Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
Дата на приемане 17/05/2019
Брой/година Държавен вестник 42/2019

 


УКАЗ № 123

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, приет от 44-то Народно събрание на 17 май 2019 г.

Издаден в София на 21 май 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95

от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 13 и 24 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думата „удостоверение“ се добавя „за съответствие“.

2. В ал. 7, изречение първо накрая се добавя „и издава удостоверение за съответствие“.

3. В ал. 8, изречение първо накрая се добавя „и издава удостоверение за съответствие“.

4. В ал. 9, изречение второ думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.

5. В ал. 10 думите „срока по чл. 48, ал. 1“ се заменят с „20-дневния срок по ал. 9“.

§ 2. В чл. 50 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, изречение първо думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“.

2. В ал. 4 думите „чл. 48, ал. 1“ се заменят с „чл. 48, ал. 3“.

§ 3. В чл. 73, изречение второ думите „прилагат изискванията на чл. 48, ал. 3“ се заменят с „прилага чл. 48, ал. 3 от Закона за висшето образование“.

§ 4. В чл. 105, ал. 2 думите „движими вещи, съставляващи“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон.

(2) След изтичането на 4-годишния срок по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите по ал. 1, които не са придобили специалност „Обща медицина“, се заличава.

§ 6. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от

4 години от влизането в сила на този закон, при условие че започнат обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на този закон.

(2) След изтичането на едногодишния срок по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, се заличава.

§ 7. Разпоредбите на § 5 и 6 не се прилагат за лекарите, които осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при условията на § 95 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

§ 8. Законът влиза в сила от 4 юни 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 май 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3849