Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Дата на приемане 16/05/2019
Брой/година Държавен вестник 42/2019

 


УКАЗ № 126

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 16 май 2019 г.

Издаден в София на 23 май 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

(oбн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48,

99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88

от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 60а, ал. 2 т. 3 се изменя така:

„3. Съвместно командване на специалните операции и военни формирования на пряко подчинение на командира на Съвместното командване на специалните операции.“

§ 2. В чл. 60в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Военновъздушните сили“ се поставя запетая и думите „и на Военноморските сили“ се заменят с „на Военноморските сили и на Съвместното командване на специалните операции“.

2. В ал. 3 думите „Бригада „Специални сили“ е непосредствено подчинена“ се заменят със „Съвместното командване на специалните операции е непосредствено подчинено“.

3. В ал. 4 след думите „Военновъздушните сили“ се поставя запетая и думите „и на Военноморските сили“ се заменят с „на Военноморските сили и на Съвместното командване на специалните операции“.

§ 3. В чл. 60д се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Бригада „Специални сили“ се заменят със „Съвместното командване на специалните операции“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 4. В чл. 83, ал. 5 думите „или чрез командирите на видовете въоръжени сили и на Бригада „Специални сили“ се заменят с

„и/или чрез командирите на видовете въоръжени сили и командира на Съвместното командване на специалните операции“.

§ 5. В чл. 148а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „декларация за имотното състояние и доходите си“ се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 6. Член 188а се изменя така:

„Чл. 188а. При назначаване на длъжност и всяка година до 15 май военнослужещите от Министерството на отбраната, служба „Военна полиция“, служба „Военна информация“ и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, създадени по Закона за администрацията, както и военнослужещите от командванията (ръководствата, управленията), административните звена и щабовете на военните формирования от въоръжените сили, с изключение на заемащите войнишки (матроски) длъжности, подават пред министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица декларация за имущество и интереси при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Военнослужещ, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

§ 7. В чл. 224, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. безплатна храна и ободряващи напитки или левовата им равностойност при занятия, учения, тренировки и лагери, при носене на дежурства и при извършване на други дейности със специфичен характер;“.

§ 8. В чл. 226г се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) С правата по ал. 1 се ползват и български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и членовете на техните семейства.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 9. В чл. 226ж се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „и ветераните от войните“ се заменят с „ветераните от войните и българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната“.

2. В ал. 4 думите „Лицата по ал. 3“ се заменят с „Пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите, военнопострадалите, ветераните от войните“.

§ 10. В чл. 226з се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „и военнопострадалите“ се заменят с „военнопострадалите и българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) С правото по ал. 1 могат да се ползват и български граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.“

§ 11. В чл. 226м се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Помещенията, предоставени от Министерството на отбраната по изречение първо, се използват съобразно тяхното предназначение и само за осъществяването на общественополезна патриотична дейност. Отдадените под наем помещения не може да се ползват извън предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Министърът на отбраната създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информация за предоставената финансова или материална помощ и за предоставените помещения.“

§ 12. Член 285а се изменя така:

„Чл. 285а. При назначаване на длъжност и всяка година до 15 май цивилните служители от Министерството на отбраната, служба „Военна полиция“, служба „Военна информация“ и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, създадени по Закона за администрацията, както и цивилните служители от командванията (ръководствата, управленията), административните звена и щабовете на военните формирования от въоръжените сили, с изключение на заемащите технически длъжности, подават пред органа по назначаването или пред работодателя декларация за имущество и интереси при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Цивилен служител, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

§ 13. Член 291 се изменя така:

„Чл. 291. (1) Трудовите правоотношения с цивилните служители в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия възникват, изменят се и се прекратяват при условията и по реда на Кодекса на труда. Работодателят може да възложи свои правомощия по трудовото правоотношение на оправомощени от него длъжностни лица с ръководни функции.

(2) Трудовите правоотношения с цивилните служители, заемащи преподавателски и академични длъжности във военните академии и висшите военни училища, възникват, изменят се и се прекратяват при условията и по реда на Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България.

(3) По изключение, за цивилните служители, които извършват работа със специфичен характер и/или организация на труда, съвместно с военнослужещи, назначени за носене на дежурства по чл. 195, ал. 1, максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да надвишава 12 часа, но не повече от 24 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време.

(4) Длъжностите за цивилните служители по ал. 3 се определят ежегодно със заповед на командващия Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командира на Съвместното командване на специалните операции и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната за ръководените от тях структури.“

§ 14. Член 331 се отменя.

§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 34:

„34. „Специални операции“ са действията, провеждани от специално формирани, организирани, подготвени и оборудвани сили, използващи оперативни способи, техники и система за командване и управление, различни от тези на видовете въоръжени сили.“

Заключителни разпоредби

§ 16. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 489 се създава ал. 8:

„(8) В случаите по чл. 43, ал. 1 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и в случаите, когато задължение за застраховане е предвидено по споразумения, по които Република България е страна, граничната задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по отношение на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, както и на придружаващите ги зависими лица, може да се издава за едно лично моторно превозно средство за срок до 90 дни или за сроковете по ал. 1 или 2 и може да се сключва повторно неограничено, включително във вътрешността на страната, в рамките на срока, съответстващ на срока на пребиваване на лицата във връзка с изпълнението на служебните им задължения на територията на страната.“

§ 17. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) в допълнителните разпоредби се създава § 5а:

„§ 5а. В държавните детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 1 се приемат и деца на военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.“

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 5, 6, 12 и 14, които влизат в сила от 15 май 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 май 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3848