразумения“ и се поставя запетая.

7. В т. 27 думата „Сертификат“ се заменя с „Единен сертификат“.

8. Създават се т. 27а и 27б:

„27а. „Област на дейност“ е мрежа или мрежи в рамките на една или повече държави – членки на Европейския съюз, в които дадено железопътно предприятие възнамерява да извършва дейността си.

27б. „Област на употреба на превозно средство“ е мрежа или мрежи в рамките на държава членка или група държави членки, в които се предвижда да се използва превозното средство.“

9. Точка 39 се изменя така:

„39. „Лице за оценяване на съответствието“ е орган, който е нотифициран или е определен да отговаря за извършването на дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и проверки; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „нотифицирани органи“ след нотифициране от Република България; органите за оценяване на съответствието се класифицират като „определени органи“ след определяне от Република България.“

10. В т. 40 думите „по чл. 115а, ал. 7“ се заменят с „на превозните средства по чл. 7, ал. 3, т. 1“.

11. Създава се т. 47а:

„47а. „Референтен документ за железопътната мрежа“ е документ, в който са определени детайлно общите правила, сроковете, процедурите и критериите относно схемата, отчитаща функционирането, схемите за налагане на такси и за разпределяне на капацитета, включително всякаква допълнителна информация, необходима за подаването на заявки за инфраструктурен капацитет.“

12. Създава се т. 49а:

„49а. „Директен билет“ е билет или билети, представляващ/представляващи договор за превоз за последователни железопътни услуги, предоставяни от един или няколко железопътни превозвачи.“

13. Създават се т. 52 и 53:

„52. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

53. „Системно нарушение“ е, когато в едногодишен срок лице извърши три или повече пъти едно и също по вид административно нарушение, установено с влязло в сила наказателно постановление.“

Допълнителна разпоредба

§ 51. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (OB, L 352/1 от 23 декември 2016 г.), Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (OB, L 138/44 от 26 май 2016 г.) и на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ, L 138/102 от 26 май 2016 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 52. Сертификатите за безопасност на железопътни предприятия, издадени до 16 юни 2019 г., запазват действието си до изтичането на срока на тяхната валидност.

§ 53. (1) Разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства, издадени до 16 юни 2019 г., включително разрешения, предоставени съгласно международни споразумения RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) и RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), остават в сила съобразно условията, при които са издадени.

(2) Превозни средства, за които са били издадени разрешения за въвеждане в експлоатация до 16 юни 2019 г., получават ново разрешение за пускане на пазара на превозно средство, за да бъдат експлоатирани след тази дата в една или повече мрежи, които все още не са обхванати от тяхното разрешение.

§ 54. (1) Започналите и недовършени до 16 юни 2019 г. процедури по издаване на сертификат за безопасност се довършват по реда, определен в член 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (OB, L 129/49 от 25 май 2018 г.).

(2) Започналите и недовършени до 16 юни 2019 г. процедури по издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства се довършват по реда, определен в член 55 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията от 4 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни возила и на типове железопътни возила в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 90/66 от 6 април 2018 г.).

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 8, т. 1, § 9, т. 1 и т. 3 – относно ал. 6, § 11, т. 1, § 12, § 18 – относно думите „единния сертификат“, § 21, т. 5, § 23, 24, 25, 26, 27, § 36, т. 1 и § 50, т. 7, които влизат в сила от 16 юни 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

1349