Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Дата на приемане 04/09/2019
Брой/година Държавен вестник 72/2019

 


УКАЗ № 215

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за измерванията, приет от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г.

Издаден в София на 9 септември 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за измерванията

(обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г.,

бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 12 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 3 се отменя.

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Българският институт по метрология разпространява единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната чрез калибриране.

(5) Продължителността за извършване на калибрирането се определя от Българския институт по метрология и не може да е повече от 12 месеца.“

§ 2. В чл. 19, ал. 2 думите „чл. 17, ал. 2, т. 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 4 и 5 и ал. 4“.

§ 3. Създава се чл. 29а:

„Чл. 29а. (1) Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

1. преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;

2. изследване на типа средство за измерване;

3. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;

4. издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

(2) Срокът за изпълнение на етапите за одобряване на типа е за:

1. преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване, който е до:

а) 30 дни от подаването на заявлението – за средства за измерване от неодобрен тип, като за средствата за измерване по чл. 29, ал. 3 този срок може да включва и проучване на опита на други органи по метрология при метрологичния контрол на заявените за ограничено одобряване на типа средства за измерване;

б) 20 дни от подаването на заявлението – за средствата за измерване по чл. 29, ал. 2;

в) 20 дни от подаването на заявлението за средствата за измерване за продължаване на срока на валидност на одобрен тип и за продължаване на срока на валидност на ограничено одобряване на типа;

2. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него – до 30 дни от получаването на протоколите от изпитване;

3. издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване – до три дни от приемането на доклада за одобряване на типа на средството за измерване.“

§ 4. В чл. 39 се създава ал. 3:

„(3) Срокът за извършване на първоначалната проверка на средствата за измерване е до 30 дни от датата на заявяването ù, освен в случаите, когато заявителят е посочил по-дълъг срок.“

§ 5. В чл. 58, ал. 2 се създава изречение второ: „Срокът за извършване на метрологичната експертиза е не по-дълъг от 12 месеца от получаване на искането.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6981