Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
Дата на приемане 31/07/2019
Брой/година Държавен вестник 64/2019

 


УКАЗ № 205

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г.

Издаден в София на 6 август 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 71 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г. и бр. 102 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 6 думите „провежда и регистрира“ се заменят с „провежда, регистрира и контролира“.

2. В т. 10 думата „сродни“ се заличава.

3. В т. 11 след думата „членове“ се добавя „и техните семейства в случай на нужда“.

4. В т. 12 думата „извършва“ се заменя с „осъществява“.

5. Създават се т. 13 и 14:

„13. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;

 14. осъществява други дейности, посочени в закон.“

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Делегатите по ал. 2 се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС.“

3. Създават се ал. 4, 5 и 6:

„(4) Когато в срока по ал. 3 са избрани по-малко от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът се отлага с два месеца.

(5) Когато след изтичането на двумесечния срок по ал. 4 не са избрани повече от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът на БФС се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.

(6) Членовете на органите на БФС на национално равнище вземат участие в заседанията на конгреса по право, като имат право на глас, ако са избрани за делегати от съответната регионална колегия, в която членуват.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „представители“ се заменя с „по реда на чл. 7, ал. 2 делегати“.

2. В ал. 2 думите „от делегатите“ се заменят с „от общия брой на делегатите“, а след думата „присъстващите“ се добавя „на заседанието“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС.“

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „всяка година“ се заменят с „ежегодно и се обнародва в „Държавен вестник“.

2. Създават се т. 9, 10, 11 и 12:

„9. приема правила за водене и поддържане на регистрите на членовете на БФС;

10. осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията;

11. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;

12. осъществява други дейности, посочени в закон.“

§ 5. В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „съвет“ се добавя „на БФС“.

2. Създават се нови т. 2 и 3:

„2. контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия;

3. свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова при условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4; общото събрание се свиква чрез публикуване на покана на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на събранието;“.

3. Създава се т. 4:

„4. разглежда отчетите по чл. 22, ал. 1, т. 7 и се произнася по тях;“.

4. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 5 и 6.

§ 6. В чл. 16, ал. 2 се създава т. 6:

„6. осъществява контрола по чл. 5, ал. 1, т. 6.“

§ 7. Член 21 се изменя така:

„Чл. 21. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове.

(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.

(3) Редът за свикване на общо събрание по ал. 2, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на регионалната фармацевтична колегия.

(4) Поканата за свикване на редовно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на заседанието.

(5) Поканата за свикване на извънредно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 14 дни преди определената дата на заседанието.“

§ 8. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 5 се изменя така:

„5. приема отчетите за дейността на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и взема решения по тях;“.

2. Създава се нова т. 7:

„7. приема годишния отчет за дейността на колегията и годишния отчет за изпълнението на бюджета по т. 2 на колегията и ги изпраща на контролната комисия по чл. 14, ал. 1;“.

3. Досегашната т. 7 става т. 8.

§ 9. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието делегати.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите на заседанието делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото събрание.“

§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 6:

„6. изготвя годишен отчет за дейността на колегията и годишен отчет за изпълнението на бюджета на колегията и ги предлага за приемане от общото събрание по чл. 22, ал. 1;“.

2. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.

§ 11. В чл. 27, ал. 2 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя „както и съответствието им с решенията на органите на национално равнище, включително при решение на контролната комисия на БФС“.

2. Създава се т. 4:

„4. при констатирани нарушения на решенията на органите на национално равнище на БФС свиква извънредно заседание на общото събрание на регионалната фармацевтична колегия в 30-дневен срок от получаването на решението на контролната комисия на БФС.“

§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 4 се отменя.

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) Обстоятелствата относно наложените наказания на членовете на БФС при подновяване на членството се установяват служебно.“

§ 13. В чл. 32 ал. 5 се изменя така:

„(5) В срок до един месец от вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.“

§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Управителният съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства в регистъра й чрез отразяването им в националния електронен регистър в съответствие с правилата по чл. 12, т. 9.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4, или на които са необходими данни, налични в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване на уникален идентификационен номер от националния електронен регистър на членовете на БФС в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или от подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“

Заключителни разпоредби

§ 15. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат избор на делегати за общо събрание на колегията в съответствие с чл. 21, ал. 1 в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

(2) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат общи събрания за избор на делегати в съответствие с чл. 7 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон, като избраните делегати формират следващото редовно заседание на конгрес на БФС.

§ 16. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 259, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думата „утвърждава“ се заменя с „приема“.

2. Създава се изречение второ: „Фармако-терапевтичните ръководства се приемат с наредби и се обнародват в „Държавен вестник“.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

6150