Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Дата на приемане 03/07/2019
Брой/година Държавен вестник 56/2019

 


УКАЗ № 161

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от 44-то Народно събрание на 3 юли 2019 г.

Издаден в София на 10 юли 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел ІІ „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се създава т. 20:

„20. „Информационно обслужване“ – АД, София“.

2. В раздел ІV „Министерство на отбраната“:

а) точка 1 се изменя така:

„1. „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ – ЕАД, София“;

б) точка 4 се изменя така:

„4. „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ – ЕООД, София“;

в) точка 8 се изменя така:

„8. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ – ЕООД, Велинград“.

3. В раздел VІ „Министерство на културата“ се създава т. 16:

„16. „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ – ЕАД, София“.

4. В раздел Х „Министерство на финансите“ т. 7 и 8 се отменят.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5358