Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 31/07/2019
Брой/година Държавен вестник 64/2019

 


УКАЗ № 196

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г.

Издаден в София на 5 август 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17 и 35 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 21, ал. 1, т. 6 накрая се добавя „или предоставени от член на международна спортна организация права в съответствие с нейния устав за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт, ако има такива“.

§ 2. В чл. 22, ал. 4 думите „и спортни обекти“ се заменят със „спортни обекти, както и членство в международна спортна организация или предоставени от член на международна спортна организация права в съответствие с нейния устав за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт“.

§ 3. В чл. 24, ал. 1, т. 12 накрая се добавя „или с отнети от член на международната спортна организация права за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт“.

§ 4. В чл. 134, т. 2 след думата „медалисти“ се добавя „и призьори“.

§ 5. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „медалисти“ се добавя „и призьори“, а след думата „увреждания“ се добавя „както и треньорите и длъжностните лица, пряко свързани с тяхната подготовка“.

2. В ал. 2 думата „Условията“ се заменя с „Критериите, условията“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Децата на олимпийските медалисти, чието право на пожизнена месечна премия по чл. 59б, ал. 2, т. 5 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 91 и 96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г.; отм., бр. 86 от 2018 г.) е прекратено поради смърт преди 18 януари 2019 г., имат право на месечна парична помощ по чл. 134, т. 4, ако отговарят на изискванията на чл. 137, ал. 1 или 2. Паричната помощ се отпуска по реда на чл. 137, ал. 3 – 6.

§ 7. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7, 16 и 17 от 2019 г.) се създава чл. 22а:

„Чл. 22а. Условията и редът за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби се определят с наредба на министъра на правосъдието.“

§ 8. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29 от 2019 г.) в чл. 393 се създава ал. 3:

„(3) Условията и редът за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция „Охрана“ и териториалните й звена се определят с наредба на министъра на правосъдието.“

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. параграфи 1, 2 и 3, които влизат в сила от 1 март 2020 г.;

2. параграф 6, който влиза в сила от 18 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

6149